Predpokladom na rozvoj inštitúcií ombudsmana a ich práce v najlepšom záujme verejnosti je uznanie ich poslania ako strážcov dobrej správy vecí verejných. Inštitúcie EÚ umožnili môjmu úradu zrealizovať víziu jeho zakladateľov spred 25 rokov, a to konkrétne plniť funkciu oduševneného zástancu EÚ a jej občanov. Môj úrad je síce malý, ale jeho poslanie je veľké a ja sa mu budem aj naďalej naplno venovať.

Emily O’Reilly, európska ombudsmanka

História úradu európskeho ombudsmana

Maastrichtská zmluva

1992

Podpisuje sa Maastrichtská zmluva vrátane článku o zriadení úradu európskeho ombudsmana.

Štatút európskeho ombudsmana

1994

Európsky parlament prijíma pravidlá, ktorými sa zriaďuje úrad ombudsmana – štatút európskeho ombudsmana.

Jacob Söderman

1995

Európsky parlament zvolil za prvého európskeho ombudsmana Jacoba Södermana (Fínsko) a úrad sa otvára.

Európska sieť ombudsmanov

1996

Vzniká Európska sieť ombudsmanov: táto sieť v súčasnosti združuje viac než 95 národných a regionálnych úradov ombudsmana, ako aj výborov pre petície z 36 krajín.

Európsky kódex dobrej správnej praxe

2001

Európsky parlament schvaľuje Európsky kódex dobrej správnej praxe, ktorý vypracoval európsky ombudsman a v ktorom sa stanovujú usmernenia pre verejnú službu EÚ.

P. Nikiforos Diamandouros

2003

Za druhého ombudsmana bol zvolený P. Nikiforos Diamandouros (Grécko).

Zásady verejnej služby pre verejnú službu EÚ

2012

Európsky ombudsman predkladá Zásady verejnej služby pre verejnú službu EÚ.

Emily O’Reilly

2013

Za tretieho ombudsmana bola zvolená Emily O’Reilly (Írsko).

Parallel inquiries

2014

Začiatok súbežných vyšetrovaní s Európskou sieťou ombudsmanov

Cooperation with the European Parliament

2014

2014 Zintenzívnenie spolupráce s Európskym parlamentom prostredníctvom výborov a vypočutí

Strategic investigation unit

2015

Prvé výsledky novovytvoreného oddelenia pre strategické vyšetrovanie

Fast-Track procedure

2018

Zavedenie nových pracovných metód na spracovanie prípadov a zrýchleného konania pre prístup k dokumentom

Emily O’Reilly

2019

Zvolenie Emily O'Reillyovej na nové funkčné obdobie

Hlavné oblasti činnosti európskeho ombudsmana

Transparentnosť

transparentnosť, prístup k informáciám a dokumentom

Zodpovednosť

zodpovednosť a účasť verejnosti na rozhodovacom procese v rámci EÚ

Verejné obstarávanie v EÚ

problémy súvisiace so zadávaním verejných zákaziek EÚ a s grantmi

Základné práva

rešpektovanie základných a procesných práv

Ombudsman v číslach

V súvislosti s problémami s administratívou EÚ sa na európskeho ombudsmana môžu so žiadosťou o pomoc obracať jednotlivci, podniky, združenia i občianska spoločnosť.

Za 25 rokov činnosti úrad vybavil viac než 57 000 sťažností.

Hoci väčšina vyšetrovaní vychádza zo sťažností, ombudsman môže začať vyšetrovanie aj z vlastného podnetu. Od otvorenia úradu v roku 1995 sa uskutočnilo vyše 7 300 vyšetrovaní.

Začaté a uzavreté vyšetrovania, 1995 – 2019

Predložené sťažnosti a začaté vyšetrovania podľa jednotlivých krajín, 2019

Naša činnosť

Väčšia transparentnosť pri rozhodovaní v EÚ

Je nevyhnutné, aby verejnosť mala dostatok informácií na to, aby mohla sledovať politiku a tvorbu právnych predpisov v EÚ a aby sa mohla zmysluplne zúčastňovať na demokratickom procese EÚ.

Zlepšovanie transparentnosti pri rozhodovaní v EÚ bolo predmetom viacerých vyšetrovaní, ktoré sa týkali napríklad: tvorby právnych predpisov v Rade, kde vnútroštátne vlády formujú právne predpisy EÚ; rozhodovania v Euroskupine, kde ministri financií rozhodujú o politikách eurozóny; obchodných rokovaní medzi EÚ a tretími krajinami alebo spôsobu, akým vlády EÚ rozhodujú o ročných rybolovných kvótach so zreteľom na udržateľnosť.

Vyššie etické normy v administratíve EÚ

Ľudia verejnej správe dôverujú, keď vidia, že pracuje vo verejnom záujme a riadi sa vysokými etickými normami.

V oblasti pohybu medzi súkromným a verejným sektorom má EÚ prísne pravidlá týkajúce sa lobizmu, konfliktov záujmov a javu otáčavých dverí. Na zaručenie dôvery verejnosti sa však tieto pravidlá musia aj presadzovať a aktualizovať. Výsledkom nedávnych vyšetrovaní ombudsmana sú prísnejšie etické pravidlá pre európskych komisárov, lepšie presadzovanie pravidiel týkajúcich sa javu otáčavých dverí a usmernenia pre zamestnancov verejnej správy EÚ k spôsobu komunikácie s lobistami.

Rýchlejší postup pri vybavovaní žiadostí o prístup k dokumentom

Prístup verejnosti k dokumentom je nevyhnutný na umožnenie kontroly politiky a tvorby práva EÚ, ako aj finančných prostriedkov EÚ. Keďže dôvody na prístup k dokumentom bývajú často urgentné, ombudsman zaviedol zrýchlené konanie, ktoré ľuďom pomáha získať potrebné informácie, kým sú ešte relevantné.

Najnovšie vyšetrovania sa týkali cestovných výdavkov európskych komisárov, operácií na kontrolu hraníc zo strany Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a lobizmu v súvislosti s európskym programom výskumu v oblasti obrany. Predchádzajúce vyšetrovania ombudsmana takisto viedli Európsku agentúru pre lieky k zverejňovaniu výsledkov klinických skúšaní liekov.

Participatívna demokracia na úrovni EÚ

Uľahčovanie sledovania a zapájania sa do rozpráv a diskusií o EÚ môže pomôcť predchádzať tomu, aby verejnosť nadobúdala dojem, že EÚ je vzdialená a zložitá.

Ombudsman pomohol vylepšiť európsku iniciatívu občanov – nástroj participatívnej demokracie, prostredníctvom ktorého môžu občania vyzvať Európsku komisiu, aby prijala právne predpisy týkajúce sa určitej veci – v záujme jednoduchšieho využívania. Ďalšie vyšetrovania ombudsmana viedli k väčšiemu úsiliu inštitúcií EÚ komunikovať vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ, a to najmä v prípade verejných konzultácií zo strany Komisie, a zlepšovať prístupnosť webových sídel.

Rešpektovanie základných práv

Okrem tradičnejších práv stanovených v zmluvách EÚ a Charte základných práv Európskej únie jestvujú aj isté práva, ktoré priamo súvisia s prácou ombudsmana, ako napríklad právo na dobrú správu vecí verejných a právo na prístup k dokumentom.

Ombudsman vo svojich vyšetrovaniach pravidelne odkazuje na chartu. Jedno takéto vyšetrovanie viedlo k tomu, že Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vytvorila mechanizmus na vybavovanie sťažností pre osoby, ktoré majú pocit, že došlo k porušeniu ich základných práv. V dôsledku iného vyšetrovania sa stážistom v zahraničných delegáciách EÚ začal vyplácať plat v záujme rovnakého zaobchádzania.

Finančné prostriedky EÚ – riešenie problémov so zákazkami a s verejnými obstarávaniami

Ombudsman sa pravidelne zaoberá vecami týkajúcimi sa projektov financovaných z prostriedkov EÚ, ktoré zvyčajne súvisia s problémami vyplývajúcimi z auditov.

Ak audit odhalí problém, inštitúcie EÚ sú povinné vymôcť príslušné prostriedky. Môže však dochádzať aj k nedorozumeniam alebo chybám a vymáhanie nemusí byť opodstatnené. Ombudsman môže pomôcť s hľadaním riešení v prípadoch, keď dotknutá organizácia vykonala prácu v dobrej viere a splnila ciele projektu.

Príkladom je nedávne vyšetrovanie, ktoré viedlo Európsku komisiu k zmene stanoviska a zaplateniu nákladov vzniknutých Európskemu združeniu univerzít v rámci projektu, ktorý toto združenie uskutočnilo na podporu latinskoamerickej regionálnej spolupráce.

Cena za dobrú správu vecí verejných

Počas vyšetrovaní sa ombudsmanka a jej zamestnanci pravidelne stretávajú s výsledkami vynikajúcej práce zodpovedných zamestnancov verejnej správy EÚ. Cieľom Ceny za dobrú správu vecí verejných, ktorá sa začala odovzdávať v roku 2017, je oboznámiť s príkladmi takejto práce širšie obecenstvo v záujme šírenia osvedčených postupov, ako aj pomoci pri preklenovaní priepasti medzi občanmi a administratívou EÚ.

Okrem celkovej ceny sa odovzdávajú aj ceny v jednotlivých kategóriách. V minulosti cenu získali napríklad tímy z Európskej komisie, ktoré pracovali na zvyšovaní informovanosti o znečistení plastmi, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín za činnosť upozorňujúcu na riziká pre včely a Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť za projekt európskej spolupráce.

Európska sieť ombudsmanov

Európsky ombudsman koordinuje Európsku sieť ombudsmanov, ktorá spája národných a regionálnych ombudsmanov z 95 úradov v 36 európskych krajinách.

Európsky ombudsman organizuje výročnú konferenciu, ktorej cieľom je, aby národní a regionálni ombudsmani nadviazali kontakt s tvorcami politiky EÚ a aby sa upriamila pozornosť na znepokojivé otázky. Európsky ombudsman koordinuje aj súbežné vyšetrovania, v rámci ktorých kancelárie národných ombudsmanov spolupracujú na spoločných problémoch EÚ. Príkladom bolo súbežné vyšetrovanie, v ktorom sa skúmalo, či sa finančné prostriedky EÚ vynakladajú v súlade so základnými právami, a ktoré prinieslo návrhy na zlepšenie spôsobu monitorovania týchto finančných prostriedkov EÚ.

Výhľad do budúcnosti

Tento rok ubehlo od zriadenia úradu európskeho ombudsmana už 25 rokov. Za ten čas sa EÚ výrazne zmenila, formovali ju rôzne výzvy, meniace sa očakávania občanov aj rozširovanie členstva.

Budúce roky budú pravdepodobne rovnako transformačné vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a prebiehajúcu reakciu, ktorou sa má nanovo definovať samotná podstata EÚ. Únia zároveň bude musieť prijať zásadné rozhodnutia v oblasti riešenia zmeny klímy, humánneho riadenia migrácie, konfrontácie technologického pokroku a presadzovania postavenia Európy vo svete.

Ako európska ombudsmanka mám za úlohu zabezpečiť, aby takéto rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvňujú životy ľudí, podporovala administratíva EÚ, ktorá stavia občana do centra všetkých svojich činností. Vybavovaním sťažností a odhaľovaním systémových problémov budem naďalej nabádať inštitúcie EÚ k dodržiavaniu najvyšších noriem dobrej správy vecí verejných.

Ďakujem vám za podporu a angažovanosť v priebehu uplynulých rokov a všetkých vyzývam, aby sme spolupracovali aj v budúcnosti.

Emily O'Reilly, európska ombudsmanka