Lai Ombuda iestādes pilnveidotos un spētu darboties sabiedrības interesēs, jāpieņem to labas pārvaldības aizstāvju loma. ES iestādes ir ļāvušas manam birojam īstenot redzējumu, kāds tā izveidotājiem bija pirms 25 gadiem, proti, būt kaismīgam ES un tās iedzīvotāju aizstāvim. Mans birojs ir neliels, taču tam ir lielas pilnvaras, kuras es turpināšu īstenot.

Eiropas ombude Emīlija O’Reilija

Eiropas Ombuda vēsture

Māstrihtas līgums

1992. gads

Paraksta Māstrihtas līgumu, ieskaitot pantu, ar ko izveido Eiropas Ombudu

Eiropas Ombuda statūti

1994. gads

Eiropas Parlaments pieņem noteikumus, ar ko izveido Ombudu — Eiropas Ombuda statūtus

Jakobs Sēdermans

1995. gads

Eiropas Parlamentā par pirmo Eiropas ombudu ievēl Jakobu Sēdermanu (Somija); atver biroju

Eiropas ombudu tīkls

1996. gads

Izveido Eiropas ombudu tīklu: pašreiz tīkls apvieno vairāk nekā 95 valstu un reģionālos Ombudu birojus un lūgumrakstu komitejas no 36 valstīm

Labas administratīvās prakses kodekss

2001. gads

Eiropas Parlaments apstiprina labas administratīvās prakses kodeksu, kuru izstrādājis Eiropas Ombuds, tādējādi nosakot ES civildienesta vadlīnijas

P. Nikifors Diamandouross

2003. gads

P. Nikiforu Diamandourosu (Grieķija) ievēl par otro ombudu

ES ierēdņu civildienesta principi

2012. gads

Eiropas Ombuds izklāsta ES ierēdņu civildienesta principus

Emīlija O’Reilija

2013. gads

Emīliju O’Reiliju (Īrija) ievēl par trešo ombudu

Parallel inquiries

2014. gads

Paralēlu izmeklēšanu uzsākšana ar Eiropas ombudu tīklu

Cooperation with the European Parliament

2014. gads

Sadarbības ar Eiropas Parlamentu pastiprināšana, izmantojot komitejas un uzklausīšanas

Strategic investigation unit

2015. gads

Jaunveidotās stratēģiskās izmeklēšanas nodaļas pirmie rezultāti

Fast-Track procedure

2018. gads

Jaunu darba metožu ieviešana lietu izskatīšanai un Fast-Track procedūra piekļuvei lietu dokumentiem

Emīlija O’Reilija

2019. gads

Emily O’Reilly ievēlēta uz jaunu pilnvaru termiņu

Galvenās Eiropas Ombuda darba jomas

Pārredzamība

Pārredzamība, publiska piekļuve informācijai un dokumentiem

Pārskatatbildība

Pārskatatbildība un sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

ES publiskie iepirkumi

Problēmas ar ES publiskajiem iepirkumiem un dotācijām

Pamattiesības

Pamattiesību un procesuālo tiesību ievērošana

Ombuds skaitļos

Lai saņemtu palīdzību ar ES pārvaldi saistītu problēmu risināšanā, pie Eiropas Ombuda var vērsties privātpersonas, uzņēmumi, apvienības un pilsoniskā sabiedrība.

Birojs 25 gadu darbības laikā ir izskatījis vairāk nekā 57 000 sūdzību.

Vairums izmeklēšanu ir balstītas uz sūdzībām, taču Ombuds var veikt arī izmeklēšanas pēc savas iniciatīvas. Kopš birojs 1995. gadā sāka darbu, veiktas vairāk nekā 7300 izmeklēšanas.

Uzsāktās un slēgtās izmeklēšanas, 1995.–2019. gads

Iesniegtās sūdzības un uzsāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm, 2019. gads

Ko mēs darām

Lielāka pārredzamība ES lēmumu pieņemšanas procesā

Ir būtiski sabiedrībai nodrošināt pietiekami daudz informācijas, lai tā spētu sekot ES politikai un likumdošanai un jēgpilni iesaistīties ES demokrātiskajā procesā.

ES lēmumu pieņemšanas pārredzamības uzlabošanai galvenā uzmanība veltīta dažādās izmeklēšanās, piemēram, par: likumdošanu Padomē, kur valstu valdības veido ES tiesību aktus; lēmumu pieņemšanu Eurogrupā, kur finanšu ministri lemj par eurozonas politiku; tirdzniecības sarunām starp ES un trešām valstīm vai par to, kā ES valdības lemj par gada nozvejas kvotām, ņemot vērā ilgtspēju.

Augstāki ētikas standarti ES pārvaldē

Cilvēki uzticas publiskai pārvaldei, ja redz, ka tā strādā sabiedrības labā un uztur augstus ētikas standartus.

ES ir spēkā stingri noteikumi par lobēšanu, interešu konfliktiem un virpuļdurvju efektu — saistībā ar cilvēku pāreju no privātā sektora uz publisko sektoru un otrādi. Tomēr, lai garantētu sabiedrības uzticību, šie noteikumi arī jāizpilda un jāaktualizē. Jaunāko Ombuda izmeklēšanu rezultātā nodrošināti stingrāki ētikas noteikumi Komisijas locekļiem, panākta labāka tādu noteikumu izpilde, kas attiecas uz virpuļdurvju efektu, un tādu ES ierēdņu vadlīniju izpilde, kurās noteikts, kā mijiedarboties ar lobistiem.

Ātrāka procedūra tādu pieprasījumu izskatīšanai, kas saistīti ar piekļuvi dokumentiem

Publiska piekļuve dokumentiem ir būtiska ES politikas un likumdošanas, kā arī ES līdzekļu rūpīgas pārbaudes nodrošināšanai. Tā kā piekļuve dokumentiem bieži ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk, Ombuds ieviesa paātrinātu procedūru, kas palīdzēs cilvēkiem iegūt vajadzīgo informāciju, kamēr tā joprojām ir aktuāla.

Jaunākās izmeklēšanas bijušas saistītas ar Komisijas locekļu ceļa izdevumiem, robežkontroles operācijām, kuras veikusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, un lobēšanu, kas saistīta ar Eiropas aizsardzības pētījumu programmu. Iepriekšēju Ombuda izmeklēšanu rezultātā arī panākts, ka Eiropas Zāļu aģentūra sabiedrībai nodrošina pieeju zāļu klīnisko pētījumu rezultātiem.

Līdzdalības demokrātija ES līmenī

Atvieglojot cilvēku iespējas sekot līdzi ES debatēm un diskusijām un iesaistīties tajās, var palīdzēt novērst sabiedrības uzskatu, ka ES ir tāla un sarežģīta.

Ombuds ir palīdzējis uzlabot Eiropas pilsoņu iniciatīvu — līdzdalības demokrātijas rīku, ar kura palīdzību pilsoņi var Eiropas Komisijā iesniegt lūgumrakstu par tiesību akta izdošanu kādā jautājumā, — nodrošinot tās vienkāršāku izmantošanu. Citu Ombuda izmeklēšanu rezultātā ES iestādes vairāk centušās nodrošināt saziņu visās 24 oficiālajās ES valodās, proti, sabiedriskām apspriešanām, kuras organizē Komisija, un padarīt tīmekļa vietnes pieejamākas.

Pamattiesību ievērošana

Papildus tradicionālākām tiesībām, kas ir iekļautas ES līgumos un Pamattiesību hartā, pastāv dažas tiesības, kas ir tieši saistītas ar Ombuda darbu, piemēram, tiesības uz labu pārvaldību un tiesības piekļūt dokumentiem.

Ombuds izmeklēšanās regulāri atsaucas uz hartu. Vienas šādas izmeklēšanas rezultātā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra izveidoja sūdzību izskatīšanas mehānismu personām, kurām šķiet, ka ir pārkāptas viņu pamattiesības. Pateicoties citai izmeklēšanai, ES ārvalstu delegāciju stažieri sāka saņemt atalgojumu, tādējādi novēršot nevienlīdzību piekļuves jomā.

ES līdzekļi — ar līgumiem un publiskajiem iepirkumiem saistīto problēmu risināšana

Ombuds regulāri izskata lietas, kas attiecas uz ES finansētiem projektiem; parasti tas ir saistīts ar problēmām, kuras konstatētas pēc revīzijām.

Ja revīzijas laikā atklāj problēmu, ES iestāžu pienākums ir atgūt līdzekļus. Tomēr var rasties pārpratumi vai kļūdas, tādējādi atgūšana var nebūt pamatota. Ombuds var palīdzēt rast risinājumus šādās lietās, ja attiecīgās organizācijas veikušas darbu pēc labas ticības un sasniegušas projekta mērķus.

Nesena piemēra rezultātā Eiropas Komisija mainīja savu nostāju un sedza Eiropas Universitāšu asociācijas izdevumus par projektu, kuru tā veica, lai sekmētu Latīņamerikas reģionālo sadarbību.

Labas pārvaldības balva

Izmeklēšanu laikā ombude un personāls regulāri ir liecinieki aizrautīgu ES ierēdņu izcilam darbam. 2017. gadā izveidotās Labas pārvaldības balvas mērķis ir pieeju šāda darba piemēriem nodrošināt plašai sabiedrībai, lai izplatītu labu praksi un palīdzētu mazināt plaisu starp iedzīvotājiem un ES pārvaldi.

Ir vispārēja balva un godalgas konkrētās kategorijās. Iepriekš godalgas ieguvušas Eiropas Komisijas grupas, kas darbojās, lai veidotu izpratni par piesārņojumu ar plastmasu, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes grupas par darbu, ar kura palīdzību uzsver apdraudējumu bitēm, un Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras grupas par Eiropas sadarbības projektu.

Eiropas ombudu tīkls

Eiropas Ombuds koordinē Eiropas ombudu tīklu, kas apvieno valstu un reģionālos ombudus no 95 birojiem 36 Eiropas valstīs.

Eiropas Ombuds organizē ikgadēju konferenci, kurā valstu un reģionālie ombudi var tikties ar ES politikas veidotājiem, lai palīdzētu pievērst uzmanību svarīgajiem jautājumiem. Eiropas Ombuds arī koordinē paralēlās izmeklēšanas, kuru ietvaros valstu ombudu biroji sadarbojas kopēju ES problēmu risināšanā. Šāds piemērs bija paralēla izmeklēšana, kurā pētīja, vai ES līdzekļi tiek tērēti saskaņā ar pamattiesībām, un sniedza ierosinājumus uzlabot šo ES līdzekļu pārraudzības veidu.

Skats nākotnē

Šogad aprit 25 gadi kopš Eiropas Ombuda izveides. Šajā laikā ES ir piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas, tās attīstību ir ietekmējušas problēmas, iedzīvotāju mainīgās gaidas un paplašināšanās.

Turpmākajos gados, visticamāk, būs tikpat daudz pārmaiņu, jo Covid-19 pandēmija un notiekošie reaģēšanas darbi mainīs pašu ES būtību. Eiropas Savienībai būs arī jāpieņem nozīmīgi lēmumi, jo tā mēģinās novērst klimata pārmaiņas, humāni pārvaldīt migrāciju, sadzīvot ar tehnoloģiju attīstību un aizstāvēt Eiropas vietu pasaulē.

Mans kā Eiropas ombudes uzdevums ir nodrošināt, ka šādus lēmumus, kas tieši skar cilvēku dzīvi, atbalsta tāda ES pārvalde, kuras darbībā galvenais ir iedzīvotājs. Izskatot sūdzības un konstatējot sistēmiskas problēmas, es turpināšu aicināt ES iestādes ievērot augstākos labas pārvaldības standartus.

Pateicos par atbalstu un sadarbību pēdējos gados, un turpināsim strādāt kopā arī nākotnē!

Eiropas ombude Emīlija O’Reilija