Институциите на омбудсмана се нуждаят от приемане на тяхната роля на пазители на доброто управление, за да се развиват и да могат да работят в най-голяма степен в интерес на обществото. Институциите на ЕС позволиха на моята служба да реализира визията на нейните основатели отпреди 25 години, а именно да бъде страстен защитник на ЕС и неговите граждани. Моята служба е малка, но разполага с широк мандат, на който аз ще продължа да придавам реален смисъл.

Емили О’Райли, Европейски омбудсман

История на Европейския омбудсман

Договор от Маастрихт

1992 г.

Подписан е Договорът от Маастрихт, включващ член за създаване на Европейския омбудсман.

Статутът на Европейския омбудсман

1994 г.

Европейският парламент приема правилата за създаване на Службата на омбудсмана — Статутът на Европейския омбудсман.

Якоб Сьодерман

1995 г.

Якоб Сьодерман (Финландия) е избран от Европейския парламент за първия Европейски омбудсман и службата отваря врати.

Европейска мрежа на омбудсманите

1996 г.

Създадена е Европейската мрежа на омбудсманите: мрежата вече обединява над 95 национални и регионални служби на омбудсмани и комисии по петиции от 36 държави.

Кодекс за добро административно поведение

2001 г.

Европейският парламент подкрепя Кодекса за добро административно поведение, както е изготвен от Европейския омбудсман, чрез който се установяват насоки за публичната администрация на ЕС.

П. Никифорос Диамандурос

2003 г.

П. Никифорос Диамандурос (Гърция) е избран за втория омбудсман

Емили О’Райли

2013 г.

Емили О’Райли (Ирландия) е избрана за третия омбудсман

Parallel inquiries

2014 г.

Начало на паралелни разследвания с Европейската мрежа на омбудсманите

Cooperation with the European Parliament

2014 г.

Засилено сътрудничество с Европейския парламент чрез комисии и изслушвания

Strategic investigation unit

2015 г.

Първи резултати на новосъздадения отдел за стратегически проверки

Fast-Track procedure

2018 г.

Въвеждане на нови работни методи и ускорена процедура за разглеждане на случаи относно достъп до документи

Емили О’Райли

2019 г.

ЕмилиО'Райли беше избрана за нов мандат

Основни области на дейност на Европейския омбудсман

Прозрачност

Прозрачност, публичен достъп до информация и документи

Отчетност

Отчетност и участие на обществеността в процеса на вземане на решения в ЕС

Процедури на ЕС за възлагане на обществени поръчки

Проблеми с процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки и отпускане на безвъзмездни средства

Основни права

Зачитане на основните и процесуалните права

Омбудсманът в цифри

Частни лица, предприятия, сдружения и гражданското общество могат да се обръщат към Европейския омбудсман за помощ относно проблеми с администрацията на ЕС.

Службата е разгледала над 57 000 жалби за своите 25 години дейност.

Повечето проверки се основават на жалби, но Омбудсманът може също така да започва проверки по собствена инициатива. От откриването на Службата през 1995 г. са предприети повече от 7 300 проверки.

Започнати и приключени проверки, 1995—2019 г.

Подадени жалби и започнати проверки по държава, 2019 г.

Какви са нашите дейности

Повече прозрачност в процеса на вземане на решения в ЕС

От съществено значение е обществеността да разполага с достатъчно информация, за да може да проследява политиката и законодателството на ЕС и да има реално участие в демократичния процес на ЕС.

Подобряването на прозрачността при вземането на решения в ЕС беше основният въпрос при различни проверки, например относно: законотворчеството в Съвета, където националните правителства формират законодателството на ЕС; вземането на решения в Еврогрупата, където финансовите министри вземат решения относно политиките на еврозоната; търговските преговори между държави от ЕС и извън ЕС; или начина, по който правителствата от ЕС вземат решения относно годишните квоти за риболов, като вземат предвид устойчивостта.

По-високи етични стандарти в администрацията на ЕС

Хората се доверяват на публичните администрации, когато виждат, че те работят за общественото благо и поддържат високи етични стандарти.

ЕС има строги правила по отношение на лобирането, конфликта на интереси и кадровата въртележка между държавния и частния сектор — при която хората се местят между публичния и частния сектор. За да се гарантира доверието на обществеността обаче, тези правила също трябва да се прилагат и актуализират. Проведени наскоро проверки от Омбудсмана доведоха до по-строги етични правила за членовете на Европейската комисия, по-добро прилагане на правилата относно кадровата въртележка между държавния и частния сектор и насоки за длъжностните лица в ЕС относно начина на взаимодействие с лобистите.

По-бърза процедура за обработване на искания за достъп до документи

Публичният достъп до документи е от съществено значение за осигуряване на възможност за контрол на политиката и законодателството на ЕС, както и на средствата от ЕС. Тъй като причините за осъществяване на достъп до документи често са свързани с времето като решаващ фактор, Омбудсманът въведе ускорена процедура, за да помогне на хората да получат желаната от тях информация, докато тя все още е от значение.

Неотдавнашни проверки се отнасяха до пътните разходи за членовете на Европейската комисия, операциите за граничен контрол на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), както и лобирането, свързано с Европейската програма за научни изследвания в областта на отбраната. Предишни проверки на Омбудсмана също така станаха причина Европейската агенция по лекарствата да оповести публично резултатите от клиничните изпитвания за лекарства.

Демокрация на участието на равнище ЕС

Улесняването на хората да следят и да се включват в дебатите и дискусиите в ЕС може да спомогне за противодействие на общественото възприемане, че ЕС е отдалечен и сложен.

Омбудсманът спомогна за подобряването на Европейската гражданска инициатива — инструмент за демокрация на участието, чрез който гражданите могат да отправят петиции до Европейската комисия тя да приеме законодателство по даден въпрос — така че да бъде по-лесна за използване. Други проверки на Омбудсмана доведоха до по-големи усилия от страна на институциите на ЕС да комуникират на всички 24 официални езика на ЕС, по-специално по отношение на „обществените консултации“ на Комисията, както и да направят уебсайтовете по-достъпни.

Зачитане на основните права

В допълнение към по-традиционните права, посочени в Договорите на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, има някои права, които са пряко свързани с работата на Омбудсмана, като например „правото на добро управление“ и „правото на достъп до документи“.

Омбудсманът редовно се позовава на Хартата в своите проверки. Една такава проверка доведе до това Европейската агенция за гранична и брегова охрана да създаде механизъм за подаване на жалби за онези, които смятат, че основните им права са били нарушени. Друга доведе до осигуряване на заплащане за стажантите в чуждестранните делегации на ЕС, за да се предотврати неравенство по отношение на достъпа.

Европейски фондове — решаване на проблеми във връзка с договори и процедури за възлагане на обществени поръчки

Омбудсманът редовно разглежда случаи, свързани с финансирани от ЕС проекти, обикновено във връзка с въпроси, възникнали след одити.

Ако одитът разкрие проблем, институциите на ЕС са задължени да възстановят средствата. Въпреки това могат да възникнат недоразумения или грешки и възстановяването може да не е оправдано. Омбудсманът може да помогне за намирането на решения в такива случаи, когато съответната организация е извършила работата добросъвестно и е постигнала целите на проекта.

Скорошен пример накара Европейската комисия да промени позицията си и да заплати разходите, направени от Асоциацията на европейските университети за проект, който тя осъществи с цел насърчаване на регионално сътрудничество с латиноамериканските държави.

Награда за добро управление

По време на проверките омбудсманът и нейните служители редовно са свидетели на отлична работа от страна на отдадени служители на ЕС. Наградата за добро управление, създадена през 2017 г., има за цел да представи примери за тази работа пред по-широка аудитория както с оглед разпространяване на добри практики, така и за подпомагане на преодоляването на пропастта между гражданите и администрацията на ЕС.

Има обща награда и награди за отделни категории. Сред предишните носители на наградата са екипи от Европейската комисия, които работиха за повишаване на осведомеността относно замърсяването с пластмаса, Европейския орган за безопасност на храните, награден за работа, свързана с изтъкване на рисковете за пчелите, както и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, наградена за проект за европейско сътрудничество.

Европейска мрежа на омбудсманите

Европейският омбудсман координира Европейската мрежа на омбудсманите, която обединява национални и регионални омбудсмани от 95 служби в 36 европейски държави.

Европейският омбудсман организира годишна конференция с цел свързване на националните и регионалните омбудсмани със създателите на политиките на ЕС, за да се спомогне за привличане на вниманието към проблеми, които предизвикват безпокойство. Европейският омбудсман също така координира паралелни проверки, при които националните служби на омбудсманите работят съвместно по общи за ЕС въпроси. Пример за това беше паралелна проверка, в която се прочува дали средствата от ЕС се изразходват в съответствие с основните права и в рамките на която бяха направени предложения за подобряване на начина на наблюдение на тези средства от ЕС.

Перспективи

Европейският омбудсман беше създаден преди 25 години. През това време ЕС се промени съществено под въздействието на предизвикателства, както и поради променящите се очаквания на гражданите и приемането на нови държави членки.

Следващите години вероятно ще бъдат също толкова трансформиращи с оглед на пандемията от COVID-19 и настоящия отговор, които ще доведат до повторно определяне на самата същност на ЕС. Съюзът също така ще трябва да взема важни решения, тъй като се бори с изменението на климата, управлява миграцията по хуманен начин, сблъсква се с технологичния напредък и отстоява мястото на Европа в света.

Моята задача като Европейски омбудсман е да гарантирам, че подобни решения — пряко засягащи живота на хората — са подкрепени от администрация на ЕС, която поставя гражданите в центъра на всичко, което прави. Разглеждайки жалби и идентифицирайки системни проблеми, ще продължа да насърчавам институциите на ЕС да спазват най-високите стандарти за добро управление.

Благодаря ви за подкрепата и ангажираността през тези изминали години и нека продължим да работим заедно и занапред.

Емили О'Райли, Европейски омбудсман