Et olla edukad ja tegutseda üldsuse huvide kaitsjana, vajavad ombudsmani institutsioonid, et tunnustataks nende rolli hea haldustava kaitsjatena. Tänu ELi institutsioonidele on minu büroo saanud realiseerida selle asutajate 25 aasta eest püstitatud eesmärgi – olla ELi ja selle kodanike pühendunud kaitsja. Minu büroo on väike, kuid sellel on suured volitused, ning jätkan ka edaspidi nende sisulist täitmist.

Emily O’Reilly, Euroopa ombudsman

Euroopa Ombudsmani ajalugu

Maastrichti leping

1992

Allkirjastatakse Maastrichti leping, milles on ka artikkel Euroopa Ombudsmani institutsiooni asutamise kohta

Euroopa Ombudsmani põhikiri

1994

Euroopa Parlament võtab vastu ombudsmani institutsiooni põhimõtted – Euroopa Ombudsmani põhikirja

Jacob Söderman

1995

Euroopa Parlament valib Jacob Södermani (Soome) esimeseks Euroopa Ombudsmaniks ning büroo avatakse

Euroopa ombudsmanide võrgustik

1996

Luuakse Euroopa ombudsmanide võrgustik; praegu kuulub võrgustikku üle 95 riikliku ja piirkondliku ombudsmani büroo ja petitsioonikomisjoni 36 riigist

Euroopa hea halduse tava eeskiri

2001

Euroopa Parlament toetab Euroopa Ombudsmani koostatud hea halduse tava eeskirja, milles antakse suuniseid ELi avalikule teenistusele

P. Nikiforos Diamandouros

2003

P. Nikiforos Diamandouros (Kreeka) valitakse teiseks ombudsmaniks

Avaliku teenistuse põhimõtted ELi avalikule teenistusele

2012

Euroopa Ombudsman esitab ELi avaliku teenistuse põhimõtted

Emily O’Reilly

2013

Emily O’Reilly (Iirimaa) valitakse kolmandaks ombudsmaniks

Parallel inquiries

2014

Start of parallel inquiries with the European Network of Ombudsmen

Cooperation with the European Parliament

2014

Intensification of cooperation with the European Parliament through committees and hearings

Strategic investigation unit

2015

First outcomes of newly-created strategic investigation unit

Fast-Track procedure

2018

Introduction of new working methods for case handling and Fast-Track procedure for access to document cases

Emily O’Reilly

2019

Emily O’Reilly elected for a new mandate

Euroopa Ombudsmani peamised töövaldkonnad

Läbipaistvus

Läbipaistvus, üldsuse juurdepääs teabele ja dokumentidele

Vastutus

Vastutus ja üldsuse osalemine ELi otsustusprotsessis

ELi hanked

ELi hangete ja toetustega seotud probleemid

Põhiõigused

Põhi- ja menetlusõiguste austamine

Ombudsman arvudes

Üksikisikud, ettevõtted, organisatsioonid ja kodanikuühendused saavad küsida Euroopa Ombudsmanilt abi ELi haldusasutustega seotud probleemide lahendamiseks.

25 tegevusaasta jooksul on ombudsmani büroo menetlenud üle 57 000 kaebuse.

Enamik uurimisi algatatakse kaebuste põhjal, kuid ombudsman saab ka omal algatusel uurimisi alustada. Alates büroo avamisest 1995. aastal on korraldatud üle 7300 uurimise.

Aastatel 1995–2019 algatatud ja lõpetatud uurimised

2019. aastal esitatud kaebused ja algatatud uurimised riikide kaupa

Mida me teeme?

Rohkem läbipaistvust Euroopa Liidu otsustusprotsessidesse

On väga oluline, et üldsusel oleks piisavalt teavet ELi poliitikakujundamise ja seadusloome jälgimiseks ning sisuliseks osalemiseks ELi demokraatlikus protsessis.

ELi otsustusprotsessi läbipaistvus on olnud tähelepanu keskmes mitmes uurimises, mis on käsitlenud näiteks järgmist: seadusloome nõukogus, kus riikide valitsused töötavad välja ELi õigusakte, otsustusprotsess eurorühmas, kus rahandusministrid kujundavad euroala poliitikat, kaubandusläbirääkimisied ELi ja ELi-väliste riikide vahel või kuidas ELi liikmesriikide valitsused jaotavad aasta kalapüügikvoote, arvestades kestlikkust.

Paremad eetikastandardid ELi haldusasutuses

Inimesed usaldavad avaliku halduse asutusi siis, kui nad näevad, et need töötavad avaliku hüve nimel ning järgivad kõrgetasemelisi eetikastandardeid.

ELis kehtivad ranged eeskirjad lobitöö, huvide konfliktide ja pöördukse efekti kohta, kui inimesed liiguvad era- ja avaliku sektori vahel. Üldsuse usalduse tagamiseks tuleb neid eeskirju ka täita ja ajakohastada. Ombudsmani hiljutiste uurimiste tulemusel on saadud rangemad eetikaeeskirjad Euroopa Komisjoni liikmetele, saavutatud pöördukse efektiga seotud eeskirjade parem täitmine ja valminud lobitöö tegijatega suhtlemise suunised ELi ametnikele.

Dokumentidele juurdepääsu taotluste kiirem menetlemine

Üldsuse juurdepääs dokumentidele on olulise tähtsusega ELi poliitikakujundamise ja seadusloome ning ELi rahaliste vahendite kasutamise kontrollimise võimaldamiseks. Et dokumentidele juurdepääsu taotlemise põhjused on sageli ajatundlikud, võeti ombudsmani büroos kasutusele kiirmenetlus, et aidata inimestel soovitud teave kätte saada, kuni see on veel asjakohane.

Viimase aja uurimised on käsitlenud Euroopa Komisjoni liikmete reisikulusid, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontexi) piirikontrollioperatsioone ning Euroopa kaitsealaste teadusuuringute programmiga seotud lobitegevust. Ombudsmani varasemate uurimiste tulemusena on Euroopa Ravimiamet teinud avalikult kättesaadavaks ravimite kliiniliste uuringute tulemused.

Osalusdemokraatia ELi tasandil

Kui teha ELi vaidluste ja arutelude jälgimine ja nendes osalemine inimestele lihtsamaks, saab aidata tõkestada olukorda, kus üldsus tajub Euroopa Liitu kauge ja keerukana.

Ombudsman on aidanud täiustada Euroopa kodanikualgatust – osalusdemokraatia abivahendit, mille kaudu kodanikud saavad esitada Euroopa Komisjonile petitsioone mingis küsimuses õigusaktide väljatöötamiseks –, nii et seda on lihtsam kasutada. Samuti on ombudsmani uurimiste tulemusena tõhustanud ELi institutsioonid tegevust, et anda teavet kõigis ELi 24 ametlikus keeles, eelkõige Euroopa Komisjoni avalike konsultatsioonide puhul, ning parandada juurdepääsu veebisaitidele.

Põhiõiguste austamine

Lisaks ELi aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud traditsioonilisemate õigustele on ombudsmani tegevuses otseselt olulised näiteks õigus heale haldusele ja dokumentidele juurdepääsu õigus.

Ombudsman viitab oma uurimistes sageli põhiõiguste hartale. Ühe sellise uurimise tulemusena seadis Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet sisse kaebuste esitamise süsteemi nendele, kes tunnevad, et nende põhiõigusi on rikutud. Teise uurimise tulemusel hakati ELi välisdelegatsioonide praktikantidele maksma tasu, et vältida ebavõrdset juurdepääsu.

ELi rahalised vahendid – lepingute ja hangetega seotud probleemide lahendamine

Ombudsman tegeleb sageli ELi rahastatud projekte käsitlevate juhtumitega, tavaliselt seoses auditite järel tekkinud küsimustega.

Kui auditi tulemusena avastatakse probleem, on ELi institutsioonid kohustatud raha tagasi nõudma. Arusaamatusi või vigu võib siiski tekkida ning tagasinõudmine ei pruugi olla põhjendatud. Ombudsman saab aidata lahendust leida juhul, kui asjaomane organisatsioon on töö heas usus ära teinud ning täitnud projekti eesmärgid.

Ühe hiljutise näitena muutis Euroopa Komisjon oma seisukohta ja maksis kinni Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni kulud seoses projektiga, mille raames edendati Ladina-Ameerika piirkondlikku koostööd.

Hea halduse auhind

Uurimiste käigus on ombudsman ja tema büroo töötajad sageli ELi pühendunud ametnike suurepärase töö tunnistajateks. 2017. aastal asutatud hea halduse auhinna eesmärk on tuua sellised näited laiema avalikkuseni, et levitada head tava ja ühtlasi vähendada lõhet kodanike ja ELi haldusasutuste vahel.

Välja antakse üldauhind ja auhinnad eri kategooriates. Seniste laureaatide hulgas on Euroopa Komisjoni töörühmad, kes tegelesid plastireostuse teadvustamisega, Euroopa Toiduohutusamet mesilasi ähvardavatele ohtudele tähelepanu juhtimise eest ning Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet üleeuroopalise koostööprojekti eest.

Euroopa ombudsmanide võrgustik

Euroopa Ombudsman juhib Euroopa ombudsmanide võrgustikku, kuhu kuuluvad üle 95 riikliku ja piirkondliku büroo ombudsmanid 36 Euroopa riigist.

Euroopa Ombudsman korraldab aastakonverentsi, et tuua kokku riikide ja piirkondade ombudsmanid ning ELi poliitikakujundajad, et aidata pöörata tähelepanu probleemsetele küsimustele. Euroopa Ombudsman koordineerib ka paralleelseid uurimisi, kus riikide ombudsmanid teevad koostööd ELi ühistes küsimustes. Üks näide sellest on paralleelne uurimine, millega kontrolliti, kas ELi rahalisi vahendeid kasutatakse kooskõlas põhiõigustega, ning tehti ettepanekuid ELi rahaliste vahendite paremaks jälgimiseks.

Vaadates tulevikku

Euroopa Ombudsmani institutsiooni loomisest möödub tänavu 25 aastat. Selle aja jooksul on EL põhjalikult muutunud: teda on kujundanud raskused, kodanike ootuste muutumine ja liikmeskonna laienemine.

Tõenäoliselt on samamoodi muutusterikkad lähiaastad, kui COVID-19 pandeemia ja sellele reageerimise tõttu hakatakse taasmõtestama ELi põhiolemust. Euroopa Liidul tuleb olulisi otsuseid teha ka kliimamuutusega toimetulekul, rände inimlikul haldamisel, tehnikaarengule reageerimisel ja Euroopa positsiooni kindlustamisel maailmas.

Minu ülesanne Euroopa Ombudsmanina on tagada, et neid inimeste elu vahetult mõjutavaid otsuseid toetaksid ELi haldusasutused, kes asetavad kõigi oma tegevuste keskmesse kodaniku. Kaebusi menetledes ja süsteemseid probleeme tuvastades julgustan jätkuvalt ELi institutsioone järgima kõige kõrgetasemelisemaid hea halduse standardeid.

Tänan teid senise toetuse ja osaluse eest, töötame koos edasi!

Emily O’Reilly, Euroopa ombudsman