Ombudsmandsinstitutioner har brug for opbakning i rollen som vogtere af god forvaltning for at kunne fungere og arbejde på den bedst mulige måde i offentlighedens interesse. EU-institutionerne har gjort det muligt for mit kontor at virkeliggøre den 25 år gamle vision, der ligger til grund for kontorets oprettelse, og dermed at fungere som en engageret forsvarer af EU og dets borgere. Kontoret er ikke særlig stort, men har et stort mandat, som jeg vil fortsætte med at omsætte i konkret handling.

Emily O'Reilly, Den Europæiske Ombudsmand

Historiske fakta om Den Europæiske Ombudsmand

Maastrichttraktaten

1992

Maastrichttraktaten underskrives, herunder en artikel om oprettelsen af Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmands statut

1994

Bestemmelser vedrørende Ombudsmanden — Den Europæiske Ombudsmands statut — vedtages af Europa-Parlamentet

Jacob Söderman

1995

Jacob Söderman (Finland) vælges af Europa-Parlamentet til hvervet som Den første Europæiske Ombudsmand, og kontoret åbner

Det europæiske netværk af ombudsmænd

1996

Det europæiske netværk af ombudsmænd oprettes: netværket består på nuværende tidspunkt af over 95 nationale og regionale ombudsmandskontorer og udvalg for andragender fra 36 lande

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik

2001

Europa-Parlamentet godkender adfærdskodeksen for god forvaltningsskik, som Den Europæiske Ombudsmand har udarbejdet, vedrørende retningslinjer for EU-administrationen

P. Nikiforos Diamandouros

2003

P. Nikiforos Diamandouros (Grækenland) vælges som den anden Ombudsmand

Principper for offentlig tjeneste for EU's tjenestemænd

2012

Principperne for offentlig tjeneste for EU's tjenestemænd præsenteres af Den Europæiske Ombudsmand

Emily O'Reilly

2013

Emily O’Reilly (Irland) vælges som den tredje Ombudsmand

Parallelle undersøgelser

2014

Indførte parallelle undersøgelser med det europæiske netværk af ombudsmænd

Samarbejdet med Europa-Parlamentet

2014

Intensivering af samarbejdet med Europa-Parlamentet gennem udvalg og høringer

Strategiske undersøgelsesenhed

2015

De første resultater af den nyoprettede strategiske undersøgelsesenhed

Fast-Track-procedure

2018

Indførelse af nye arbejdsmetoder til sagsbehandling og Fast-Track-procedure for aktindsigtssager

Emily O'Reilly

2019

Emily O’Reilly blev valgt til en ny embedsperiode

Den Europæiske Ombudsmands vigtigste arbejdsområder

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed, aktindsigt i oplysninger og dokumenter

Ansvarlighed

Ansvarlighed og offentlig deltagelse i EU's beslutningsproces

EU-udbud

Problemer med EU-udbud og -tilskud

Grundlæggende rettigheder

Respekt for grundlæggende rettigheder og proceduremæssige rettigheder

Ombudsmandens virke i tal

Enkeltpersoner, virksomheder, sammenslutninger og civilsamfundet kan henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand for at få hjælp til at løse problemer med EU-administrationen.

Kontoret har behandlet mere end 57 000 klager i de 25 år, det har eksisteret.

De fleste undersøgelser er baseret på klager, men Ombudsmanden kan også iværksætte undersøgelser på eget initiativ. Siden kontoret blev åbnet i 1995, har vi foretaget over 7 300 undersøgelser.

Indledte og afsluttede undersøgelser, 1995-2019

Indgivne klager og iværksatte undersøgelser pr. land, 2019

Hvad laver vi?

Mere gennemsigtighed i EU's beslutningstagning

Det er vigtigt, at borgerne har tilstrækkelig information til, at de kan følge med i EU's politik og lovgivning og deltage på en meningsfuld måde i EU's demokratiske proces.

Øget gennemsigtighed i EU's beslutningstagning har været omdrejningspunktet i forskellige undersøgelser, f.eks. når det gælder: udarbejdelsen af lovgivning i Rådet, hvor medlemsstaterne udformer EU's lovgivning, beslutningstagningen i Eurogruppen, hvor finansministrene træffer afgørelser om politikken i euroområdet, handelsforhandlingerne mellem lande i og uden for EU, eller den måde, hvorpå EU-landene træffer beslutninger om fiskekvoter, som tager hensyn til bæredygtighedskriterier.

Højere etiske standarder i EU-administrationen

Folk har tillid til offentlige forvaltninger, når de kan se, at de arbejder for almenvellet og bevarer høje etiske standarder.

EU har strenge regler for lobbyvirksomhed, interessekonflikter og svingdørssituationer, hvor folk flytter mellem den private og den offentlige sektor. For at sikre offentlighedens tillid er det imidlertid også vigtigt at disse regler håndhæves og ajourføres. Nogle af Ombudsmandens seneste undersøgelser har medført strengere etiske regler for medlemmer af Europa-Kommissionen, bedre håndhævelse af regler vedrørende svingdørssituationer og retningslinjer for EU's tjenestemænd for, hvordan de interagerer med lobbyister.

En hurtigere procedure for behandling af begæringer om aktindsigt

Aktindsigt i dokumenter er vigtig for at udøve kontrol med EU's politik og lovgivning samt EU-midler. Da begrundelserne for aktindsigt ofte er forbundet med en tidsmæssig faktor, har Ombudsmanden indført en hasteprocedure for at hjælpe folk med at få de ønskede oplysninger, mens de stadig er relevante.

De seneste undersøgelser har handlet om rejseudgifter for medlemmer af Europa-Kommissionen, grænsekontrolaktioner foretaget af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) og lobbyvirksomhed i forbindelse med det europæiske forsvarsforskningsprogram. Tidligere undersøgelser har blandt andet også resulteret i, at Det Europæiske Lægemiddelagentur nu offentliggør resultater af kliniske forsøg med lægemidler.

Deltagelsesdemokrati på EU-plan

Det skal være lettere for folk at følge med i og deltage i EU-debatter og diskussioner. På den måde kan vi modvirke den almindelige opfattelse af, at EU er noget fjernt og komplekst.

Ombudsmanden har bidraget til at forbedre det europæiske borgerinitiativ så det er nemmere at anvende. Borgerinitiativet er et deltagelsesdemokratisk værktøj, der giver borgerne mulighed for at opfordre Europa-Kommissionen til at lovgive på et givet område. Andre af Ombudsmandens undersøgelser har medført, at EU's institutioner nu arbejder mere ihærdigt på at kommunikere på alle 24 officielle EU-sprog, navnlig under Kommissionens »offentlige høringer«, og gøre deres websteder lettere tilgængelige.

Respekt for grundlæggende rettigheder

Ud over de mere traditionelle rettigheder, der er fastsat i EU-traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder, er der visse rettigheder, der er direkte relevante for Ombudsmandens arbejde, såsom »retten til god forvaltning« og »retten til aktindsigt«.

Ombudsmanden henviser regelmæssigt til chartret i sine undersøgelser. En af undersøgelserne resulterede i, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning etablerede en klagemekanisme for dem, der føler, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket. En anden undersøgelse førte til, at praktikanter i EU's udenlandske delegationer nu bliver betalt, så alle sikres lige adgang.

EU-midler — løsning af problemer i forbindelse med kontrakter og udbud

Ombudsmanden behandler regelmæssigt sager vedrørende EU-finansierede projekter, der som regel vedrører spørgsmål efter revisioner.

Hvis en revision afdækker et problem, er EU-institutionerne forpligtet til at inddrive midlerne. Der kan dog opstå misforståelser eller fejl, og inddrivelsen vil da muligvis ikke være berettiget. Ombudsmanden kan hjælpe med at finde løsninger i sådanne tilfælde, hvor den pågældende organisation har udført arbejdet i god tro og opfyldt projektets målsætninger.

Det viste et eksempel for nylig, som fik Europa-Kommissionen til at skifte holdning og betale udgifter afholdt af Den Europæiske Universitetssammenslutning i forbindelse med et projekt til fremme af regionalt samarbejde i Latinamerika.

Pris for god forvaltning

I forbindelse med undersøgelserne møder Ombudsmanden og hendes medarbejdere gang på gang engagerede EU-tjenestemænd, der udfører fremragende arbejde. Prisen for god forvaltning blev indstiftet i 2017 og har til formål at formidle eksempler herpå til et bredere publikum, både for at udbrede god praksis og for at hjælpe med at slå bro over kløften mellem borgerne og EU's administration.

Der uddeles én overordnet pris og priser i forskellige kategorier. Blandt tidligere prismodtagere er grupper i Europa-Kommissionen, som har arbejdet for at øge bevidstheden om plastforurening, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, som har sat fokus på risici for bier, og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed, som har arbejdet med et europæisk samarbejdsprojekt.

Det europæiske netværk af ombudsmænd

Den Europæiske Ombudsmand koordinerer det europæiske netværk af ombudsmænd, som omfatter nationale og regionale ombudsmænd fra 95 kontorer i 36 europæiske lande.

Den Europæiske Ombudsmand arrangerer en årlig konference, hvor nationale og regionale ombudsmænd kan mødes med EU's politiske beslutningstagere og gøre dem opmærksom på spørgsmål, der giver anledning til bekymring. Den Europæiske Ombudsmand koordinerer også parallelle undersøgelser, hvor nationale ombudsmandskontorer samarbejder om fælles EU-spørgsmål. Et eksempel herpå var en parallel undersøgelse af, hvorvidt EU's midler anvendes i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder. Den resulterede i en række forslag til en forbedring af, hvordan disse EU-midler overvåges.

Fremtidsudsigter

I år er det 25 år siden, at Den Europæiske Ombudsmand blev oprettet. I mellemtiden har EU ændret sig markant som følge af nye udfordringer, borgernes ændrede forventninger og det udvidede medlemskab.

De kommende år vil sandsynligvis blive lige så forandringsskabende med covid-19-pandemien og den igangværende indsats for at omdefinere selve essensen af EU. EU vil også skulle træffe vigtige beslutninger, samtidig med at den tackler klimaændringer, håndterer migrationen på en human måde, imødekommer teknologiske fremskridt og fastholder Europas plads i verden.

Min opgave som europæisk ombudsmand er at sikre, at sådanne afgørelser — der direkte påvirker folks liv — støttes af en EU-administration, der sætter borgeren i centrum for alt, hvad den gør. I mit arbejde med at behandle klager og identificere problemer i systemet vil jeg fortsat tilskynde EU-institutionerne til at overholde de højeste standarder for god forvaltning.

Tak for jeres støtte og engagement igennem de seneste år, og lad os fortsætte med at arbejde sammen i fremtiden.

Emily O'Reilly, Den Europæiske Ombudsmand