Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 91 wyników

Decyzja w sprawie 21/2016/JAP dotyczącej odmowy udzielenia przez Radę Unii Europejskiej dostępu do opinii prawnych odnoszących się do wniosków dotyczących rozporządzeń w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (EUROJUST)

Czwartek | 07 marca 2019

Sprawa dotyczyła odmowy udzielenia przez Radę Unii Europejskiej pełnego dostępu do opinii prawnych odnoszących się do wniosków ustawodawczych dotyczących rozporządzeń w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (EUROJUST).

W trakcie dochodzenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Rada zgodziła się na ujawnienie dwóch z czterech dokumentów, lecz ponownie odmówiła pełnego ujawnienia dwóch pozostałych, mimo że przyznała do nich dostęp częściowy.

Rzecznik zgadza się, że odmowa ujawnienia opinii prawnych była w pełni uzasadniona na podstawie ochrony porady prawnej i postępowania sądowego. W związku z tym Rzecznik zamyka sprawę, nie stwierdzając niewłaściwego administrowania, lecz zwraca się do Rady o ponowne rozpatrzenie odmowy z uwagi na upływ czasu.

Decision in case 136/2016/MDC on the European Commission's refusal to revise a final audit report concerning a project co-financed by the European Union

Wtorek | 13 grudnia 2016

The case was brought by an association of legal experts from all over the European Union which carried out a project co-financed by the European Commission. It concerned the alleged unfair recovery, following an audit, of sums wrongly considered ineligible under the Grant Agreement.

The Ombudsman inquired into the issue and concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal

Czwartek | 01 grudnia 2016

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.

The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.

Access to documents

Czwartek | 27 października 2016

Decision of the European Ombudsman on complaint 1922/2014/PL concerning the European Commission's refusal to grant public access to the evaluation reports of an EU-funded project

Wtorek | 30 sierpnia 2016

This case concerned the European Commission's refusal to grant full public access to the evaluation reports of the proposals for an EU-funded project on Roma in Albania.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had correctly refused full access on the basis of the exception to public access which protects commercial interests. She therefore concluded that there was no maladministration by the Commission.

Decyzji w sprawie 2004/2013/PMC - Rozpatrzenie przez Komisję Europejską wniosku o publiczny dostęp do dokumentów związanych z inwigilacją internetu prowadzoną przez służby wywiadowcze Zjednoczonego Królestwa

Czwartek | 05 listopada 2015

Sprawa dotyczyła udzielonej przez Komisję odmowy publicznego dostępu do dokumentów związanych z inwigilacją internetu prowadzoną przez służby wywiadowcze Zjednoczonego Królestwa. Rzecznik zaleciła, aby Komisja udzieliła dostępu do jednego konkretnego dokumentu (pisma Ministra Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa do ówczesnego wiceprzewodniczącego Komisji), a w przypadku pozostałych żądanych dokumentów aby Komisja albo ujawniła je, albo odpowiednio uzasadniła, dlaczego według niej należało odmówić ujawnienia.

Komisja podjęła decyzję o ujawnieniu pisma Ministra Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, akceptując tym samym pierwszą część zalecenia Rzecznik. Komisja utrzymała natomiast swoje stanowisko, aby nie ujawniać pozostałych dokumentów. Stanowisko to uzasadniła tym, że wciąż prowadziła dochodzenie w kwestii tego, czy brytyjskie programy masowej inwigilacji naruszają prawo UE, w szczególności w zakresie prawa osób do ochrony danych. Komisja stwierdziła, że do czasu definitywnego zamknięcia tego dochodzenia wcześniejsze ujawnienie pozostałych żądanych dokumentów miałoby negatywny wpływ na dialog między władzami Zjednoczonego Królestwa a Komisją. Ogólna argumentacja Komisji zakładała, że jej możliwości w zakresie prowadzenia skutecznego dochodzenia i podjęcia decyzji o stosownej reakcji powinny być zabezpieczone przed ryzykiem zewnętrznych nacisków. Wreszcie Komisja nie dostrzegła, aby w odniesieniu do ujawnienia żądanych dokumentów zaistniał nadrzędny interes publiczny.

Rzecznik nie jest przekonana, że Komisja odpowiednio uzasadniła swoją decyzję o odmowie publicznego dostępu do pozostałych nieujawnionych dokumentów. Jako że Komisja nie ujawniła przedmiotowych dokumentów ani nie przedstawiła odpowiedniego uzasadnienia odmowy publicznego dostępu do nich, Komisja w wyraźny sposób odrzuciła zalecenie Rzecznik w odniesieniu do tych dokumentów. Ponadto Rzecznik zwraca uwagę, że według niej od 2013 r. Komisja nie podejmowała żadnych działań związanych ze swoim dochodzeniem. Dlatego też Rzecznik stwierdza, że działania Komisji w tej sprawie stanowią niewłaściwe administrowanie, a biorąc pod uwagę istotne znaczenie tej konkretnej kwestii dla obywateli UE, są przypadkiem poważnego niewłaściwego administrowania.

Decision in case 1977/2013/MDC on the European Commission’s assessment of an infringement complaint concerning restrictions to freedom of movement within the EU internal market

Piątek | 25 września 2015

The complainant in this case, a Luxembourgish citizen, was excluded from competing for a post in France on the grounds that she is not a French national. The post in question was that of a non-presiding judge who was to represent the United Nations High Commissioner for Refugees at the French asylum Court. The complainant put it to the European Commission that the limiting of the post to French nationals appeared to be a breach of the provisions of EU law on the free movement of workers. When the Commission took the view that there was no infringement of EU law, the complainant contacted the Ombudsman.

The Commission took the view that an exception to the right of free movement of workers applied. This exception applies in the case of employment in the public service and is provided for in Article 45(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission acknowledged that a decision in this issue required a concrete assessment of the nature of the tasks and responsibilities of the non-presiding judge and it argued that it had made such an assessment. The Ombudsman noted that, as part of this assessment, the Commission had not contacted the French authorities in order to obtain further information about the post in question. The Ombudsman's initial proposal, therefore, was that the Commission should review its assessment of the infringement complaint and she suggested that the Commission should consult the French authorities. In replying to this proposal, the Commission maintained that it had sufficient information available to it when deciding the issue and that it was therefore unnecessary to contact the French authorities. Having considered its detailed reply to the proposal, the Ombudsman accepted that in this case the Commission did have sufficient information on which to base its decision. She therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration on the part of the Commission.

Decyzji w sprawie OI/9/2014/MHZ - Propozycje ulepszenia kontroli wspólnych działań Fronteksu dotyczących powrotów

Poniedziałek | 04 maja 2015

Polityka migracyjna UE obejmuje dobrowolne lub przymusowe powroty nielegalnych migrantów z państw trzecich (osoby ubiegające się o azyl, których wniosek został odrzucony, i osoby bez ważnego zezwolenia na pobyt) do ich krajów pochodzenia. Z powodu swojego charakteru operacje przymusowego odsyłania mogą pociągać za sobą poważne pogwałcenie praw podstawowych. To dochodzenie z własnej inicjatywy miało na celu wyjaśnienie, jak Frontex, jako koordynator wspólnych działań dotyczących powrotów, zapewnia poszanowanie praw podstawowych i godności ludzkiej odsyłanych osób.

Rzecznik zapoznała się z opinią Fronteksu i jego urzędnika ds. praw podstawowych, skontrolowała akta Fronteksu i otrzymała uwagi od członków Europejskiej Sieci Rzeczników, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, agencji ONZ ds. uchodźców i kilku organizacji pozarządowych. Uznała, że choć zrobiono wiele, Frontex powinien zwiększyć przejrzystość swojej pracy w zakresie wspólnych działań dotyczących powrotów, poprawić swoje zasady etyki zawodowej w takich dziedzinach jak badania medyczne i użycie siły oraz zwiększyć współpracę z państwami członkowskimi. Frontex powinien uczynić wszystko co w jego mocy w celu wspierania niezależnej i skutecznej kontroli wspólnych działań dotyczących powrotów.

Rzecznik zamknęła dochodzenie szeregiem propozycji dla Fronteksu dotyczących sposobu dalszego udoskonalania jego operacji w tej dziedzinie.