Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 37 resultat

Decision on the European Maritime Safety Agency’s (EMSA) refusal to provide full public access to statistics concerning maritime pollution (case 129/2022/OAM)

Torsdag | 06 oktober 2022

The case concerned a public access to documents request concerning certain information obtained though the CleanSeaNet service, a tool operated by the European Maritime Safety Agency (EMSA) to monitor maritime pollution. The complainant, an investigative journalism platform, was interested in the results of verifications of possible oil spills on the sea surface, in particular the data for the year 2019. EMSA argued that the originators of the data, the national authorities of the coastal states, opposed its release. 

The Ombudsman found that under the EU legislation on public access to documents such an objection could not in itself justify refusing access. The Ombudsman noted that EMSA has published similar data in the past and also pointed out that the requested data constituted environmental information which should benefit from greater transparency.

The Ombudsman therefore proposed that EMSA reassess the request with a view to granting public access. EMSA accepted the solution proposal and has now published on its website extensive information on CleanSeaNet detections of possible oil spills and verification results for the whole period between 2015 and 2021.The Ombudsman welcomes EMSA’s positive response to her solution proposal and closed the case.

Beslut om Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar rörande en revision av pelagiskt fiske och tonfiskfiske i Irland (ärende 757/2022/MIG)

Fredag | 16 september 2022

Ärendet rörde Europeiska kommissionens vägran att bevilja klaganden allmänhetens tillgång till handlingar rörande en revision som gjorts av kommissionen och en administrativ utredning som gjorts av de irländska myndigheterna, vilken ledde till att kommissionen återkallade den irländska kontrollplanen för vägning av fiskeriprodukter. Kommissionen hänvisade till att uppföljningen av revisionen fortfarande pågick och att utlämnande av handlingarna skulle undergräva skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner.

Ombudsmannen bekräftade att de irländska myndigheterna ännu inte genomfört kommissionens rekommendationer och således ännu inte åtgärdat de brister som konstaterats. Detta innebär att uppföljningen av revisionen fortfarande pågår. Eftersom kommissionen kan komma att inleda ett överträdelseförfarande mot Irland om dessa brister inte åtgärdas i tillräcklig grad ansåg ombudsmannen att det var rimligt att kommissionen förlitade sig på en allmän presumtion om sekretess. Ombudsmannen fann också att man inte utifrån klagandens argument kunde fastställa att det fanns ett övervägande allmänintresse av utlämnandet.

Mot bakgrund av detta drog ombudsmannen slutsatsen att kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingarna var motiverad. Hon avslutade undersökningen eftersom inget administrativt missförhållande förelåg.

Decision on the European Commission’s failure to take a final decision on a request for public access to documents concerning an audit on an external fleet (case 5/2022/DL)

Torsdag | 21 april 2022

The case concerned the European Commission’s failure to reply in time to a request for public access to documents concerning an audit on an external Italian fleet.

The Ombudsman found that the Commission had failed to respect the deadlines set in the EU legislation on public access to documents. She considered that the Commission’s performance in this case fell short of meeting the standards of a modern, citizen-friendly and transparent administration. However, since the Commission adopted a final decision in the course of the inquiry and as the Ombudsman is now examining, from a systemic perspective, the time taken by the Commission to deal with requests for public access to documents, she considered that no further inquiries were justified. She thus closed the inquiry.

Beslut i ärende 640/2019/TE om insyn i den beslutsprocess i rådet som ledde fram till antagandet av årliga förordningar för fastställandet av fiskekvoter

Onsdag | 29 april 2020

Klagomålet avsåg insynen i den beslutsprocess i rådet som ledde fram till antagandet av de årliga förordningarna för fastställandet av de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) för vissa fiskbestånd i nordöstra Atlanten för 2017, 2018 och 2019. Klagomålet lämnades in av den miljörättsliga organisationen ClientEarth.

Klaganden var bekymrad över att rådet 1) hade underlåtit att registrera de ståndpunkter som medlemsstaterna gett uttryck för i rådets förberedande organ som består av nationella tjänstemän och ambassadörer samt vid ministerrådets möten, 2) underlåtit att, proaktivt och på begäran, ge snabb tillgång till lagstiftningshandlingar och 3) har ett ofullständigt register över handlingar som är svårt att använda.

Ombudsmannen ansåg att handlingarna i fråga utgjorde lagstiftningshandlingar, såsom de definieras i EU:s bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar. Dessutom innehåller handlingarna miljöinformation i den mening som avses i Århusförordningen. Snabbare och mer omfattande tillgång bör beviljas till sådana handlingar. Ombudsmannen fann också att rådet inte hade visat att utlämningen av handlingarna skulle få allvarlig inverkan på beslutsprocessen eller förlänga eller försvåra den.

Ombudsmannen rekommenderade därför att rådet proaktivt bör göra handlingar som rör antagandet av TAC-förordningen tillgängliga när de sprids till medlemsstaterna eller så snart som möjligt därefter.

Rådet har valt att inte följa ombudsmannens rekommendation. Detta är otillfredsställande. Vidare talar detta för att rådet inte fullt ut har förstått den kritiska länken mellan demokrati och insynen i beslutsfattandet när det gäller frågor som har stor inverkan på den breda allmänheten. Detta är desto viktigare när beslutsfattandet avser skydd av miljön.

Rådets ståndpunkt förefaller vara att en avgörande demokratisk norm – insyn i lagstiftningsförfarandet – måste offras för vad det anser vara det högre syftet att uppnå samförstånd i en politisk fråga.

Ombudsmannen bekräftar sitt konstaterande av ett administrativt missförhållande och sin rekommendation.