Wilt u een klacht indienen tegen
een instelling of orgaan van de EU?

Openbare aanbesteding

Aanbestedingen

Conform het Financieel Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Unie, moet de Europese Ombudsman voor de verwerving van goederen en diensten aanbestedingsprocedures organiseren.

Op deze bladzijde vindt u informatie over aanbestedingen die door de Europese Ombudsman worden uitgeschreven, de planning van opdrachten van geringe waarde, jaarlijkse lijsten van opdrachten en de algemene voorwaarden die op alle opdrachten van geringe waarde van toepassing zijn.

Opdrachten met een waarde tussen 15 000 en 60 000 euro

Opdrachten met een waarde tussen 15 000 en 60 000 euro worden in het Financieel Reglement opdrachten van geringe waarde genoemd. Voor deze opdrachten mogen aanbestedingen, in het kader van een niet-openbare procedure, worden toegezonden aan een beperkt aantal inschrijvers dat belangstelling heeft getoond nadat door de diensten van de Ombudsman contact met hen is opgenomen. De diensten van de Ombudsman mogen ook andere leveranciers uitnodigen die hebben verklaard in de aanbesteding geïnteresseerd te zijn en die geschikt worden geacht. Om deze leveranciers in staat te stellen hun belangstelling te laten blijken, wordt informatie over aanbestedingen voor opdrachten van geringe waarde systematisch tijdig gepubliceerd op de website van de Ombudsman.

De informatie in onderstaande tabel heeft betrekking op de opdrachten van geringe waarde die door de Europese Ombudsman zijn gepubliceerd overeenkomstig artikel 124, lid 1, onder b) van de uitvoeringsvoorschriften van de het Financieel Reglement (Verordening (EU) nr. 996/2012).

Jaarlijkse lijsten van opdrachten

Dit onderdeel bevat een lijst van contractanten voor opdrachten met een waarde tussen 15 000 en 60 000 euro, per jaar. In deze lijst worden het onderwerp en de waarde gespecificeerd van elke opdracht die is gegund. Dit onderdeel wordt verstrekt overeenkomstig artikel 124, lid 4, van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Unie.

Algemene voorwaarden die op alle opdrachten van geringe waarde van toepassing zijn

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van geringe waarde die de Europese Ombudsman organiseert: