Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 30 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητας σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (υπόθεση 1327/2022/SF)

Δευτέρα | 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητας που αφορούν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αρνήθηκε την πρόσβαση του κοινού στα δύο προσδιορισθέντα έγγραφα, επικαλούμενη διάταξη των Συνθηκών η οποία ορίζει ότι οι εργασίες του διοικητικού της συμβουλίου δεν γνωστοποιούνται. Η ΕΚΤ επικαλέστηκε επίσης διάφορες εξαιρέσεις βάσει των κανόνων της για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι η πλήρης δημοσιοποίηση θα υπονόμευε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Ένωσης και τις διεθνείς χρηματοοικονομικές σχέσεις.

Η ομάδα διερεύνησης του Διαμεσολαβητή εξέτασε τα επίμαχα έγγραφα. Με βάση την εν λόγω εξέταση και λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει η ΕΚΤ όταν θεωρεί ότι διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της Ένωσης, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η απόφαση της ΕΚΤ να αρνηθεί την πρόσβαση σε ένα από τα ζητηθέντα έγγραφα δεν ήταν προδήλως εσφαλμένη. Όσον αφορά το άλλο έγγραφο, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η επίκληση, εκ μέρους της ΕΚΤ, του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εργασιών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες, ήταν δικαιολογημένη.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα διαπιστώνοντας ότι δεν υφίσταται κακοδιοίκηση.

Απόφαση στην υπόθεση 1871/2020/OAM σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέτασε αίτημα το οποίο αφορούσε τη χορήγηση πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που σχετίζονταν με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας για το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα της ΕΚΤ

Δευτέρα | 22 Μαρτίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση της ΕΚΤ να αρνηθεί την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (PSPP). Τα έγγραφα είχαν κοινοποιηθεί στη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει την αναλογικότητα του PSPP μετά από απόφαση του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου.

Κατά την άρνηση πρόσβασης, η ΕΚΤ επικαλέστηκε κανόνα της Συνθήκης σύμφωνα με τον οποίο τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δεν δημοσιοποιούνται. Επικαλέστηκε επίσης την ανάγκη προστασίας του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών των οργάνων λήψης αποφάσεων, την ανάγκη προστασίας της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων που προορίζονται για εσωτερική χρήση.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η άρνηση της ΕΚΤ να παράσχει πρόσβαση στο κοινό ήταν δικαιολογημένη. Κατά την εξαγωγή αυτού του συμπεράσματος, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σημείωσε ότι ένα έγγραφο καλυπτόταν από τους κανόνες της Συνθήκης σύμφωνα με τους οποίους οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δεν δημοσιοποιούνται. Η ΕΚΤ είχε παράσχει επαρκείς εξηγήσεις όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους η δημοσιοποίηση των άλλων εγγράφων θα υπονόμευε το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Παρόλη τη διαπίστωση του σημαντικού δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά αυτό το ζήτημα, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έλαβε υπόψη τις προσπάθειες της ΕΚΤ να παράσχει στον ενδιαφερόμενο, και στο κοινό, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και περάτωσε την υπόθεση.

Απόφαση στην υπόθεση 1874/2020/MAS σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παράσχει στο κοινό πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για δύο προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων

Τρίτη | 09 Μαρτίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με δύο προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Αρνούμενη την πρόσβαση, η ΕΚΤ ισχυρίστηκε ότι η κοινοποίηση θα μπορούσε να θίξει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά τη χρηματοοικονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους, το οποίο συνιστά συμφέρον που προστατεύεται από τον νόμο. Ο ενδιαφερόμενος θεώρησε ότι η ΕΚΤ δεν είχε προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για το πώς η αποκάλυψη των πληροφοριών που ζητήθηκαν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το επικαλούμενο δημόσιο συμφέρον και ότι, ως εκ τούτου, οι πληροφορίες πρέπει να κοινοποιηθούν.

Η ΕΚΤ απολαύει ευρείας διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο προστασίας του επικαλούμενου δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή την προστασία της χρηματοπιστωτικής, νομισματικής ή οικονομικής πολιτικής της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους. Μπορεί, για παράδειγμα, να βασίσει τις εκτιμήσεις της στον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η κοινοποίηση στη συμπεριφορά των αγορών και των συμμετεχόντων στην αγορά. Η ΕΚΤ παρείχε σε αυτήν την περίπτωση μια εύλογη εξήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές και οι συμμετέχοντες στην αγορά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες για να θίξουν τη χρηματοοικονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους. Επομένως, η απόφαση της ΕΚΤ να αρνηθεί την πρόσβαση του κοινού ήταν δικαιολογημένη.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια λαμβάνει υπόψη της τη δήλωση της ΕΚΤ ότι δημοσιοποιεί ήδη όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έκτακτο πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) στον δικτυακό της τόπο. Ενθαρρύνει την ΕΚΤ να αξιολογεί τακτικά εάν μπορούν να δημοσιευθούν περαιτέρω πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα. Αυτό είναι πιθανό να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το κοινό αναμένει από την ΕΚΤ στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ανταποκρίνεται στις φιλόδοξες δηλώσεις της προέδρου της όσον αφορά τις προσπάθειες της Τράπεζας να καταστήσει τη νομισματική πολιτική πιο «πράσινη».

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα διαπιστώνοντας ότι δεν υφίσταται κακοδιοίκηση.

Απόφαση στην υπόθεση 1700/2020/OAM σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε αίτημα το οποίο αφορούσε την πρόσβαση του κοινού σε νομική σημείωση σχετικά με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τετάρτη | 27 Ιανουαρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραχωρήσει στο κοινό πρόσβαση σε σημείωση της νομικής της υπηρεσίας σχετικά με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή απέρριψε την πρόσβαση στο έγγραφο στηριζόμενη στην ανάγκη προστασίας της χρηματοοικονομικής, νομισματικής και οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, καθώς και στην ανάγκη προστασίας των νομικών γνωμοδοτήσεων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέτασε το έγγραφο και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε προφανές σφάλμα στην εκτίμηση της Επιτροπής. Συνεπώς, ολοκλήρωσε την έρευνά της, χωρίς να διαπιστώσει κακοδιοίκηση.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας είναι πρωτοφανής όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην έννομη τάξη της ΕΕ. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια αναγνωρίζει ότι το κοινό έχει συμφέρον να διαβεβαιωθεί ότι η Επιτροπή αξιολογεί δεόντως και, όπου απαιτείται, ενεργεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών, σύμφωνα με τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. Είναι πεπεισμένη ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενημερώνει το κοινό, στο μέτρο του δυνατού, για κάθε μελλοντική ενέργεια που θα αποφασίσει να λάβει ανταποκρινόμενη στην απόφαση.