Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

Специални доклади

Показване на 1 — 10 от 20 резултатите

Специален доклад на Европейския омбудсман по стратегическа проверка OI/2/2017/TE относно прозрачността на законодателния процес на Съвета

Сряда | 16 май 2018

Въз основа на своята проверка на прозрачността на дискусиите относно законодателството в подготвителните органи на Съвета на ЕС („Съветът“) омбудсманът Емили О’Райли изпраща настоящия специален доклад до Европейския парламент, за да потърси неговата подкрепа по въпроса.

За да могат европейските граждани да упражняват пълноценно своето демократично право на участие в процеса на вземане на решения в ЕС и да държат отговорни участниците в този процес, законодателните разисквания трябва да са достатъчно прозрачни.

Освен това, за да могат гражданите да държат своите правителства отговорни за вземаните от тях решения относно законодателството на ЕС, те трябва да разполагат с информация за позициите, които тези правителства са застъпили в хода на законодателния процес. Освен това публикуването на тази информация ще задължи правителствата на държавите членки да подхождат по-отговорно към това законодателство и ще ги възпира да „обвиняват Брюксел“ за законодателни актове на ЕС, в чието изготвяне и приемане те самите са взели участие.

Омбудсманът предприе тази стратегическа проверка през март 2017 г. Тя отправи конкретни въпроси към Съвета, обяви обществена консултация и извърши проверка на законодателни проекти на Съвета.

Омбудсманът установи, че сегашните практики на Съвета представляват случай на лошо управление. Тя критикува по-конкретно отказа на Съвета да документира систематично позициите на държавите членки изразени в подготвителните органи, и широко разпространената практика на ограничаване на достъпа до законодателни документи по време на процеса на вземане на решения (т.нар. обозначение „LIMITE“).

На 9 февруари 2018 г. Омбудсманът отправи до Съвета три конкретни препоръки и няколко предложения за подобряване прозрачността на неговия законодателен процес.

Съветът не отговори на нейните препоръки и предложения в законоустановения тримесечен срок.

Предвид важността на въпроса за законодателната прозрачност Омбудсманът счита, че е обосновано да постави въпроса на вниманието на Европейския парламент, за да потърси неговата подкрепа да убедят Съвета да изпълни нейните препоръки и предложения.

Специален доклад на Европейския омбудсман относно проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ във връзка с Frontex

Четвъртък | 07 ноември 2013

Резюме Frontex[1] отхвърли препоръката, отправена от Европейския омбудсман вследствие на проведената от него проверка относно спазването от Frontex на стандартите в областта на правата на човека и по-специално на изискванията на Хартата на основните права на ЕС. Омбудсманът, Емили О'Райли, изпраща на Европейския парламент настоящия специален доклад, като иска подкрепа от него по случая. Имиграцият...

Special Report of the European Ombudsman concerning his inquiry into complaint 2591/2010/GG against the European Commission

Понеделник | 14 май 2012

Made in accordance with Article 3(6) of the Statute of the European Ombudsman[1] Summary 1. The present case concerns the way in which the European Commission handled a complaint submitted to it in 2006 by 27 citizens' initiatives fighting against what they perceived to be the negative consequences of the expansion of Vienna airport ("the complainants"). The Commission reached the conclusion that ...

Специален доклад на Европейския омбудсман пред Европейския парламент относно отказ на сътрудничество от страна на Европейската комисия по жалба 676/2008/RT

Петък | 28 март 2008

(Изготвен съгласно устава на Европейския омбудсман[1]) Въведение 1. Омбудсманът счита, че настоящият случай повдига важен принципен въпрос. Според него Комисията не е изпълнила задължението си за лоялно сътрудничество с омбудсмана в хода на неговата проверка по жалбата. Поради това омбудсманът се обръща за съдействие към Парламента, за да получи гаранции, че в бъдеще Комисията ще изпълнява задълже...

Специален доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент въз основа на проектопрепоръка до Европейската комисия по жалба 3453/2005/GG

Вторник | 15 ноември 2005

(Изготвен в съответствие с член 3, параграф 7 от устава на Европейския омбудсман[1]) Въведение Омбудсманът счита, че настоящият случай поставя важен принципен въпрос, отнасящ се до начина, по който Европейската комисия разглежда жалбите на граждани, съдържащи твърдения за нарушения на правото на Общността от държавите-членки. Въпросът е дали вместо да открие процедури за установяване на нарушения ...

Специален доклад от Европейския омбудсман до Европейския парламент вследствие на проектопрепоръката до Съвета на Европейския съюз по повод на жалба 1487/2005/GG

Сряда | 04 май 2005

(Изготвен в съответствие с член 3, параграф 7 от Устава на Европейския омбудсман1) Въведение Омбудсманът счита, че настоящият случай засяга два важни принципни въпроса, а именно (1) какви езици да се използват за интернет представянето на председателството на ЕС, и (2) дали Съветът може да бъде отговорен за уебсайтовете, поддържани от неговото председателство. Като се има предвид важността на роля...

Специален доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент въз основа на проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 289/2005/(WP)GG

Вторник | 22 февруари 2005

(Изготвен в съответствие с член 3, параграф 7 от устава на Европейския омбудсман[1]) Въведение Омбудсманът счита, че настоящият случай повдига важен принципен въпрос: дали Комисията може да отлага за неопределен срок разглеждането на жалби, съдържащи твърдения за нарушения на правото на Общността от държави-членки на основанието, че не е в състояние да постигне политически консенсус за начина на д...

Специален доклад от Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с проектопрепоръка на омбудсмана към Европейската комисия по жалба 185/2005/ELB

Сряда | 16 февруари 2005

(Изготвен в съответствие с член 3, параграф 7 от Устава на Европейския омбудсман[1]) Въведение 1. Омбудсманът счита, че в настоящия случай се поставя важен принципен въпрос. Според него Комисията нарушава принципа за недопускане на дискриминация на основание възраст, като налага пълна забрана за наемане на работа на конферентни преводачи със спомагателни функции на свободна практика на възраст над...

Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the European Anti-Fraud Office in complaint 2485/2004/GG

Понеделник | 06 септември 2004

(Made in accordance with Article 3 (7) of the Statute of the European Ombudsman[1]) Introduction The Ombudsman considers that the present case raises an important issue of principle, affecting the trust of citizens in the EU institutions and bodies. Citizens should be able to have confidence in the accuracy and completeness of the Ombudsman's inquiries. If an institution or body has provided inacc...

Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the Council of the European Union in complaint 2395/2003/GG

Четвъртък | 18 декември 2003

(Made in accordance with Article 3 (7) of the Statute of the European Ombudsman[1]) Summary The present special report concerns the question as to whether the Council should meet publicly whenever it acts in a legislative capacity. The Ombudsman's inquiry into this matter results from a complaint made in December 2003. At present, the extent to which the Council's meetings in its legislative capac...