Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Etika a správanie

Európska ombudsmanka Emily O'Reilly je pevne presvedčená, že na zabezpečenie plnej dôvery verejnosti musia inštitúcie EÚ vykonávať svoje činnosti transparentným, otvoreným a zodpovedným spôsobom a dodržiavať najprísnejšie etické normy. Kancelária ombudsmanky je zaviazaná plne rešpektovať zásady morálnej integrity a zodpovednosti vo všetkých činnostiach. V tejto súvislosti bol vo februári 2015 prijatý kódex správania ombudsmana. Plneniu tohto záväzku sú venované aj materiály v príslušnej časti webového sídla o etike a správaní, ktoré okrem iného obsahujú transparentné informácie o činnosti ombudsmana a o čerpaní zdrojov.

Kódex správania európskeho ombudsmana