Wilt u een klacht indienen tegen
een instelling of orgaan van de EU?

Samenvattingen van afgesloten zaken

1 - 10 van 734 resultaten weergeven

menvatting van het besluit in zaak 849/2018/TE betreffende de terugvordering door de Europese Commissie van beweerdelijk niet-subsidiabele uitgaven, ten bedrage van 713 380 EUR, op basis van een contract tot vermindering van de emissies van een thermische elektriciteitscentrale in Servië

Maandag | 06 augustus 2018

De zaak betrof het besluit van de Europese Commissie om 713 380 EUR terug te vorderen van een aannemer die in Servië een door de EU gefinancierd project voor de vermindering van emissies heeft uitgevoerd. De Commissie voerde aan dat de aannemer drie onderaannemers had ingeschakeld zonder eerst de voorafgaande goedkeuring van de Commissie te krijgen. De klager voerde aan dat de Commissie altijd al ...

Samenvatting van het besluit in zaak 859/2018/TE betreffende de weigering van het Europees Bureau voor fraudebestrijding om in de zaak “Ooievaarsnest” toegang tot het eindverslag te verlenen

Dinsdag | 17 juli 2018

De zaak betrof een verzoek om toegang tot documenten die in het bezit zijn van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Het document in kwestie was het eindverslag van een onderzoek naar EU-subsidies die zijn ontvangen door het “Ooievaarsnest”, een landbouwbedrijf annex hotel in Tsjechië. OLAF weigerde het verslag openbaar te maken. Ter rechtvaardiging van zijn besluit verwees het Bureau...

Samenvatting van het besluit in zaak 565/2018/TE over het niet beantwoorden door de Europese Commissie van twee verzoeken van toegang tot documenten met betrekking tot het aftreden van de vroegere Directeur-Generaal van het Europees Bureau voor fraudebestrijding

Woensdag | 30 mei 2018

De zaak ging over het niet behandelen van twee verzoeken voor toegang tot documenten door de Europese Commissie. Na de tussenkomst van de Ombudsman identificeerde de Commissie de gevraagde documenten en gaf zij ze vrij met louter aanpassingen aan de persoonsgegevens. De Ombudsman beschouwde daarom dat de Commissie dit aspect van de klacht had opgelost. Met betrekking tot het nalaten van de Commiss...

Samenvatting van het besluit in zaak OI/1/2018/AMF betreffende de behandeling door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van verzoeken om toegang tot documenten van aandeelhouders van de Spaanse bank Banco Popular

De zaak betrof de verzoeken van voormalige aandeelhouders van de Spaanse bank Banco Popular om bevoorrechte toegang tot de documenten betreffende de afwikkeling van de bank. De voormalige aandeelhouders waren van mening dat zij betrokkenen waren van het besluit van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad om Banco Popular in afwikkeling te plaatsen en derhalve recht hadden op ruimere toegang tot doc...

Samenvatting van het besluit in zaak 454/2018/THH over het besluit van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart om gedeeltelijke toegang te verlenen tot een verslag over de brandveiligheid van een vliegtuigmotor

Maandag | 04 juni 2018

De zaak ging over de weigering van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) om volledige vrije toegang te geven tot het verslag over de brandveiligheid van een vliegtuig. De klager vreesde dat de EASA het vliegtuig onrechtmatig als brandveilig had gecertificeerd en eiste volledige vrije toegang tot het verslag, hierbij aanvoerend dat de volledige openbaarmaking zou duide...

Samenvatting van het besluit in zaak 1956/2017/THH aangaande het nalaten door het Europees Parlement de klager toegang te verlenen tot de namen van parlementsleden die verbonden zijn aan twee Europese politieke partijen

Dinsdag | 13 maart 2018

De zaak betrof de weigering door het Europees Parlement het publiek toegang te verlenen tot de lijsten, voor specifieke boekjaren, van parlementsleden die verbonden waren aan twee Europese politieke partijen. De door het Europees Parlement verstrekte documenten bevatten alleen de Europese politieke partij, het land en de openbare taken van de betreffende personen; alle namen van de leden waren uit...

Samenvatting van het besluit in zaak 108/2018/FOR betreffende de weigering van de Europese Commissie om het publiek toegang te geven tot documenten met betrekking tot een inbreukprocedure tegen Spanje

Donderdag | 12 april 2018

De zaak betrof het verzuim van de Europese Commissie om inzage te geven in documenten over een lopende inbreukprocedure tegen Spanje in verband met de kaderrichtlijn water en de habitatrichtlijn van de EU. Klager stelde dat de openbaarmaking van de documenten een zaak was van groot openbaar belang. De ombudsvrouw oordeelde dat de Commissie het besluit had genomen in overeenstemming met de toepasse...

Samenvatting van het besluit in zaak 124/2018/NF aangaande de weigering door de Europese Commissie om het publiek toegang te verlenen tot documenten inzake het door de EU gefinancierde TETRA-project betreffende de ontwikkeling van een vervangende artificiële trachea met slijmvliesbekleding van autologe stamcellen

Woensdag | 14 maart 2018

De zaak betrof de weigering door de Europese Commissie het publiek toegang te verlenen tot documenten over de status van een door de EU gefinancierd klinisch onderzoeksproject met de naam ‘TETRA’. Het doel van TETRA is een klinisch onderzoek uit te voeren aangaande een innovatieve benadering van trachea-vervanging. De aangevraagde documenten bevatten informatie over de voorbereidende fase van het ...

Samenvatting van het besluit in zaak 2216/2017/AMF betreffende de weigering van de Europese Commissie om het publiek toegang te geven tot documenten en informatie met betrekking tot vergaderingen met leden van de Commissie

Dinsdag | 16 januari 2018

De zaak betrof een verzoek om publieke toegang tot documenten, namelijk tot stenografische verslagen of notulen van vergaderingen tussen George Soros en leden van de Commissie. De Commissie deelde klager mee dat zij niet over dergelijke documenten beschikte. Zij verstrekte klager echter links naar websites waar zij informatie over de inhoud, de plaats en de data van de vergaderingen had gepublicee...

Samenvatting van het besluit in zaak 1769/2017/JAS betreffende de manier waarop het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft gereageerd op bezorgdheden in verband met het herbicide glyfosaat

Donderdag | 11 januari 2018

De zaak betrof de correspondentie waarmee het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) had gereageerd op de bezorgdheden die klager, een Britse staatsburger, had geuit over ECHA’s beoordeling van de gevaren van glyfosaat, een werkzame stof in onkruidverdelgers. De Ombudsman onderzocht de kwestie en stelde vast dat ECHA tijdens zijn beoordeling een openbare raadpleging had gehouden. Klager...