An bhfuil gearán agat in aghaidh
institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Achoimrí ar chásanna dúnta

1 - 10 de 734 toradh á dtaispeáint

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 849/2018/TE maidir le caiteachas a líomhnaítear a bheith neamh-incháilithe dar luach EUR 713 380 san iomlán a aisghabháil maidir le conradh laghdaithe astaíochtaí ó Ghléasra Cumhachta Teirmí sa tSeirbia

Dé Luain | 06 Lúnasa 2018

Bhain an cás le cinneadh ón gCoimisiún Eorpach EUR 713 380 a aisghabháil ó chonraitheoir a rinne tionscadal laghdaithe astaíochtaí a bhí maoinithe ag AE sa tSeirbia. D’áitigh an Coimisiún gur úsáid an conraitheoir triúr fochonraitheoirí gan ceadú roimhe ré ón gCoimisiún. D’áitigh an gearánaí go raibh an Coimisiún ar an eolas riamh maidir leis na fochonraitheoirí a bheith á n-úsáid. I gcás ar bith,...

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 859/2018/TE maidir le diúltú ón Oifig Eorpach Frith-Chalaoise rochtain a cheadú ar thuarascáil deiridh an fhiosrúcháin sa chás ‘Stork Nest’

Dé Máirt | 17 Iúil 2018

Bhain an cás le hiarraidh ar rochtain ar dhoiciméid atá i seilbh na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF). Is é an doiciméad i gceist an tuarascáil deiridh i bhfiosrúchán ar fhóirdheontais AE a fuair ionad feirmeoireachta agus óstáin i bPoblacht na Seice, ar a dtugtar ‘Stork Nest’. Dhiúltaigh OLAF an tuarascáil a nochtadh. Chun bonn údair a thabhairt dá cinneadh, thagair OLAF do chásdlí AE lenar b...

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 565/2018/TE ar loiceadh ag an gCoimisiúin Eorpach freagra a thabhairt ar dhá iarratas ar rochtain ar dhoiciméid a bhaineann le héirí as an iar-Ard-Stiúrthóra ar an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise

Dé Céadaoin | 30 Bealtaine 2018

Bhain an cás le loiceadh ag an gCoimisiún Eorpach déileáil le dhá iarratas ar rochtain ar dhoiciméid. Tar éis idirghabháil ag an Ombudsman, d'aithin an Coimisiún na doiciméid a iarradh agus rinne sé iad a scaoileadh le hatheagrú ar shonraí pearsanta amháin. Mar sin, mheas an tOmbudsman gur shocraigh an Coimisiún an ghné seo den ghearán. Maidir le loiceadh ag an gCoimisiúin freagra a thabhairt ar i...

Achoimre ar an gcinneadh i gcás OI/1/2018/AMF ar an gcaoi ar láimhseáil an Bord Réitigh Aonair iarrataí ar rochtain ar dhoiciméid ó scairshealbhóirí de chuid an bhainc Spáinnigh Banco Popular

Bhain an cás le hiarrataí ó iar-scairshealbhóirí de chuid an bhainc Spáinnigh Banco Popular ar rochtain faoi phribhléid ar na doiciméid a bhain le réiteach an bhainc. Mheas na hiar-scairshealbhóirí go raibh siad faoi réir cinneadh a rinne an Bord Réitigh Aonair an banc a chur faoi réiteach agus dá réir go raibh siad i dteideal rochtain níos forleithne a bheith acu ar dhoiciméid ná an pobal i gcoit...

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 454/2018/THH maidir le cinneadh na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Eitlíochta rochtain i bpáirt a thabhairt ar thuarascáil ar shábháilteacht dóiteáin d’inneall aerárthaigh

Dé Luain | 04 Meitheamh 2018

Bhain an cás le diúltú ag an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA) rochtain iomlán an phobail a thabhairt ar thuarascáil ar shábháilteacht dóiteáin aerárthaigh. Chuir an gearánach imní in iúl gur dheimhnigh EASA go mícheart go raibh an t-eitleán dódhíonach. D'iarr an gearánach rochtain iomlán an phobail ar an tuarascáil, ag maíomh go soiléireoidh nochtadh iomlán cé acu an rai...

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 1956/2017/THH maidir le mainneachtain Pharlaimint na hEorpa rochtain a thabhairt don ghearánach ar ainm na bhfeisirí a bhí cleamhnaithe le dhá pháirtí polaitíochta Eorpacha

Dé Máirt | 13 Márta 2018

Bhain an cás seo le diúltú Pharlaimint na hEorpa do rochtain phoiblí a thabhairt ar na liostaí feisirí a bhí cleamhnaithe le dhá pháirtí polaitíochta Eorpacha do bhlianta airgeadais sonraithe. Ní raibh sna doiciméid a chuir Parlaimint na hEorpa ar fáil ach ainm pháirtí polaitíochta Eorpach agus tír na ndaoine aonair lena mbaineann agus faisnéis faoin sainordú poiblí atá acu. Scriosadh ainm na bhfe...

Achoimre ar an gCinneadh i gcás 108/2018/FOR ar dhiúltú an Choimisiúin Eorpaigh rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann le nós imeachta um shárú i gcoinne na Spáinne

Déardaoin | 12 Aibreán 2018

Bhain an cás le diúltú an Choimisiúin Eorpaigh rochtain a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann le nós imeachta leanúnach um shárú i gcoinne na Spáinne i ndáil leis an gCreat-treoir Uisce agus leis an Treoir maidir le Gnáthóga ón Aontas Eorpach. D’áitigh an gearánach go raibh ‘leas poiblí sáraitheach’ i gceist le nochtadh na ndoiciméad. Chinn an tOmbudsman go raibh cinneadh an Choimisiúin ag teacht ...

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 124/2018/NF maidir le diúltú an Choimisiúin Eorpaigh do rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann le tionscadal ‘TETRA’ arna chistiú ag an Aontas, ar tionscadal é a bhaineann le traicé a gineadh de thoradh innealtóireacht fíocháin arna síolú ag gaschill uathlógach

Dé Céadaoin | 14 Márta 2018

Bhain an cás le diúltú an Choimisiúin Eorpaigh do rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann le stádas tionscadail taighde chliniciúil arna chistiú ag an Aontas, rud ar a dtugtar ‘TETRA’. Is é an aidhm atá le TETRA triail chliniciúil a sheoladh ar chur chuige nuálach i leith athsholáthar traicé. Tá faisnéis faoi chéim ullmhúcháin na trialach cliniciúla le fáil sna doiciméid iarrtha. Dh...

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 2216/2017/AMF ar dhiúltú an Choimisiúin Eorpaigh rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid agus ar fhaisnéis a bhaineann le cruinnithe le Comhaltaí an Choimisiúin

Dé Máirt | 16 Eanáir 2018

Bhain an cás le hiarratas ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid, mar atá tras-scríbhinní nó miontuairiscí cruinnithe idir George Soros agus Comhaltaí an Choimisiúin Eorpaigh. Chuir an Coimisiún in iúl don ghearánach nach raibh a leithéid sin de dhoiciméid aige. Mar sin féin, thug an Coimisiún naisc don ghearánach chuig láithreáin ghréasáin inar fhoilsigh sé roinnt faisnéise faoi ábhar, suíomhanna agus...

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 1769/2017/JAS ar an gcaoi ar láimhseáil an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ábhair imní maidir le gliofosáit, ar comhábhar luibhicíde í

Déardaoin | 11 Eanáir 2018

Bhain an cás le comhfhreagras ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) leis an ngearánach, ar náisiúnach de chuid na Breataine é, mar fhreagra ar a ábhair imní faoin measúnú guaise a bhí déanta ag ECHA ar ghliofosáit, ar comhábhar gníomhach i bhfiailnimheanna í. Rinne an tOmbudsman fiosrúchán faoin gceist agus fuarthas go raibh comhairliúchán poiblí déanta ag ECHA le linn an mheasúnaithe. Ní...