You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Otsus

juhtumi 1409/2014/MHZ kohta, mis käsitleb Euroopa Komisjoni suutmatust eelnevalt hinnata ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu mõju inimõigustele

Juhtumis käsitletakse küsimust, kas Euroopa Komisjon oleks pidanud Vietnamiga vabakaubanduslepingu sõlmimiseks peetud läbirääkimistega seoses hindama inimõigustele avaldatavat mõju. Kaebuse esitajad pidasid sellist hindamist vajalikuks, kuid komisjon oli seisukohal, et see ei ole vajalik, sest 2009. aastal oli juba tehtud jätkusuutlikkust käsitlev mõjuhindamine seoses kavandatud ELi ja ASEANi vabakaubanduslepinguga, mis hõlmas Vietnami.

Ombudsman pidas asjaolu, et Euroopa Komisjon ei hinnanud Vietnami puhul konkreetselt inimõigustele avaldatavat mõju, haldusomavoliks. 2015. aasta märtsis soovitas ta komisjonil viivitamatult teha selline hindamine.

Komisjon keeldus. Ta väitis, et tema „muud kui kaubanduspoliitika vahendid“ ning partnerlus- ja koostöölepingu inimõigusi käsitlevad sätted saavutavad sama eesmärgi.

Ombudsman ei nõustunud sellega ja rõhutas inimõigustele avaldatava mõju hindamise vahendile iseloomulikke omadusi. Kuna leping on vahepeal sõlmitud, lõpetas ombudsman juhtumi kriitilise märkusega.