Gäller ditt klagomål
en EU-institution eller ett EU-organ?

Sammanfattningar av avslutade ärenden

Visar 1 – 10 av 734 resultat

Sammanfattning av beslutet i ärende 849/2018/TE om Europeiska kommissionens indrivande av påstått otillåtna utgifter som uppgår till 713 380 euro enligt ett avtal om utsläppsminskning från ett värmekraftverk i Serbien

Måndag | 06 augusti 2018

Ärendet gällde Europeiska kommissionens beslut att indriva 713 380 euro från en entreprenör som genomförde ett EU-finansierat utsläppsminskningsprojekt i Serbien. Kommissionen hävdade att entreprenören hade använt tre underleverantörer utan att först få kommissionens godkännande. Klaganden hävdade att kommissionen alltid haft kännedom om användningen av underleverantörerna. Klaganden hävdade att b...

Sammanfattning av beslutet i ärende 859/2018/TE om Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings vägran att bevilja tillgång till den slutliga undersökningsrapporten i ärendet ”Storkboet”

Tisdag | 17 juli 2018

Ärendet rörde en begäran om tillgång till handlingar som innehades av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Handlingen i fråga var slutrapporten i en undersökning om EU-subventioner som tagits emot av gårds- och hotellkomplexet Stork Nest i Tjeckien. Olaf vägrade att lämna ut rapporten. För att motivera sitt beslut hänvisade man till EU-rättspraxis som hade fastställt en ”allmän presumt...

Sammanfattning av beslut i ärende 565/2018/TE om Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på två begäranden om tillgång till handlingar rörande avgången av den tidigare generaldirektören för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Onsdag | 30 maj 2018

Ärendet gällde Europeiska kommissionens underlåtenhet att behandla två begäranden om tillgång till handlingar. Till följd av ombudsmannens ingripande identifierade kommissionen de begärda handlingarna och lämnade ut dem efter redigering av enbart personuppgifterna. Ombudsmannen ansåg därför att kommissionen hade bifallit klagomålet vad gällde denna aspekt. Vad gällde kommissionens underlåtenhet at...

Sammanfattning av beslutet i ärende OI/1/2018/AMF om Gemensamma resolutionsnämndens hantering av ansökningar om tillgång till handlingar från aktieägare i den spanska banken Banco Popular

Ärendet gällde begäran från tidigare aktieägare i den spanska banken Banco Popular att beviljas privilegierad tillgång till handlingarna i samband med resolutionen av banken. De tidigare aktieägarna ansåg att de var föremål för Gemensamma resolutionsnämndens beslut att försätta Banco Popular i resolution och därför berättigade till mer omfattande tillgång till handlingar än allmänheten generellt. ...

Sammanfattning av beslut i ärende 454/2018/THH om beslutet från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet om att bevilja delvis tillgång till en rapport om en flygmotors brandsäkerhet

Måndag | 04 juni 2018

Ärendet rörde ett avslag som Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) meddelat på en begäran om fullständig tillgång för allmänheten till en rapport om ett flygplans brandsäkerhet. Klaganden befarade att Easa felaktigt hade certifierat flygplanet som brandsäkert och begärde full tillgång för allmänheten till rapporten med motiveringen att full insyn skulle bringa klarhet i huruvida hans farhå...

Sammanfattning av ombudsmannens beslut i ärende 1956/2017/THH om Europaparlamentets underlåtenhet att bevilja klaganden tillgång till namnen på parlamentsledamöter som är knutna till två europeiska politiska partier

Tisdag | 13 mars 2018

Ärendet rörde Europaparlamentets vägran att bevilja allmänheten tillgång till förteckningarna över ledamöter som är knutna till två europeiska politiska partier för vissa angivna räkenskapsår. De handlingar som Europaparlamentet lämnade ut innehöll enbart europeiskt politiskt parti, land och offentligt uppdrag för de relevanta personerna. Alla ledamöters namn hade raderats från förteckningarna. Om...

Sammanfattning av beslut i ärende 108/2018/FOR om Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar avseende ett överträdelseförfarande mot Spanien

Torsdag | 12 april 2018

Ärendet gällde Europeiska kommissionens underlåtenhet att ge tillgång till handlingar om ett pågående överträdelseförfarande mot Spanien avseende EU:s ramdirektiv för vatten och habitatdirektiv. Klaganden hävdade att det fanns ett ”övervägande allmänintresse” av att handlingarna lämnades ut. Ombudsmannen kom fram till att kommissionens beslut var förenligt med de tillämpliga reglerna om tillgång t...

Sammanfattning av ombudsmannens beslut i ärende 124/2018/NF om Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar om det EU-finansierade projektet Tetra om luftstrupar som konstrueras med vävnad odlad med autologa stamceller

Onsdag | 14 mars 2018

Ärendet rörde Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar om läget för ett EU-finansierat kliniskt forskningsprojekt vid namn Tetra. Syftet med Tetra är att genomföra en klinisk prövning av en innovativ metod för luftstrupeimplantation. De begärda handlingarna innehåller information om den kliniska prövningens förberedande fas. Kommissionen vägrade att lämna ut hand...

Sammanfattning av beslut i ärende 2216/2017/AMF om Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar och information avseende möten med kommissionens ledamöter

Tisdag | 16 januari 2018

Ärendet rörde en begäran om att ge allmänheten tillgång till handlingar, nämligen utskrifter eller protokoll från möten mellan George Soros och Europeiska kommissionens ledamöter. Kommissionen underrättade klaganden om att den inte hade några sådana handlingar. Kommissionen gav dock klaganden länkar till webbplatser där kommissionen offentliggjort viss information om innehållet vid mötena och tid ...

Sammanfattning av beslut i ärende 1769/2017/JAS om Europeiska kemikaliemyndighetens hantering av farhågor rörande glyfosat, ett ämne som ingår i herbicider

Torsdag | 11 januari 2018

Ärendet rörde Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) kommunikation med klaganden, en brittisk medborgare, som svar på hans farhågor om Echas farobedömning för glyfosat, ett verksamt ämne i ogräsmedel. Ombudsmannen undersökte frågan och fann att Echa hade anordnat ett offentligt samråd under bedömningen. Klaganden hade själv inte utnyttjat möjligheten att bidra till det offentliga samrådet. Echa b...