Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Práva sťažovateľov

Táto stránka obsahuje odkazy na informačný materiál o hlavných právach, ktoré máte ako sťažovateľ pri styku s úradom európskeho ombudsmana.

Prečítajte si pozorne informácie predtým, ako sa rozhodnete, že sa budete domáhať svojich práv prostredníctvom niektorej z dostupných možností.

Informačná poznámka o spracúvaní údajov a dôvernosti

Spracúvanie údajov

Sťažnosti na kanceláriu ombudsmana a súvisiaca korešpondencia často obsahujú osobné údaje ako mená, kontaktné údaje a ďalšie informácie týkajúce sa identifikovateľných jedincov.

Európska legislatíva (nariadenie 45/2001)[1] stanovuje práva a povinnosti súvisiace so spôsobom spracúvania osobných údajov v rámci inštitúcií EÚ, a to vrátane Európskeho Ombudsmana. Patrí sem právo jedinca na získanie prístupu k jeho alebo jej informáciám, ktorými naša kancelária disponuje. Na využitie týchto práv a získanie ďalších informácií kontaktujte našu kanceláriu.

Ak jedinec usúdi, že ombudsman nenakladá s jeho alebo jej osobnými údajmi správne, môže sa obrátiť na európskeho kontrolóra pre ochranu údajov.

Dôvernosť sťažnosti a informácií

Žiadame sťažovateľov o jasnú identifikáciu všetkých dokumentov a informácií, ktoré môžu byť podľa nich považované za dôverné, hneď ako ich postúpia ombudsmanovi.

Dôvernosť je možné uplatniť iba v prípade, ak by malo zverejnenie informácií nežiaduce následky. Mohlo by sa to týkať napríklad finančných informácií, citlivých obchodných informácií alebo osobných informácií o súkromnej osobe. Dôvernosť nie je možné zaručiť v každom prípade. Môže sa to stať najmä vtedy, ak dokumenty zaslané ombudsmanovi obsahujú okrem Vašich aj iné údaje. Osoba, ktorej sa údaje týkajú, k nim bude mať u ombudsmana prístup na základe svojho práva na ochranu údajov. V každom prípade by ste však mali očakávať, že Vaša sťažnosť a akékoľvek podporné dokumentu budú sprístupnené vo svojej úplnosti inštitúcii alebo subjektu, na ktorý sa sťažujete, aby títo mohli veci správne porozumieť a reagovať na ňu u ombudsmana.

Žiadosť o preskúmanie

Sťažovateľ môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia, že sťažnosť nepatrí do pôsobnosti ombudsmana, alebo je neprípustná, alebo preskúmanie rozhodnutia o ukončení vyšetrovania.

Sťažovateľ nemôže požiadať o preskúmanie zistenia nesprávneho úradného postupu ani žiadneho odporúčania na základe takého zistenia.

V žiadosti o preskúmanie je potrebné uviesť podrobné dôvody, prečo je rozhodnutie nesprávne.

Ak sťažovateľ chce predložiť nové skutočnosti týkajúce sa údajného nesprávneho úradného postupu, sťažovateľ preukáže ombudsmanovi, že ich nemohol predložiť v rámci sťažnosti alebo v priebehu vyšetrovania.

Žiadosť o preskúmanie sa podá do 2 mesiacov odo dňa vydania rozhodnutia ombudsmana, ktorého sa žiadosť týka.

Rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie bude prijaté do 4 mesiacov od dátumu jej registrácie. Táto lehota môže byť predĺžená.

Sťažnosť na služby

Ak nie ste spokojný s tým, ako sa s vami alebo vašou sťažnosťou zaoberali zamestnanci ombudsmana, na služby môžete na rozdiel od výsledku vašej sťažnosti podať sťažnosť.

Kto dohliada na konanie ombudsmana?

Neexistuje ustanovenie, v ktorom by bolo stanovené, že je možné odvolať sa proti ombudsmanovi prostredníctvom externého orgánu. V závislosti od toho, čo sa podľa vás vykonalo nesprávne, by ste však mohli zvážiť nasledovné možnosti.

Európsky parlament. Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s pobytom alebo so sídlom v členskom štáte má právo predložiť Európskemu parlamentu petíciu týkajúcu sa záležitosti, ktorá patrí do oblasti činností Únie a ktorá sa ich priamo týka. Pre viac informácií o práve na podanie petície kliknite na tento odkaz.

Európsky súdny dvor. Pokiaľ sa domnievate, že ombudsman konal nezákonne, môžete zvážiť podanie žaloby na Všeobecný súd. V tomto prípade je potrebné, aby vás zastupoval právnik, ktorý vám zároveň poskytne poradenstvo o pravdepodobných nákladoch a vyhliadkach na úspech. Ombudsman a jeho zamestnanci takéto služby neposkytujú. Viac informácií sa uvádza na webovom sídle Curia.

Kontaktné údaje ombudsmana

Kontaktné údaje ombudsmana

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov