Wilt u een klacht indienen tegen
een instelling of orgaan van de EU?

Rechten van klagers

Deze pagina bevat links naar informatie over de voornaamste rechten die u als klager geniet bij uw contacten met het bureau van de Europese Ombudsman.

Neem de informatie zorgvuldig door voordat u overweegt uw rechten uit te oefenen via een van de beschikbare opties.

Informatieve nota over gegevensverwerking en vertrouwelijkheid

Gegevensverwerking

Bij de Ombudsman ingediende klachten en hiermee samenhangende correspondentie bevatten vaak persoonsgegevens, zoals namen, contactgegevens en andere informatie over identificeerbare personen.

Krachtens het Europese recht (Verordening (EG) nr. 45/2001)[1] gelden er rechten en plichten bij de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen van de Europese Unie, zoals de Europese Ombudsman. Eén hiervan is het recht van personen om toegang te verkrijgen tot informatie die op hen betrekking heeft en die door dit bureau wordt bewaard. Om genoemde rechten uit te oefenen of nadere informatie te verkrijgen, kunt u contact opnemen met ons bureau.

Eenieder die meent dat de Ombudsman niet naar behoren is omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens, kan zich wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Vertrouwelijkheid van uw klacht en informatie

Klagers wordt verzocht, meteen bij de indiening bij de Ombudsman, duidelijk aan te geven welk document of welke informatie zij als vertrouwelijk beschouwen.

Een vertrouwelijke behandeling is alleen mogelijk indien de openbaring van de informatie nadelige gevolgen zou hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij financiële informatie, commercieel gevoelige informatie of persoonlijke informatie over een particulier. Vertrouwelijkheid kan niet altijd worden gegarandeerd. Meer bepaald, indien u de Ombudsman documenten overlegt met persoonsgegevens van iemand anders dan uzelf, zal de persoon in kwestie zeer waarschijnlijk de informatie kunnen opvragen bij de Ombudsman, gebruik makend van zijn recht op gegevensbescherming. U moet er in ieder geval van uitgaan dat uw klacht en eventuele begeleidende documenten geheel worden gedeeld met de instelling of het orgaan waarover uw klacht gaat. Deze instelling of dit orgaan kan de klacht zo naar behoren begrijpen en de Ombudsman een antwoord geven.

Verzoek om herziening

Klagers kunnen verzoeken om herziening van een besluit waarin wordt bepaald dat een klacht buiten het mandaat van de Ombudsman valt of niet ontvankelijk is, of om herziening van een besluit tot afsluiting van een onderzoek.

Klagers kunnen niet verzoeken om herziening van een bevinding van wanbeheer of om herziening van aanbevelingen naar aanleiding van een dergelijke bevinding.

In het verzoek om herziening moet omstandig worden beargumenteerd waarom het besluit onjuist is.

Indien een klager nieuwe feiten met betrekking tot het vermeende wanbeheer wenst aan te voeren, moet de klager aan de Ombudsman aantonen dat hij niet in staat was deze feiten in de klacht of tijdens het onderzoek naar voren te brengen.

Een verzoek om herziening moet worden ingediend binnen twee maanden na de datum van het besluit van de Ombudsman waarop het verzoek betrekking heeft.

Het besluit inzake een verzoek om herziening wordt vastgesteld binnen vier maanden na registratie van het verzoek. Deze termijn kan worden verlengd, indien dit gerechtvaardigd is.

Dienstverleningsklacht

Als u ontevreden bent over de manier waarop het personeel van de Ombudsman met u of uw klacht is omgegaan, los van de uitkomst van uw klacht, kunt u een klacht over de dienstverlening indienen.

Wie houdt toezicht op de Ombudsman?

Er bestaat geen beroepsprocedure tegen de Ombudsman bij een extern orgaan. Afhankelijk van wat wij naar uw mening fout hebben gedaan, kunt u de volgende mogelijkheden overwegen.

Het Europees Parlement. Iedere burger van de Europese Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Europese Unie behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat. Klik hier voor meer informatie over het recht een verzoekschrift in te dienen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie. Als u van mening bent dat de Ombudsman onwettig gehandeld heeft, kunt u overwegen een rechtsvordering in te stellen bij het Gerecht. Om dat te kunnen doen, dient u te worden vertegenwoordigd door een advocaat. Deze kan u ook adviseren over de te verwachten kosten en kansen op succes. Om begrijpelijke redenen kan de Ombudsman dergelijk advies niet verlenen. Ga voor meer informatie naar de Curia-website.

De algemene contactgegevens van de Ombudsman

De algemene contactgegevens van de Ombudsman

 

[1] Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens