Int għandek ilment kontra
istituzzjoni jew korp tal-UE?

Sommarji tal-għeluq ta` każijiet

Qed juri 1 - 10 minn 734 riżultati

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 849/2018/TE dwar l-irkupru mill-Kummissjoni Ewropea tal-allegata nefqa ineliġibbli li tammonta għal EUR 713 380 wara kuntratt għat-tnaqqis tal-emissjonijiet minn Impjant tal-Enerġija Termoelettrika fis-Serbja

It-Tnejn | 06 Awwissu 2018

Il-każ kien jikkonċerna d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tirkupra EUR 713 380 minn kuntrattur li wettaq proġett tat-tnaqqis tal-emissjonijiet iffinanzjat mill-UE fis-Serbja. Il-Kummissjoni sostniet li l-kuntrattur uża tliet sottokuntratturi mingħajr ma l-ewwel kiseb l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni. L-ilmentatur sostna li l-Kummissjoni dejjem kienet taf dwar l-użu tas-sottokuntratt...

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 859/2018/TE dwar ir-rifjut tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi li jagħti aċċess għar-rapport ta’ investigazzjoni finali fil-każ ta’ “Stork Nest” (“Bejta taċ-Ċikonji”)

It-Tlieta | 17 Lulju 2018

Il-każ kien jikkonċerna talba għal aċċess għad-dokumenti miżmuma mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF). Id-dokument inkwistjoni kien ir-rapport finali f’investigazzjoni fis-sussidji tal-UE li rċieva kumpless ta’ farm u lukanda fir-Repubblika Ċeka, 'l hekk imsejjaħ “Bejta taċ-Ċikonji”. L-OLAF irrifjuta li jiddivulga r-rapport. Sabiex jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu, huwa rrefera għall-każ...

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 565/2018/TE dwar in-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb għal żewġ talbiet ta’ aċċess għal dokumenti dwar ir-reġistrazzjoni tal-Eks-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Ewropew ta’ kontra l-Frodi

L-Erbgħa | 30 Mejju 2018

Il-każ jikkonċerna n-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li tindirizza żewġ talbiet ta’ aċċess għal dokumenti. Wara l-intervent tal-Ombudsman, il-Kummissjoni identifikat id-dokumenti mitluba u ħarġithom b’modifiki tad-data personali biss. L-Ombudsman għalhekk qieset li l-Kummissjoni solviet dan l-aspett tal-ilment. Fir-rigward tan-nuqqas tal-Kummissjoni li twieġeb għat-talbiet tal-ilmentatur fi żmien x...

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ OI/1/2018/AMF dwar l-indirizzar mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni tat-talbiet għal aċċess għal dokumenti minn azzjonisti tal-bank Spanjol Banco Popular

Il-każ kien jikkonċerna t-talbiet li saru minn azzjonisti preċedenti tal-bank Spanjol Banco Popular biex jingħataw aċċess privileġġat għad-dokumenti relatati mar-riżoluzzjoni tal-bank. L-azzjonisti preċedenti qiesu li kienu soġġetti għad-deċiżjoni tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni li jqiegħed il-Banco Popular taħt riżoluzzjoni, u għalhekk kienu intitolati għal aċċess usa’ għad-dokumenti mill-pubblik...

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 454/2018/THH dwar id-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni li tagħti aċċess parzjali għal rapport dwar is-sikurezza kontra n-nirien ta’ magna ta’ ajruplan

It-Tnejn | 04 Ġunju 2018

Il-każ jikkonċerna r-rifjut mill-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) li tagħti aċċess pubbliku sħiħ għal rapport dwar is-sikurezza kontra n-nirien ta’ ajruplan. L-ilmentatur qajjem tħassib li l-EASA ċċertifikat l-ajruplan b’mod żbaljat bħala li jiflaħ għal kontra n-nirien u talab aċċess pubbliku sħiħ għar-rapport, filwaqt li sostna li żvelar sħiħ jiċċara jekk it-tħassib tiegħu kel...

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 1956/2017/THH dwar in-nuqqas tal-Parlament Ewropew li jagħti aċċess lill-ilmentatur għall-ismijiet tal-membri tal-parlamenti affiljati ma’ żewġ partiti politiċi Ewropej

It-Tlieta | 13 Marzu 2018

Il-każ ikkonċerna r-rifjut tal-Parlament Ewropew li jagħti aċċess pubbliku għal-listi tal-membri affiljati ma’ żewġ partiti politiċi Ewropej għal snin finanzjarji speċifikati. Id-dokumenti pprovduti mill-Parlamenti Ewropej kienu inkludew biss il-partit politiku Ewropew, il-pajjiż u l-mandat pubbliku tal-individwi rilevanti; l-ismijiet tal-membri kollha kienu tħassru mil-listi. L-Ombudsman sab li k...

Sommarju tad-Deċiżjoni fil-każ 108/2018/FOR dwar ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku għal dokumenti relatati ma’ proċedura ta’ ksur kontra Spanja

Il-Ħamis | 12 April 2018

Il-każ kien jikkonċerna n-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess għal dokumenti rigward il-proċedura ta’ ksur li għadha għaddejja kontra Spanja relatata mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttiva dwar il-Ħabitats tal-UE. L-ilmentatur sostna li kien hemm “interess pubbliku prevalenti” fid-divulgazzjoni tad-dokumenti. L-Ombudsman sabet li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni kienet konformi mar-r...

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 124/2018/NF dwar ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku għal dokumenti rigward il-proġett “TETRA” ffinanzjat mill-UE dwar trakea manifatturata minn tessut b’ċelloli staminali awtologi miżrugħa fih

L-Erbgħa | 14 Marzu 2018

Il-każ ikkonċerna r-rifjut mill-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku għad-dokumenti dwar l-istatus ta’ proġett ta’ riċerka klinika ffinanzjat mill-UE imsejjaħ “TETRA”. L-għan ta’ TETRA hu li jagħmel prova klinika fuq approċċ innovattiv għas-sostituzzjoni tat-trakea. Id-dokumenti mitluba fihom informazzjoni dwar il-fażi preparatorja tal-prova klinika. Il-Kummissjoni rrifjutat li tiddivulga...

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 2216/2217/AMF dwar ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku għal dokumenti u informazzjoni relatati ma’ laqgħat ma’ Membri tal-Kummissjoni

It-Tlieta | 16 Jannar 2018

Il-każ kien jikkonċerna talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti, jiġifieri traskrizzjonijiet jew minuti ta’ laqgħat bejn George Soros u Membri tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni informat lill-ilmentatur li ma kellha l-ebda dokument bħal dan. Madankollu, il-Kummissjoni tat lill-ilmentatur links għal siti web fejn kienet ippubblikat xi informazzjoni dwar il-kontenut, il-post u d-dati tal-laqg...

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 1769/2017/JAS dwar kif l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini indirizzat it-tħassib fir-rigward tal-ingredjent erbiċidu, il-glifosat

Il-Ħamis | 11 Jannar 2018

Il-każ kien jikkonċerna l-korrispondenza tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi mal-ilmentatur, ċittadin Brittaniku, b’rispons għat-tħassib tiegħu rigward il-valutazzjoni tal-ECHA dwar il-periklu tal-glifosat, ingredjent attiv għall-qtil tal-ħaxix ħażin. L-Ombudsman investigat l-kwistjoni u sabet li l-ECHA kienet għamlet konsultazzjoni pubblika matul il-valutazzjoni tagħha. L-ilmentatur ma kien...