Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Lietu noslēguma kopsavilkumi

Rādīt 1 - 10 no 734 rezultātiem

Lēmuma kopsavilkums lietā 849/2018/TE par to, ka Eiropas Komisija atgūst, iespējams, neattiecināmus izdevumus 713 380 EUR apmērā saistībā ar līgumu par emisiju samazināšanu termoelektrostacijā Serbijā

Pirmdiena | 06 augusts 2018

Lieta attiecās uz Eiropas Komisijas lēmumu atgūt 713 380 EUR no darbuzņēmēja, kurš īstenoja emisiju samazināšanas projektu Serbijā, ko finansēja ES. Komisija apgalvoja, ka darbuzņēmējs ir izmantojis trīs apakšuzņēmējus, pirms tam nesaņemot Komisijas piekrišanu. Sūdzības iesniedzējs norādīja, ka Komisija vienmēr ir zinājusi par apakšuzņēmēju iesaisti. Sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka atgūstamās s...

Lēmuma kopsavilkums lietā 859/2018/TE par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atteikumu piešķirt piekļuvi galīgajam izmeklēšanas ziņojumam lietā “Stārķa ligzda”

Otrdiena | 17 jūlijs 2018

Lieta attiecās uz pieprasījumu par piekļuvi Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) rīcībā esošiem dokumentiem. Attiecīgais dokuments bija galīgais izmeklēšanas ziņojums par ES subsīdijām, ko bija saņēmusi saimniecība un viesnīcu komplekss Čehijas Republikā, t. s. “Stārķa ligzda”. OLAF atteicās atklāt ziņojumu. Lai pamatotu savu lēmumu, OLAF atsaucās uz ES judikatūru, kur noteikta “vispārēja p...

Lēmuma kopsavilkums lietā 565/2018/TE par Eiropas Komisijas nespēju atbildēt uz diviem pieprasījumiem piekļūt dokumentiem, kas attiecas uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai iepriekšējā ģenerāldirektora atkāpšanos

Trešdiena | 30 maijs 2018

Lieta bija par to, ka Eiropas Komisija neizskatīja divus pieprasījumus piekļūt dokumentiem. Pēc ombudes iejaukšanās Komisija identificēja pieprasītos dokumentus, ko tā nodeva, izņemot no tās vienīgi personas datus. Tāpēc ombude uzskatīja, ka Komisija ir atrisinājuši šo sūdzības aspektu. Attiecībā uz to, ka Komisija nebija laicīgi atbildējusi uz sūdzības iesniedzēja pieprasījumiem, ombude konstatēj...

Lēmuma kopsavilkums lietā OI/1/2018/AMF par to, kā Vienotā noregulējuma valde ir izskatījusi Spānijas bankas Banco Popular akcionāru pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem

Lieta attiecās uz bijušo Spānijas bankas Banco Popular akcionāru pieprasījumiem piešķirt privileģētu piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar bankas noregulējumu. Bijušie akcionāri uzskatīja, ka viņiem ir piemērojams Vienotās noregulējuma valdes lēmums uzsākt Banco Popular noregulējuma procesu un tāpēc viņiem ir tiesības uz piekļuvi plašākam dokumentu lokam nekā pārējai sabiedrības daļai. Ombudes izm...

Lēmuma kopsavilkums lietā 454/2018/THH par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras lēmumu piešķirt daļēju piekļuvi ziņojumam par gaisa kuģa dzinēja ugunsdrošību

Pirmdiena | 04 jūnijs 2018

Lieta attiecās uz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EADA) atteikumu piešķirt pilnīgu piekļuvi ziņojumam par gaisa kuģa ugunsdrošību. Sūdzības iesniedzējs pauda bažas, ka EADA ir nepamatoti sertificējusi lidmašīnu kā ugunsdrošu, un pieprasīja ziņojumam pilnu publisku piekļuvi, apgalvojot, ka pilnīga informācija ļautu noskaidrot, vai bažas ir bijušas pamatotas. EADA daļēji atklāja ziņojumu kopā ...

Lēmuma kopsavilkums lietā 1956/2017/THH par Eiropas Parlamenta atteikumu piešķirt sūdzības iesniedzējam piekļuvi to Parlamenta deputātu vārdiem, kuri ir saistīti ar divām Eiropas politiskajām partijām

Otrdiena | 13 marts 2018

Šī lieta attiecās uz Eiropas Parlamenta atteikumu piešķirt publisku piekļuvi to deputātu sarakstiem, kuri noteiktos finanšu gados ir bijuši saistīti ar divām Eiropas politiskajām partijām. Eiropas Parlamenta sniegtajos dokumentos bija informācija tikai par Eiropas politisko partiju, valsti un attiecīgajām personām piešķirto valsts mandātu, savukārt visi deputātu vārdi no sarakstiem bija izdzēsti. ...

Lēmuma kopsavilkums lietā 108/2018/FOR par Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz pārkāpuma procedūru pret Spāniju

Ceturtdiena | 12 aprīlis 2018

Lieta attiecās uz Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem par notiekošo pārkāpuma procedūru pret Spāniju saistībā ar ES Ūdens pamatdirektīvu un Dzīvotņu direktīvu. Sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka šo dokumentu publiskošana ir saistīta ar sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm. Ombude konstatēja, ka Komisijas lēmums ir bijis saderīgs ar piemērojamiem noteikumiem par pie...

muma kopsavilkums lietā 124/2018/NF par Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem attiecībā uz ES finansēto “TETRA” projektu par trahejas audu inženieriju, izmantojot autologu cilmes šūnu izsēšanu

Trešdiena | 14 marts 2018

Šī lieta attiecās uz Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem par ES finansētā klīnisko pētījumu projekta “TETRA” statusu. Projekta “TETRA” mērķis ir veikt klīnisko izpēti attiecībā uz kādu inovatīvu pieeju trahejas aizvietošanai ar implantu. Pieprasītie dokumenti satur informāciju par klīniskās izpētes sagatavošanas posmu. Komisija atteicās publiskot šos dokumentus, norā...

Kopsavilkums par lēmumu lietā 2216/2017/AMF par Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem un informācijai, kas attiecas uz sanāksmēm ar Komisijas locekļiem

Otrdiena | 16 janvāris 2018

Lieta attiecās uz pieprasījumu par publisku piekļuvi dokumentiem, proti, Džordžu Sorosu (George Soros) un Eiropas Komisijas sanāksmju locekļiem stenogrammām vai protokoliem. Komisija informēja sūdzības iesniedzēju, ka tai nav šādu dokumentu. Tomēr Komisija sniedza sūdzības iesniedzējam saites uz tīmekļa vietnēm, kur tā bija publicējusi dažas ziņas par sanāksmju saturu, vietu un datumiem. Sūdzības ...

Lēmuma kopsavilkums lietā 1769/2017/JAS par Eiropas Ķimikāliju aģentūras bažām attiecībā uz herbicīdu sastāvdaļu glifozātu

Ceturtdiena | 11 janvāris 2018

Lieta attiecās uz Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) saraksti ar prasītāju, Apvienotās Karalistes pilsoni, sakarā ar viņa bažām par ECHA bīstamības novērtējumu glifozātam, kas ir herbicīdu aktīva sastāvdaļa. Ombude izskatīja šo lietu un konstatēja, ka ECHA novērtējuma laikā ir rīkojusi sabiedrisko apspriešanu. Prasītājs pats nav izmantojis iespēju piedalīties šajā sabiedriskajā apspriešanā. Turkl...