Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Emīlija O’Reilija

Eiropas ombude Emily O'Reilly strādā ar Eiropas Savienības iestādēm, aģentūrām un struktūrām, lai panāktu iespējami augstākā standarta administratīvo praksi Eiropas pilsoņu labā. Viņa to dara, risinot jautājumus, kas izteikti sūdzībās, kuras iesniegtas birojā, un pēc savas iniciatīvas, veicot savu stratēģisko darbu. Ombude uzskata, ka Eiropas Savienībai jau ir augsti administratīvie standarti, tomēr ir jānosaka 'zelta standarts", kurš attiecas uz publisko pārvaldi un tās mijiedarbību ar pilsoņiem. Tāpēc viņa atbalsta Eiropas Savienības iestādes, struktūras un aģentūras, sniedzot ieteikumus un rekomendācijas par to, kā uzlabot savu darbu.

Mans merkis ir veicinat ES iestažu darba efektivitati, parredzamibu un parskatatbildibu, strategiski palielinot Eiropas ombuda darba atpazistamibu un ietekmi.

Emilija O’Reilija, 2014. gada 30. junijs

Funkcijas

Eiropas Ombuds ir neatkarīga un objektīva struktūra, kas sauc pie atbildības ES iestādes un struktūras, kā arī sekmē labu pārvaldību. Ombuds palīdz cilvēkiem, uzņēmumiem un organizācijām risināt problēmas saskarsmē ar ES pārvaldības iestādēm, izmeklējot sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskatot plašākas sistēmiskas problēmas.

Biogrāfija

Emīliju O'Reiliju (Emily O'Reilly) par Eiropas ombudi ievēlēja 2013. gada jūlijā, un viņa stājās amatā 2013. gada oktobrī. Viņu 2014. gada decembrī ievēlēja atkārtoti uz piecu gadu pilnvaru termiņu. Pirms tam viņa bija pirmā sieviete, kuru 2003. gadā iecēla Īrijas ombuda un informācijas komisāres amatā, un no 2007. gada viņa bija vides informācijas komisāre. Emīlija O'Reilija ir rakstniece, bijusī žurnāliste un radiožurnāliste, kura savas karjeras laikā guvusi plašu atzinību savā valstī un starptautiskā mērogā.
Ētika un rīcība

Eiropas ombude Emily O'Reilly ir stingri pārliecināta: lai panāktu pilnīgu sabiedrības uzticēšanos, ES iestādēm jāstrādā tā, lai kļūtu par pilsoņiem labvēlīgu, pārskatatbildīgu un pārredzamu dienestu un ievērotu visaugstākās ētikas normas. Ombuda birojs ir apņēmies visās darbībās cita starpā pilnībā ievērot integritātes un pārskatatbildības principus. Papildinot 2015. gada februārī pieņemto Ombuda rīcības kodeksu, tīmekļa vietnes sadaļā “Ētika un rīcība” ievietotais materiāls ir paredzēts, lai īstenotu šo apņemšanos, cita starpā nodrošinot pilnīgu pārredzamību par Ombuda rīcību un resursu izlietojumu.