Gäller ditt klagomål
en EU-institution eller ett EU-organ?

Sammanfattning av beslut i ärende 1311/2016/TM om hur Europeiska byrån för luftfartssäkerhet hanterade en säkerhetsrapport

Ärendet rörde hur Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) hanterade en ”säkerhetsrapport” som lämnats in av en flygmekaniker som arbetade med underhåll på en flygplats i EU. Klaganden var missnöjd med att Easa inte hade informerat honom om uppföljningen av hans rapport.

Klagandens rapport hanterades i enlighet med reglerna för Easas konfidentiella förfarande för säkerhetsrapportering. Enligt de dåvarande reglerna fick personer som lämnade in rapporter information om att de inte skulle få någon underrättelse om uppföljningen av rapporterna.

Ombudsmannen utredde frågan och fann att Easas praxis att inte lämna någon uppföljande information om de rapporter myndigheten mottar utgjorde ett administrativt missförhållande. Ombudsmannen rekommenderade Easa att ändra förfarandet för säkerhetsrapportering i syfte att säkerställa att de som rapporterar om säkerhetsproblem får återkoppling, i den mån detta är möjligt utan att äventyra integriteten för Easas åtgärder.

Easa godtog ombudsmannens rekommendation och ändrade sin praxis för återkoppling till dem som rapporterar om säkerhetsproblem. Ombudsmannen välkomnade de omedelbara åtgärder som Easa hade vidtagit och avslutade sin utredning.