Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 144 resultat

Beslut om undersökningen på eget initiativ om hur Europeiska kommissionen övervakar EU:s struktur- och investeringsfonder för att säkerställa att de används för att främja rätten för personer med funktionsnedsättning till självständigt boende och inkludering i samhället (OI/2/2021/MHZ)

Onsdag | 27 april 2022

Undersökningen gällde hur Europeiska kommissionen övervakar att medlemsstaterna använder EU:s struktur- och investeringsfonder för att främja rätten för personer med funktionsnedsättning och äldre personer till självständigt boende och inkludering i samhället (avinstitutionalisering), och huruvida kommissionen tillämpar sanktioner om de inte gör det.

Under undersökningens gång tog ombudsmannen del av synpunkter från nationella ombudsmän och organisationer i det civila samhället.

Ombudsmannen fann att kommissionen kunde ge tydligare vägledning om behovet av att främja avinstitutionalisering i samband med användningen av EU:s struktur- och investeringsfonder. Hon ansåg också att kommissionen skulle kunna vidta åtgärder för att förbättra övervakningen av verksamhet som finansieras genom EU:s struktur- och investeringsfonder och att den bör inta en mer proaktiv hållning när det gäller verkställighet, särskilt avseende farhågor om att sådan verksamhet strider mot skyldigheten att främja avinstitutionalisering. Ombudsmannen påpekade också behovet av att vara särskilt vaksam när det gäller de medel som används inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens.

Ombudsmannen avslutade undersökningen och lade fram tio förslag som syftar till att förbättra kommissionens riktlinjer och övervakningsprocessen. Hon betonade behovet av att kommissionen agerar snabbt, med tanke på de ytterligare finansieringsprogram som skapats som svar på covid-19-pandemin samt de senaste ändringarna av gällande regler.

Ombudsmannen kommer att överväga att återkomma till denna fråga i framtiden för att bedöma framstegen.

 

Beslut om hur Europeiska kommissionen övervakar och säkerställer de kroatiska myndigheternas respekt för de grundläggande rättigheterna i samband med gränsförvaltningsinsatser som stöds av EU-medel (ärende 1598/2020/VS)

Tisdag | 22 februari 2022

Ärendet gällde hur Europeiska kommissionen övervakar och säkerställer de kroatiska myndigheternas respekt för de grundläggande rättigheterna i samband med gränsförvaltningsinsatser som stöds av EU-medel. Undersökningen granskade huruvida det katastrofbistånd som betalats ut till Kroatien, i linje med ett åtagande från kommissionen, åtföljdes av inrättandet av en övervakningsmekanism för att säkerställa att gränsförvaltningsåtgärderna fullt ut överensstämmer med de grundläggande rättigheterna och EU:s asyllagstiftning.

Ombudsmannen konstaterade att kommissionen skapade förvirring genom det sätt på vilket den kommunicerade om övervakningsmekanismen i samband med katastrofbistånd. Trots att finansiering för gränskontrollverksamhet hade tillhandahållits sedan 2018 inrättades en oberoende övervakningsmekanism för att övervaka skyddet av de grundläggande rättigheterna först sommaren 2021. Detta var beklagligt.

När ombudsmannen avslutade undersökningen uppmanade hon kommissionen att till fullo övervaka huruvida mekanismen verkligen är oberoende och effektiv när det gäller att säkerställa efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna och EU-lagstiftningen. Ombudsmannen föreslog förbättringar när det gäller kommissionens kommunikation kring övervakningsmekanismen. Ombudsmannen uppmanade också kommissionen att spela en aktiv roll inom ramen för övervakningsmekanismen och att kräva att de kroatiska myndigheterna tillhandahåller konkret och verifierbar information om de åtgärder som vidtagits för att undersöka rapporter om kollektiva utvisningar och felaktig behandling av migranter och asylsökande Slutligen uppmanade ombudsmannen kommissionen att inom ett år informera henne om de åtgärder som den har vidtagit för att stärka efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna i samband med gränsinsatser som får EU-medel.

 

Beslut i ärende OI/4/2021/MHZ om hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) respekterar de grundläggande rättigheterna och säkerställer ansvarsskyldighet i samband med dess nya ansvarsområden

Måndag | 17 januari 2022

Ombudsmannen inledde denna undersökning på eget initiativ för att bedöma hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) fullgör sina skyldigheter vad gäller grundläggande rättigheter och insyn enligt förordning (EU) 2019/1896 (Frontexförordningen), där Frontex mandat utvidgades.

Undersökningen rörde hur Frontex säkerställer insyn i dess ”operativa planer”, där ramarna för dess insatser fastställs, och hur byrån fattar beslut om att tillfälligt avbryta, avsluta eller inte inleda en verksamhet om det finns anledning till oro i fråga om respekten för de grundläggande rättigheterna. I undersökningen bedömdes även övervakningen av efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna i samband med påtvingat återvändande och Frontex riktlinjer för screening av papperslösa som olagligen passerar eller försöker passera EU:s yttre gränser.

Mot bakgrund av undersökningen lade ombudsmannen fram ett antal förslag till åtgärder som Frontex skulle kunna vidta för att förbättra sin ansvarsskyldighet. Ombudsmannen uppmanar Frontex att aktivt verka för insyn i operativa planer och i analysen av grundläggande rättigheter som ligger till grund för den verkställande direktörens beslut om att inleda, tillfälligt avbryta eller avsluta insatser. Hon föreslår att Frontex utfärdar särskilda instruktioner till de ”screeninggrupper” som intervjuar flyktingar. Ombudsmannen uppmanar även Frontex att förbättra övervakningen i samband med påtvingat återvändande när Frontex personal ledsagar personer som ska återsändas och att säkerställa bättre rapportering om övervakningsförfaranden.