Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Visar 1 – 20 av 146 resultat

Beslut i ärende OI/4/2021/MHZ om hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) respekterar de grundläggande rättigheterna och säkerställer ansvarsskyldighet i samband med dess nya ansvarsområden

Måndag | 18 juli 2022

Ombudsmannen inledde denna undersökning på eget initiativ för att bedöma hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) fullgör sina skyldigheter vad gäller grundläggande rättigheter och insyn enligt förordning (EU) 2019/1896 (Frontexförordningen), där Frontex mandat utvidgades.

Undersökningen rörde hur Frontex säkerställer insyn i dess ”operativa planer”, där ramarna för dess insatser fastställs, och hur byrån fattar beslut om att tillfälligt avbryta, avsluta eller inte inleda en verksamhet om det finns anledning till oro i fråga om respekten för de grundläggande rättigheterna. I undersökningen bedömdes även övervakningen av efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna i samband med påtvingat återvändande och Frontex riktlinjer för screening av papperslösa som olagligen passerar eller försöker passera EU:s yttre gränser.

Mot bakgrund av undersökningen lade ombudsmannen fram ett antal förslag till åtgärder som Frontex skulle kunna vidta för att förbättra sin ansvarsskyldighet. Ombudsmannen uppmanar Frontex att aktivt verka för insyn i operativa planer och i analysen av grundläggande rättigheter som ligger till grund för den verkställande direktörens beslut om att inleda, tillfälligt avbryta eller avsluta insatser. Hon föreslår att Frontex utfärdar särskilda instruktioner till de ”screeninggrupper” som intervjuar flyktingar. Ombudsmannen uppmanar även Frontex att förbättra övervakningen i samband med påtvingat återvändande när Frontex personal ledsagar personer som ska återsändas och att säkerställa bättre rapportering om övervakningsförfaranden.

Beslut i ärende OI/5/2020/MHZ om funktionen hos Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns (Frontex) klagomålsmekanism för påstådda kränkningar av grundläggande rättigheter och rollen för ombudet för grundläggande rättigheter

Onsdag | 08 juni 2022

Ombudsmannen inledde på eget initiativ en utredning för att undersöka hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) behandlar påstådda kränkningar av grundläggande rättigheter genom sin ”klagomålsmekanism” samt för att lyfta fram rollen och oberoendet för Frontex ombud för grundläggande rättigheter i detta hänseende.

I samband med en tidigare utredning hade ombudsmannen rekommenderat att det skulle inrättas en oberoende mekanism för hantering av klagomål rörande Frontex insatser. Klagomålsmekanismen godkändes av unionslagstiftaren och togs i bruk 2016.

Genom klagomålsmekanismen behandlar Frontex klagomål från enskilda som anser att deras grundläggande rättigheter har kränkts i samband med Frontex insatser. Ombudet för grundläggande rättigheter har i uppgift att direkt behandla klagomål om åtgärder som vidtagits av Frontex personal och att se till att klagomål mot nationella myndigheters personal som deltar i Frontex insatser behandlas korrekt av de relevanta myndigheterna.

Denna utredning syftade till att bedöma hur Frontex har genomfört de nya regler rörande klagomålsmekanismen och ombudet för grundläggande rättigheter som trädde i kraft i november 2019. Den syftade också till att bedöma klagomålsmekanismens övergripande effektivitet mot bakgrund av allmänhetens oro för kränkningar av grundläggande rättigheter i samband med Frontex insatser.

Det antal klagomål som har behandlats genom klagomålsmekanismen sedan den inrättades är mycket litet och inga klagomål alls har hittills behandlats rörande de åtgärder som vidtagits av Frontex personal. Mellan 2016 och januari 2021 mottog ombudet för grundläggande rättigheter 69 klagomål varav 22 kunde tas upp till behandling. Eftersom insatserna består av personal från olika organ, som är ansvariga inför olika myndigheter, kan det vara svårt för potentiella klaganden att identifiera de påstådda förövarna och att förstå hur och till vem de kan rapportera påstådda kränkningar samt att söka upprättelse genom lämpliga kanaler.

I denna utredning granskade ombudsmannen också klagomål som hade behandlats genom klagomålsmekanismen och identifierade olika potentiella brister som kan göra det svårare för enskilda att rapportera påstådda kränkningar av grundläggande rättigheter och söka upprättelse. Ombudsmannen identifierade i sin utredning också dröjsmål i Frontex genomförande av dess nya skyldigheter avseende klagomålsmekanismen och ombudet för grundläggande rättigheter.

På grundval av utredningen lämnar ombudsmannen en rad förslag till förbättringar till Frontex, i syfte att förbättra klagomålsmekanismens tillgänglighet för potentiella offer för kränkningar av grundläggande rättigheter samt att stärka Frontex ansvarsskyldighet för sina insatser och ansvarsskyldigheten hos alla de som deltar i insatserna. Förslagen omfattar hur man kan underlätta för potentiella offer för kränkningar av grundläggande rättigheter att få kännedom om möjligheterna till upprättelse och rapportera händelser samt hur man kan förbättra behandlingen och uppföljningen av klagomål.