Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 248 resultat

Beslut om hur Europeiska kommissionen involverade berörda parter och hanterade intressekonflikter i översynen av de särskilda skyddsmålen för bedömning av miljöriskerna med bekämpningsmedel (ärende 1402/2020/TE)

Måndag | 08 november 2021

Ärendet avsåg Europeiska kommissionens pågående omprövning av kriterierna för att bedöma miljörisker med bekämpningsmedel, de ”särskilda skyddsmålen”. Klaganden, en miljöorganisation, ifrågasatte den föreslagna metoden och gjorde gällande att vissa experter som medverkade i utformningen av metoden omfattades av intressekonflikter.

Ombudsmannen inledde en undersökning av en aspekt av klagomålet, nämligen kommissionens val av en expert i ett seminarium för intressenter som ägde rum i början av perioden för omprövning i september 2019. Ombudsmannen kunde konstatera att kommissionen inte hade bett den berörda experten att skicka in en intresseförklaring före seminariet.

Ombudsmannen ansåg att kommissionen borde ha krävt att experten skickade in en intresseförklaring. Det grundar sig på att seminariet behandlade genomförande av EU-lagstiftning inom ett kontroversiellt område, expertens roll i detta och det faktum att experten framställdes som oberoende. En redovisning av intressen som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt är avgörande för att säkerställa allmänhetens förtroende för den politik som blir resultatet av sådana processer och politikens legitimitet i allmänhetens ögon.

I och med att kommissionen bett experten att skicka in en intresseförklaring under undersökningens gång anser ombudsmannen att det inte finns något skäl till fortsatta åtgärder. Ombudsmannen förväntar sig dock att kommissionen i framtiden kommer att kräva, bedöma och offentliggöra intresseförklaringar från de experter som bjuds in till liknande evenemang i egenskap av enskilda personer, och hon lämnar ett förslag om detta.

Ombudsmannen undersökte också klagandens klagomål på innehållet i intresseförklaringen, som gjorde gällande att den var ofullständig och att kommissionen inte hade granskat den för att identifiera eventuella intressekonflikter. Ombudsmannen ansåg att kommissionens bedömning var rimlig. Hon avslutade därför undersökningen.

 

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) handled a complaint about the English test in a staff selection procedure (case 1913/2020/MMO)

Torsdag | 28 oktober 2021

The case concerned the assessment of the complainant’s English language skills in a selection procedure organised by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex). The complainant failed the oral part of the English test but was not convinced by the reasons given by the contracted test provider and Frontex.

The Ombudsman found that Frontex’s procedure for dealing with review requests and administrative complaints in relation to the language knowledge assessment done by its contractor was largely fit for purpose. Specifically in this case, Frontex’s actions were reasonable. However, in order for the review procedure to be fully effective, the contractor would have to provide Frontex with sufficiently detailed information about its assessment to allow Frontex to detect, on the basis of the concerns put forward by a candidate, indications of substantive errors. The Ombudsman is not convinced that this is the case at present.

In order to avoid similar problems arising in the future, the Ombudsman made a suggestion for improvement and closed the inquiry.

Beslut om hur Europeiska kommissionen hanterade farhågor om sammansättningen av högnivåforumet om kapitalmarknadsunionen och påstådda intressekonflikter bland vissa av dess medlemmar (ärende 1777/2020/KR)

Onsdag | 27 oktober 2021

Denna klagomålsbaserade undersökning avsåg högnivåforumet om förslaget till en kapitalmarknadsunion i EU, en av kommissionens expertgrupper. I forumet deltog ledande befattningshavare i branschen samt internationella experter och forskare, och målet var att utveckla nya idéer om kommissionens politik. Resultatet blev en rapport med rekommendationer som offentliggjordes 2020.

Efter en omfattande inspektion av kommissionens handlingar och ett möte med kommissionen som en del av undersökningen kunde ombudsmannen identifiera två fall av administrativa missförhållanden:

1.Ett antal medlemmar i forumet med kopplingar till finansinstitut betraktades av kommissionen som oberoende och representanter för allmänheten. Med målet att reducera de intressekonflikter som kommissionen hade identifierat vidtogs generella åtgärder. Ombudsmannen gjorde en noggrann bedömning av åtgärderna och kunde konstatera att de var otillräckliga.

2.Baserat på den bristfälliga kategoriseringen av forumets medlemmar offentliggjorde kommissionen en uppdelning mellan oberoende forummedlemmar och forummedlemmar som representerade olika intressentorganisationers gemensamma intressen, vilken avvek väsentligt från verkligheten.

Ombudsmannen utfärdade en rekommendation.

Kommissionens svar på ombudsmannens rekommendation utgjorde ingen ny information och ändrar inte undersökningens slutsatser.

Ombudsmannen avslutar sin undersökning genom att bekräfta sina slutsatser och sin rekommendation.

 

Decision on how the European Commission dealt with a complaint that a winner of the EIC Horizon Prize on Blockchains for Social Good infringed intellectual property rights (case 1756/2020/VS)

Onsdag | 06 oktober 2021

The case concerned how the European Commission dealt with a complaint that one of the winners of the 2018 EIC Horizon Prize on Blockchains for Social Good infringed intellectual property rights.

The complainant contacted the Commission arguing that one of the winning entries was almost identical to a utility model, which the complainant owned. The complainant considered that the Commission did not investigate the concerns properly and therefore complained to the Ombudsman.

The Ombudsman found that, in the course of the inquiry, the Commission provided sufficient information about the actions it had taken in reaction to the complainant’s concerns and about its conclusion. The Ombudsman also found that the conclusion reached by the Commission, namely that the dispute should be settled by a court, is reasonable. The Ombudsman thus closed the inquiry finding no maladministration by the Commission. To ensure greater clarity in future, the Ombudsman encourages the Commission, in the context of future innovation contests and awards, to proactively inform contestants and other stakeholders of its approach to related intellectual property rights disputes.