Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 437 resultat

Decision on how the European Commission handled an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other Member States (case 1245/2020/PB)

Tisdag | 21 februari 2023

The complainant in this case contended that the European Commission had not fully examined an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other EU Member States. The complainant suspected that the Danish rules in this area are to some extent intended to minimise the temporary use of cars registered in other Member States, with a view to increasing revenues from the registration of imported cars.

The Ombudsman found that the issue raised by the complainant warranted further attention, and that certain specific points had not been fully addressed by the Commission. She therefore proposed as a solution that the Commission register and examine the infringement complaint anew. The Commission accepted her proposal and the Ombudsman therefore closed the inquiry.

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Måndag | 30 januari 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Beslut om huruvida Europeiska kommissionen samlar in tillräckliga uppgifter för att övervaka Irlands genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning (ärende 97/2022/PB)

Måndag | 19 december 2022

Irland spelar en särskild roll i genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen, eftersom landet står värd för de flesta av de stora teknikföretagen i Europeiska unionen. Övriga medlemsstaters tillsynsmyndigheter är ofta beroende av den irländska tillsynsmyndighetens arbete för att fullt ut kunna hantera personuppgiftsfrågor som rör medborgare i deras egna länder.

Detta innebär att det är särskilt viktigt att Europeiska kommissionen håller sig tillräckligt informerad om huruvida den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas på rätt sätt i Irland med avseende på de stora teknikföretagen.

En rad offentliga organ och organisationer i det civila samhället, däribland klaganden, rapporterade att tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen i Irland var otillräcklig.

Ombudsmannen inledde en undersökning för att granska huruvida Europeiska kommissionen samlar in tillräckliga uppgifter för att övervaka Irlands genomförande av den allmänna dataskyddsförordningen.

Ombudsmannens undersökning kastade ljus på en praxis vid Europeiska kommissionen att studera en regelmässig ärendeöversikt från den irländska tillsynsmyndigheten för att granska dess hantering av teknikjättarna. Hon slog fast att denna praxis är lämplig och i linje med god förvaltning. Hon ansåg dock att ett antal tekniska förbättringar kan göras och lämnade förslag i detta syfte.

Decision on how the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two staff selection procedures in the field of cybersecurity (cases 1159/2021/VB and 1224/2021/VB)

Fredag | 16 december 2022

The case concerned the way in which the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two selection procedures to recruit experts in the field of cybersecurity who would fit one or more of three profiles. The complainant took part in both procedures and raised concerns about the scoring methodology applied by ENISA and the inconsistency of the scores he received in one procedure.

In the course of the inquiry, the Ombudsman inquiry team noted that the scoring methodology used in both procedures put candidates applying for one or two profiles only at a disadvantage in comparison to those who applied for all three profiles. This was not clear in the vacancy notices. It also requested explanations to ENISA on the inconsistencies in the complainant’s scores.

ENISA acknowledged the inconsistencies in the scores received by the complainant and offered to invite him to the next stage of both selection procedures.

The Ombudsman found that, as ENISA has taken appropriate steps to remedy the issues raised by the complainant, no further inquiries are justified in this case and closed the inquiry.

Beslut om hur Europeiska kommissionen hanterade två klagomål om överträdelser av plan- och bygglagstiftningen avseende butikslokaler i Tyskland (förenade ärendena 2238 och 2249/2021/MHZ)

Fredag | 16 december 2022

Klagandena är två detaljhandelsföretag, IKEA och Decathlon, som menade att Europeiska kommissionen hade underlåtit att hantera överträdelseförfaranden mot Tyskland avseende plan- och bygglagstiftning och butikslokaler på rätt sätt. Klagandena invände mot den tid som förfarandena tagit; det första överträdelseklagomålet hade ingetts 2008. De invände också mot de olika förklaringar till fördröjningen som kommissionen hade lämnat.

Under undersökningen presenterade ombudsmannen preliminära slutsatser för kommissionen, främst att kommissionen hade tagit orimligt lång tid på sig (över 13 år) för att hantera de inledande administrativa stegen i överträdelseförfarandet. Hon föreslog att kommissionen skulle fatta beslut om nästa steg i förfarandet utan vidare dröjsmål.

Kommissionen besvarade ombudsmannens slutsatser, förklarade varför så lång tid hade förlöpt och angav att den hade som avsikt att fatta ett beslut i början av 2023.

Ombudsmannen konstaterade att den långa tid som gått inte kunde motiveras. Hon fann att det förelåg ett administrativt missförhållande och avslutade ärendet. Hon ansåg att det inte fanns skäl att lämna någon rekommendation, eftersom kommissionen hade åtagit sig att fatta ett beslut under de kommande månaderna. Kommissionen bör rapportera tillbaka till ombudsmannen senast i slutet av mars 2023.

 

Decision on how an EU civilian mission dealt with the appeal of a seconded staff member’s performance evaluation (case 95/2022/NH)

Måndag | 10 oktober 2022

The case concerned a negative performance evaluation that an EU civilian mission gave to a seconded staff member. The staff member complained that the evaluation had been unfair because her line managers had not warned her that her performance at work had been poor. She also said that the evaluation report failed to take into account the fact that she had been absent for a long period of time. She claimed that the mission did not handle her appeal against the evaluation fairly.

Based on the inquiry the Ombudsman found nothing to suggest that the evaluation was unfair. She also found that the mission handled the complainant’s appeal in line with the applicable procedures. She therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.