Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 32 resultat

Beslut om hur Europeiska kommissionen hanterar s.k. svängdörrsproblematik bland sina anställda (OI/1/2021/KR)

Torsdag | 17 november 2022

EU anförtros allt större befogenheter inom områden från försvar till hälso- och sjukvård, så allmänhetens förtroende för administrationen är avgörande. Uppfattningar om att offentliganställda försöker uppnå egna intressen som strider mot deras offentliga arbete har därför mycket skadliga effekter. Europeiska ombudsmannen har länge identifierat fenomenet med svängdörrar som något som kan vara skadligt för allmänhetens förtroende om det inte hanteras på ett lämpligt sätt. Även ett fåtal uppmärksammade förflyttningar kan leda till betydande oro hos allmänheten och bidra till skadat anseende. I denna strategiska undersökning granskades 100 handlingar om svängdörrar från Europeiska kommissionen i syfte att identifiera förbättringsområden och vara vägledande för resten av EU:s framtida förvaltning.

Genom ombudsmannens undersökning hittades faktiska förbättringar sedan hennes senaste undersökning av ärendet, däribland vägledning om hur man noggrannare ska undersöka varje förflyttning.

Med det sagt så har kommissionen i vissa fall beviljat förfrågningar från tidigare högre tjänstemän om att ta anställning, trots reservationer om huruvida villkoren för förflyttningarna skulle begränsa potentiella risker (såsom intressekonflikter och tillgång till kunskap eller kontakter inom administrationen). Ombudsmannen anser att sådana förflyttningar endast bör beviljas om verksamheten kan omfattas av restriktioner som minskar risker tillräckligt och som på ett trovärdigt sätt kan övervakas och verkställas.

Om det inte är möjligt med sådana restriktioner och sådan verkställighet bör kommissionen tillfälligt förbjuda tidigare anställda från att ta de anställningar som avses. Man riskerar annars att underskatta den undergrävande effekt som sådana tjänstemän med tiden kan ha genom att de för med sig sin kunskap och sitt nätverk till relaterade områden i den privata sektorn, och därmed det skadade anseende som detta medför för EU.

Vid beviljande av en aktivitet med riskreducerande åtgärder bör kommissionen utforska den fulla omfattningen av de tillgängliga åtgärderna. Kommissionen skulle exempelvis kunna godkänna nya anställningar under förutsättning att den anställda erhåller ett åtagande från den nya arbetsgivaren om att kommissionens restriktioner kommer att offentliggöras på den nya arbetsgivarens webbplats. Kommissionen bör som minst kräva att den (tidigare) anställda bevisar att den nya arbetsgivaren har delgivits de föreliggande restriktionerna.

Kommissionens problem med efterlevnadskontroll gjorde att ombudsmannen upprepade sitt förslag att kommissionen tidigare ska offentliggöra uppgifter om den bedömda verksamhet efter tjänstgöring som genomförs av tidigare högre tjänstemän. Detta skulle förbättra den offentliga granskningen av dessa beslut, vilket är avgörande för övervakningen.

 

Decision on how the European Central Bank (ECB) deals with ‘revolving door’ cases (OI/1/2022/KR)

Fredag | 28 oktober 2022

The European Ombudsman has long identified ‘revolving doors’, whereby public officials move to the private sector, as a phenomenon that can potentially damage public trust if not managed properly.

This own-initiative inquiry sought to look at how the European Central Bank (ECB) deals with revolving door moves of its staff members.

Given the ECB's role in ensuring price stability and supervising financial and credit institutions, any moves by (former) ECB staff members to private financial or credit institutions, in particular those that fall under the ECB’s supervision, can pose conflict of interest and reputational risks, and cause public disquiet.

The Ombudsman’s inquiry assessed one specific case, which had raised public concerns, and also reviewed 26 cases of requests by staff members to take up occupational activities, either while on unpaid leave or after finishing work with the ECB. In all but one of the files reviewed ECB staff members moved to the private sector, including entities and banks that are under ECB supervision.

The Ombudsman concluded that the ECB should apply a more robust approach in relation to revolving door moves of its (former) middle ranking and senior staff to private sector jobs, in particular in the financial industry.

To address shortcomings that arose in the individual case and more generally in how the ECB tackles this challenge, the Ombudsman set out a series of suggestions on how the ECB can strengthen its rules, including in the context of the ongoing revision of the ECB’s Ethics Framework.

Specifically, the ECB should widen the scope of those staff who are subject to stricter notification and/or cooling-off requirements or opt for a general minimum requirement for all staff akin to the provisions of the EU Staff Regulations related to post-service occupational activities.

The ECB should also lengthen, from six months to one year, the prohibition on former senior ECB staff members lobbying their former colleagues.

The ECB should further improve its monitoring of the compliance of (former) staff members with their ethics obligations and conditions imposed by the ECB, for example by making public the conditions for authorising the post-employment activities of former senior staff members so that alleged breaches can be flagged.

The Ombudsman furthermore suggested that, where the ECB considers that a request from a staff member to take up an occupational activity while on unpaid leave poses risks that cannot be adequately mitigated by restrictions or when restrictions cannot be effectively monitored or enforced, it should not authorise such a request.

 

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Onsdag | 27 juli 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Beslut i ärende OI/3/2021/KR om hur Europeiska försvarsbyrån hanterade den tidigare verkställande direktörens ansökningar om tillträde till högre befattningar vid Airbus

Tisdag | 01 februari 2022

Ärendet gällde Europeiska försvarsbyråns (EDA) beslut att godkänna, på vissa villkor, två tilltänkta befattningar för dess tidigare verkställande direktör, närmare bestämt som chef för samhällsrelationer på Airbus i Spanien och som strategisk rådgivare på Airbus Defence and Space.

Ombudsmannen fann två administrativa missförhållanden och utfärdade två rekommendationer och ett förslag för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden.

För det första rekommenderade ombudsmannen att EDA i framtiden bör förbjuda sin högre personal att tillträda tjänster efter sin mandatperiod om det uppstår en tydlig intressekonflikt med EDA:s legitima intressen.

För det andra rekommenderade ombudsmannen att EDA bör fastställa kriterier för att förbjuda sådana flyttningar för att skapa klarhet för högre tjänstemän. Sökande till en högre tjänst vid EDA bör vara informerade om dessa kriterier.

Ombudsmannen föreslog dessutom att EDA bör säkerställa att det särskilda formuläret för de personer som ansöker om att få tillträda tilltänkta befattningar är utformat så att (tidigare) anställda tillhandahåller relevant information. På det här viset blir det möjligt för EDA att göra en meningsfull bedömning redan från början.

EDA gick i huvudsak med på att genomföra rekommendationerna om att potentiellt förbjuda anställda att tillträda vissa befattningar och tillhandahålla riktlinjer till personalen om hur byrån skulle tillämpa en sådan åtgärd. Byrån uppgav att man hade börjat anta åtgärder för att genomföra rekommendationerna. EDA hade samtidigt vissa frågor beträffande ombudsmannens slutsatser, vilka hon har svarat på i detta beslut.

Ombudsmannen uppmanar EDA att underrätta henne om eventuella åtgärder som byrån vidtar i framtiden med avseende på hennes rekommendationer, i synnerhet beträffande EDA:s kriterier för att förbjuda tilltänkta befattningar som ger upphov till tydliga intressekonflikter.

 

Rekommendation om hur Europeiska försvarsbyrån hanterade den tidigare verkställande direktörens ansökningar om tillträde till högre befattningar vid Airbus (OI/3/2021/KR)

Tisdag | 01 februari 2022

Ombudsmannen genomförde på eget initiativ en undersökning av Europeiska försvarsbyrån (EDA) beslut att låta dess f.d. verkställande direktör tillträda två ledande befattningar på Airbus, ett flyg- och rymdföretag.

I ombudsmannens undersökning undersöktes också hur EDA hanterade det faktum att den tidigare verkställande direktören tillträdde sina nya befattningar innan EDA hade gett honom tillstånd att göra det, vilket är en överträdelse av EDA:s tjänsteföreskrifter.

Ombudsmannen fann att de villkor som EDA ställde för den tidigare verkställande direktören i sitt godkännandebeslut var otillräckliga när de bedömdes mot riskerna och inte kunde övervakas och verkställas. Det fanns också brister i hur EDA bedömde risken för intressekonflikter.

EDA borde i stället ha tillämpat strängare villkor och förbjudit den tidigare verkställande direktören att tillträda den position som gav upphov till den största risken för konflikter med EDA:s legitima intresse. Att inte göra detta utgjorde ett administrativt missförhållande från EDA:s sida.

På grundval av dessa slutsatser utfärdade ombudsmannen två rekommendationer:

i) I framtiden bör EDA förbjuda sin högre personal att tillträda tjänster efter sin mandatperiod om det uppstår en tydlig intressekonflikt med EDA:s legitima intressen.

ii) EDA bör fastställa kriterier för att förbjuda sådana flyttningar för att skapa klarhet för högre tjänstemän. Sökande till en högre tjänst vid EDA bör vara informerade om kriterierna när de söker tjänsten.

 

Beslut i ärende 2168/2019/KR om Europeiska bankmyndighetens beslut att godkänna begäran från sin verkställande direktör om att bli vd för en finansiell lobbygrupp

Onsdag | 18 november 2020

Ärendet rörde beslutet av Europeiska bankmyndigheten (EBA) att låta sin verkställande direktör tillträda som vd för en lobbygrupp.

Ombudsmannen fann två administrativa missförhållanden och gav tre rekommendationer för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden.

För det första bör EBA när så är lämpligt tillämpa förbud mot att högre tjänstemän vid myndigheten tillträder vissa tjänster efter sin mandatperiod. Alla sådana förbud bör vara tidsbegränsade, t.ex. till två år.

För det andra bör EBA fastställa kriterier för när sådana förbud kommer att tillämpas i framtiden för att ge klarhet åt högre tjänstemän. Sökande till en högre tjänst vid EBA bör vara informerade om kriterierna när de söker tjänsten.

För det tredje bör EBA införa interna förfaranden som gör att en anställds tillgång till sekretessbelagda uppgifter omedelbart stängs av när det blir känt att den anställde ska byta arbete.

Ombudsmannen avslutade ärendet efter att EBA godtagit rekommendationerna och vidtagit åtgärder för att genomföra dem.

Ombudsmannen är övertygad om att de rutiner som EBA har infört kommer att bidra till att undvika skadlig svängdörrsproblematik framöver. Andra EU-institutioner och EU-byråer bör använda dessa nya skyddsåtgärder som underlag när de ser över sina egna regler.

 

Recommendation of the European Ombudsman in case 2168/2019/KR on how the European Banking Authority handled the move of its former Executive Director to become CEO of a financial industry lobby

Torsdag | 07 maj 2020

The Ombudsman received a complaint about the decision of the European Banking Authority (EBA) to allow its Executive Director to take up a position as CEO of an association representing banks, the Association for Financial Markets in Europe (AFME).

The Ombudsman conducted an inquiry, inspected the relevant EBA documents and found maladministration, first, in that the EBA should have forbidden the job move. While the EBA adopted extensive restrictions, these are not sufficient when measured against the risks involved. The Ombudsman considers that if this move does not justify the application of the option, set out in the Staff Regulations, to forbid a staff member accepting a job offer, no move would.

Second, there was maladministration in that the EBA did not, once notified of the planned move, immediately withdraw its Executive Director’s access to confidential information.

The Ombudsman issues three recommendations to the EBA, which should (i) where necessary in future, invoke the option of forbidding its senior staff from taking up certain positions after their term-of-office. Any such prohibition should be time-limited, for example, for two years; (ii) set out criteria for when it will forbid such moves in future so as to give clarity to senior staff. Applicants for senior EBA posts should be informed of the criteria when they apply; and (iii) put in place internal procedures so that once it is known that a member of its staff is moving to another job, their access to confidential information is cut off with immediate effect.

The EBA should reply to these recommendations within three months.