Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Visar 1 – 20 av 211 resultat

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Tisdag | 22 november 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Fredag | 20 maj 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Beslut i ärende OI/3/2021/KR om hur Europeiska försvarsbyrån hanterade den tidigare verkställande direktörens ansökningar om tillträde till högre befattningar vid Airbus

Tisdag | 01 februari 2022

Ärendet gällde Europeiska försvarsbyråns (EDA) beslut att godkänna, på vissa villkor, två tilltänkta befattningar för dess tidigare verkställande direktör, närmare bestämt som chef för samhällsrelationer på Airbus i Spanien och som strategisk rådgivare på Airbus Defence and Space.

Ombudsmannen fann två administrativa missförhållanden och utfärdade två rekommendationer och ett förslag för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden.

För det första rekommenderade ombudsmannen att EDA i framtiden bör förbjuda sin högre personal att tillträda tjänster efter sin mandatperiod om det uppstår en tydlig intressekonflikt med EDA:s legitima intressen.

För det andra rekommenderade ombudsmannen att EDA bör fastställa kriterier för att förbjuda sådana flyttningar för att skapa klarhet för högre tjänstemän. Sökande till en högre tjänst vid EDA bör vara informerade om dessa kriterier.

Ombudsmannen föreslog dessutom att EDA bör säkerställa att det särskilda formuläret för de personer som ansöker om att få tillträda tilltänkta befattningar är utformat så att (tidigare) anställda tillhandahåller relevant information. På det här viset blir det möjligt för EDA att göra en meningsfull bedömning redan från början.

EDA gick i huvudsak med på att genomföra rekommendationerna om att potentiellt förbjuda anställda att tillträda vissa befattningar och tillhandahålla riktlinjer till personalen om hur byrån skulle tillämpa en sådan åtgärd. Byrån uppgav att man hade börjat anta åtgärder för att genomföra rekommendationerna. EDA hade samtidigt vissa frågor beträffande ombudsmannens slutsatser, vilka hon har svarat på i detta beslut.

Ombudsmannen uppmanar EDA att underrätta henne om eventuella åtgärder som byrån vidtar i framtiden med avseende på hennes rekommendationer, i synnerhet beträffande EDA:s kriterier för att förbjuda tilltänkta befattningar som ger upphov till tydliga intressekonflikter.

 

Beslut om hur Europeiska kommissionen involverade berörda parter och hanterade intressekonflikter i översynen av de särskilda skyddsmålen för bedömning av miljöriskerna med bekämpningsmedel (ärende 1402/2020/TE)

Måndag | 08 november 2021

Ärendet avsåg Europeiska kommissionens pågående omprövning av kriterierna för att bedöma miljörisker med bekämpningsmedel, de ”särskilda skyddsmålen”. Klaganden, en miljöorganisation, ifrågasatte den föreslagna metoden och gjorde gällande att vissa experter som medverkade i utformningen av metoden omfattades av intressekonflikter.

Ombudsmannen inledde en undersökning av en aspekt av klagomålet, nämligen kommissionens val av en expert i ett seminarium för intressenter som ägde rum i början av perioden för omprövning i september 2019. Ombudsmannen kunde konstatera att kommissionen inte hade bett den berörda experten att skicka in en intresseförklaring före seminariet.

Ombudsmannen ansåg att kommissionen borde ha krävt att experten skickade in en intresseförklaring. Det grundar sig på att seminariet behandlade genomförande av EU-lagstiftning inom ett kontroversiellt område, expertens roll i detta och det faktum att experten framställdes som oberoende. En redovisning av intressen som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt är avgörande för att säkerställa allmänhetens förtroende för den politik som blir resultatet av sådana processer och politikens legitimitet i allmänhetens ögon.

I och med att kommissionen bett experten att skicka in en intresseförklaring under undersökningens gång anser ombudsmannen att det inte finns något skäl till fortsatta åtgärder. Ombudsmannen förväntar sig dock att kommissionen i framtiden kommer att kräva, bedöma och offentliggöra intresseförklaringar från de experter som bjuds in till liknande evenemang i egenskap av enskilda personer, och hon lämnar ett förslag om detta.

Ombudsmannen undersökte också klagandens klagomål på innehållet i intresseförklaringen, som gjorde gällande att den var ofullständig och att kommissionen inte hade granskat den för att identifiera eventuella intressekonflikter. Ombudsmannen ansåg att kommissionens bedömning var rimlig. Hon avslutade därför undersökningen.

 

Beslut om hur Europeiska kommissionen hanterade farhågor om sammansättningen av högnivåforumet om kapitalmarknadsunionen och påstådda intressekonflikter bland vissa av dess medlemmar (ärende 1777/2020/KR)

Onsdag | 27 oktober 2021

Denna klagomålsbaserade undersökning avsåg högnivåforumet om förslaget till en kapitalmarknadsunion i EU, en av kommissionens expertgrupper. I forumet deltog ledande befattningshavare i branschen samt internationella experter och forskare, och målet var att utveckla nya idéer om kommissionens politik. Resultatet blev en rapport med rekommendationer som offentliggjordes 2020.

Efter en omfattande inspektion av kommissionens handlingar och ett möte med kommissionen som en del av undersökningen kunde ombudsmannen identifiera två fall av administrativa missförhållanden:

1.Ett antal medlemmar i forumet med kopplingar till finansinstitut betraktades av kommissionen som oberoende och representanter för allmänheten. Med målet att reducera de intressekonflikter som kommissionen hade identifierat vidtogs generella åtgärder. Ombudsmannen gjorde en noggrann bedömning av åtgärderna och kunde konstatera att de var otillräckliga.

2.Baserat på den bristfälliga kategoriseringen av forumets medlemmar offentliggjorde kommissionen en uppdelning mellan oberoende forummedlemmar och forummedlemmar som representerade olika intressentorganisationers gemensamma intressen, vilken avvek väsentligt från verkligheten.

Ombudsmannen utfärdade en rekommendation.

Kommissionens svar på ombudsmannens rekommendation utgjorde ingen ny information och ändrar inte undersökningens slutsatser.

Ombudsmannen avslutar sin undersökning genom att bekräfta sina slutsatser och sin rekommendation.

 

Rekommendation om hur Europeiska försvarsbyrån hanterade den tidigare verkställande direktörens ansökningar om tillträde till högre befattningar vid Airbus (OI/3/2021/KR)

Tisdag | 13 juli 2021

Ombudsmannen genomförde på eget initiativ en undersökning av Europeiska försvarsbyrån (EDA) beslut att låta dess f.d. verkställande direktör tillträda två ledande befattningar på Airbus, ett flyg- och rymdföretag.

I ombudsmannens undersökning undersöktes också hur EDA hanterade det faktum att den tidigare verkställande direktören tillträdde sina nya befattningar innan EDA hade gett honom tillstånd att göra det, vilket är en överträdelse av EDA:s tjänsteföreskrifter.

Ombudsmannen fann att de villkor som EDA ställde för den tidigare verkställande direktören i sitt godkännandebeslut var otillräckliga när de bedömdes mot riskerna och inte kunde övervakas och verkställas. Det fanns också brister i hur EDA bedömde risken för intressekonflikter.

EDA borde i stället ha tillämpat strängare villkor och förbjudit den tidigare verkställande direktören att tillträda den position som gav upphov till den största risken för konflikter med EDA:s legitima intresse. Att inte göra detta utgjorde ett administrativt missförhållande från EDA:s sida.

På grundval av dessa slutsatser utfärdade ombudsmannen två rekommendationer:

i) I framtiden bör EDA förbjuda sin högre personal att tillträda tjänster efter sin mandatperiod om det uppstår en tydlig intressekonflikt med EDA:s legitima intressen.

ii) EDA bör fastställa kriterier för att förbjuda sådana flyttningar för att skapa klarhet för högre tjänstemän. Sökande till en högre tjänst vid EDA bör vara informerade om kriterierna när de söker tjänsten.