Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 25 resultat

Beslut i ärende 1871/2020/OAM om hur Europeiska centralbanken (ECB) hanterade en begäran om att ge allmänheten tillgång till handlingar avseende den tyska författningsdomstolens avgörande om ECB:s program för köp av den offentliga sektorns tillgångar

Måndag | 22 mars 2021

Ärendet avsåg ECB:s beslut att vägra allmänheten tillgång till handlingar avseende dess program för köp av den offentliga sektorns tillgångar. Handlingarna hade delats med den tyska förbundsregeringen så att denna skulle kunna bedöma programmets proportionalitet i efterverkningarna av ett avgörande av den tyska författningsdomstolen.

ECB:s vägran utgick från en bestämmelse i fördraget enligt vilken ECB-rådets förfaranden inte får offentliggöras. ECB tog även hänsyn till behovet av att skydda allmänintresset vad gäller sekretessen kring överläggningarna i dess beslutande organ, behovet av att skydda unionens penningpolitik och sekretessen kring handlingar avsedda för internt bruk.

Ombudsmannen ansåg att ECB:s vägran att ge allmänheten tillgång var motiverad. I detta sammanhang framhöll ombudsmannen att en av handlingarna omfattades av bestämmelser i fördraget enligt vilka överläggningarna i ECB-rådet inte får offentliggöras. ECB hade på ett lämpligt sätt förklarat varför ett utlämnande av de övriga handlingarna skulle undergräva allmänintresset vad gäller penningpolitiken. Ombudsmannen noterade det stora allmänintresset i frågan, men tog hänsyn till ECB:s försök att ge klaganden – och allmänheten – så mycket information som möjligt i frågan, och avslutade ärandet.

Beslut i ärende 1874/2020/MAS om Europeiska centralbankens nekande att ge allmänheten tillgång till handlingar med detaljerad information om två program för köp av tillgångar

Tisdag | 09 mars 2021

Ärendet avsåg en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar med detaljerad information om två program för köp av tillgångar från Europeiska centralbanken (ECB). ECB nekade tillgång till handlingarna och menade att ett utlämnande kunde undergräva skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik, vilket är ett i lag skyddat intresse. Klaganden ansåg att ECB inte hade lagt fram tillräcklig bevisning för hur ett utlämnande av den begärda informationen skulle ha en negativ inverkan på det allmänna samhällsintresse som åberopats och att informationen därför borde lämnas ut.

ECB har stort utrymme för skönsmässig bedömning när den bedömer hur man på bästa sätt skyddar det allmänna samhällsintresse som åberopats, närmare bestämt skyddet av unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik. ECB kan exempelvis basera sina överväganden på hur ett utlämnande kan påverka marknadernas och marknadsaktörernas beteende. I det här fallet har ECB gett en rimlig förklaring av hur marknaderna och marknadsaktörerna skulle kunna använda den begärda informationen för att undergräva unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik. ECB:s beslut att neka allmänheten tillgång var därför berättigat.

Ombudsmannen noterar ECB:s uttalande om att den redan offentliggör så mycket information som möjligt om PEPP-produkter och CSPP på sin webbplats. ECB uppmanas att regelbundet utvärdera huruvida ytterligare information om dessa program kan offentliggöras. Detta kommer sannolikt att bli ännu viktigare eftersom allmänheten förväntar sig att ECB ska kunna styrka att den lever upp till ordförandens ambitiösa uttalanden om bankens ansträngningar att göra penningpolitiken mer miljövänlig.

Ombudsmannen avslutade sin undersökning eftersom inget administrativt missförhållande förelåg.

Beslut i ärende 1700/2020/OAM om hur Europeiska kommissionen hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till ett rättsligt meddelande om den tyska författningsdomstolens dom i ett mål om Europeiska centralbanken och Europeiska unionens domstol

Onsdag | 27 januari 2021

Ärendet rörde Europeiska kommissionens nekande att bevilja allmänheten tillgång till ett meddelande från dess rättstjänst om den tyska författningsdomstolens dom angående ett program från Europeiska centralbanken och en relaterad dom från Europeiska unionens domstol. Kommissionen grundade sitt nekande av tillgång till handlingen på behovet av att skydda unionens finansiella, monetära och ekonomiska politik samt behovet av att skydda juridisk rådgivning och sin beslutsprocess.

Ombudsmannen granskade handlingen och konstaterade att kommissionen inte gjort något uppenbart fel i sin bedömning. Hon fann därmed att det inte förelåg något administrativt missförhållande och avslutade ärendet.

Den tyska författningsdomstolens dom saknar motstycke när det gäller möjliga konsekvenser för EU:s rättsordning. Ombudsmannen medger att allmänheten har ett intresse av att försäkras om att kommissionen på ett korrekt sätt bedömer och vid behov agerar i förhållande till sådana konsekvenser, i enlighet med dess roll som fördragens väktare. Hon är övertygad om att kommissionen kommer att fortsätta att i största möjliga utsträckning hålla allmänheten informerad om eventuella framtida åtgärder som kommissionen beslutar att vidta i samband med domen.

Closing note on the strategic initiative on the transparency of the Eurogroup Working Group (SI/2/2019/MIG)

Tisdag | 03 december 2019

This strategic initiative concerned the transparency of the Eurogroup Working Group (EWG), which prepares Eurogroup meetings of euro area Finance Ministers. The Eurogroup President announced in September 2018 that the Eurogroup would revise its transparency policy. The Ombudsman therefore wrote to the Eurogroup President inviting him to share his views on the possibility of adopting a more ambitious approach to the transparency of the EWG.

The revised Eurogroup transparency policy, adopted in September 2019, sets out enhanced transparency measures, not only for the Eurogroup itself, but also for the EWG. This is welcome. The Eurogroup also committed itself to revising its transparency policy regularly in the future.

The Ombudsman acknowledges the progress that has been made to date and takes note of the President’s statement of the sincere effort that has been made on transparency, under existing constraints. She welcomes the decision to review the transparency policy regularly and, in this context, sets out further ideas to be considered going forward.