Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 635 resultat

Beslut om Europeiska utrikestjänstens vägran att ge allmänheten tillgång till den integrerade metodiska ramen för den europeiska fredsfaciliteten (ärende 124/2022/NH)

Tisdag | 28 juni 2022

Ärendet rörde en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar som Europeiska utrikestjänsten förfogade över och som avsåg en metodisk ram för stödåtgärder inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten. Europeiska utrikestjänsten vägrade lämna ut handlingarna då den ansåg att en utlämning av handlingarna skulle kunna undergräva skyddet för allmänintresset i fråga om försvar och militära frågor samt EU-medlemsstaternas internationella relationer.

Ombudsmannen fann att Europeiska utrikestjänstens beslut att vägra lämna ut handlingarna till allmänheten var rimligt och att klaganden hade fått en tillräcklig förklaring. Hon fann därmed att det inte förelåg något administrativt missförhållande och avslutade ärendet.

Beslut om huruvida ombudsmannen kan utreda Europeiska unionens domstols hantering av betänkligheter om efterlevnaden av dess uppförandekod för domstolens ledamöter (ärende 1072/2021/NH)

Måndag | 27 juni 2022

Ärendet rörde offentliga uttalanden som en generaladvokat vid Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) gjort om ett utkast till EU:s rättsakt om digitala marknader medan lagstiftningsprocessen pågick. Klaganden, en konsumentskyddsorganisation, ansåg att EU-domstolen inte hanterat detta eventuella brott mot dess uppförandekod korrekt.

Ombudsmannen ställde en rad frågor till EU-domstolen. EU-domstolen hävdade att ombudsmannen saknade mandat att undersöka klagomålet eftersom det rörde domstolens rättsliga verksamhet.

Ombudsmannens hade en annan uppfattning om sitt mandat än domstolen. Eftersom det inte ansågs meningsfullt att göra ytterligare undersökningar avslutade dock ombudsmannen ärendet.

Recommendation on issues related to how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) communicates with citizens in relation to its access to documents portal (Joined Cases 1261/2020 and 1361/2020)

Tisdag | 21 juni 2022

The case concerned primarily Frontex’s decision not to communicate any more by email with applicants who request public access to documents. Frontex obliges citizens to use its online access portal. This causes a number of unnecessary problems for individual applicants as well as for transparency platforms that civil society organisations have set up to help further the EU’s aim of working as openly as possible. 

The Ombudsman could not find justifications for Frontex’s decision. She therefore issues a recommendation that Frontex should allow applicants to communicate with it by email, in full and without resort to its current access to documents portal.

The Ombudsman moreover suggests that Frontex should dedicate the resources that are required for handling the large number of access requests that it is likely to receive on a regular basis going forward.