Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Textsökning

Dokumenttyp

Berörda institutioner

Typ av lösning

Ärendenummer

Språk

Datumspann

Nyckelord

Andra institutionella frågor

Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 567 resultat

Beslut angående den strategiska undersökningen OI/4/2020/TE om öppenheten vad gäller beslutsfattande av Europeiska unionens råd under covid-19-krisen

Onsdag | 24 mars 2021

Ombudsmannen inledde på eget initiativ en strategisk undersökning för att undersöka öppenheten i rådets beslutsfattande under covid-19-krisen. Enligt fördragen ska EU-institutionerna, inklusive rådet, arbeta öppet. Mer specifikt ska rådets sammanträden enligt fördragen vara offentliga vid överläggningar och omröstningar om utkast till lagstiftningsakter.

Mot bakgrund av covid-19-pandemin och de utmaningar som reserestriktioner och restriktioner mot folksamlingar innebär tvingades rådet anpassa sina operativa förfaranden och beslutsförfaranden för att säkerställa institutionell kontinuitet. För detta ändamål beslutade rådet att tillfälligt avvika från sin arbetsordning. Utöver anordnandet av virtuella möten och andra förändringar fattar rådet för närvarande de flesta besluten enligt ett skriftligt förfarande.

Ombudsmannen bedömde hur rådet, under de exceptionella omständigheter som covid-19-krisen utgör, såg till att uppfylla sin skyldighet att arbeta öppet.

Ombudsmannen konstaterade att nationella ministrar sammanträder via videokonferenser för att diskutera lagstiftningsärenden och andra ärenden som därefter antas enligt det skriftliga förfarandet. I början av covid-19-krisen var dessa distanssammanträden inte öppna för allmänheten och mycket lite information om dem offentliggjordes. Detta var beklagligt. Från och med juli 2020 ändrade dock rådet sina rutiner. Då började vissa distanssammanträden mellan ministrarna sändas på internet, och relevanta handlingar offentliggjordes. Ombudsmannen välkomnar denna viktiga förändring. Hon föreslår att rådet offentliggör handlingar om alla videokonferenser mellan ministrarna som ägde rum i början av covid-19-krisen, dvs. mellan mars och juni 2020.

Ombudsmannen konstaterade även i början av sin utredning att det inte fanns någon offentlig information om hur rådets förberedande organ, i avsaknaden av fysiska möten, fortsatte sina diskussioner om lagstiftningsärenden och andra ärenden. Samtidigt som covid-19-krisen fortsatte vidtog rådet åtgärder för att göra dessa distanssammanträden mellan nationella tjänstemän mer öppna, särskilt genom att i förväg offentliggöra dagordningen för sådana sammanträden. Ombudsmannen välkomnar dessa åtgärder. Hon anser dock att det finns mer som kan göras och kommer med tre ytterligare förslag till förbättringar.

Beslut i ärende 1094/2020/DL om hur Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser säkerställer öppenhet angående information om europeiska politiska partier och stiftelser

Måndag | 25 januari 2021

Ärendet rörde hur Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten) uppfyller sina insynskrav och – framför allt – sina skyldigheter vad gäller utlämnande och offentliggörande av information. Klaganden ansåg att myndigheten underlåtit att offentliggöra information om europeiska politiska partier och stiftelser på ett fullständigt, aktuellt och användarvänligt sätt.

Under ombudsmannens undersökning åtog sig myndigheten att göra ändringar för att ta itu med vissa av de frågor som togs upp i klagomålet, såsom att inkludera länkar till relevant information på Europaparlamentets webbplats, införa avsnitt på webbplatsen för att ta upp information som saknades och upprätta en mall för att få information från europeiska politiska partier på ett harmoniserat sätt. Ombudsmannen beslutade därför att avsluta ärendet eftersom inga ytterligare undersökningar var motiverade.

Ombudsmannen ansåg dock att myndigheten skulle kunna göra ytterligare förbättringar av sin webbplats för att säkerställa att den information som tillhandahålls är tydlig, fullständig och jämförbar samt att den kan extraheras. Hon gav därför tre förslag till förbättringar och bad myndigheten att återkomma inom sex månader.