Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 85 resultat

Beslut om Europeiska unionens råds vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar rörande trepartsförhandlingar om utsläpp från motorfordon (ärende 360/2021/TE)

Måndag | 11 oktober 2021

Ärendet avsåg Europeiska unionens råds vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar rörande trepartsförhandlingar mellan rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om utsläpp från motorfordon. Rådet beviljade tillgång endast till den del av handlingarna som enligt rådets uppfattning omfattades av begäran, med motiveringen att om återstående delar skulle lämnas ut skulle det kunna underminera den pågående beslutsprocessen.

Ombudsmannens utredares inspektion av handlingarna visade att de delar som inte lämnats ut innehöll rådets strategi för förhandlingarna med Europaparlamentet. Dessa delar hade inte delats med Europaparlamentet vid den tidpunkt då rådet nekade den klagande tillgång.

Ombudsmannen höll med om att det skulle ha kunnat få en allvarlig negativ påverkan på rådets förhandlingsposition om dessa delar hade lämnats ut under pågående förhandling. Mot den bakgrunden var det berättigat att inte lämna ut vissa delar. Dock ansåg hon att när kompromisser nåtts i dessa frågor under trepartsförhandlingarna skulle de relevanta delarna av handlingarna ha lämnats ut.

Under undersökningens gång identifierade rådet ytterligare tre handlingar som hade delats med Europaparlamentet innan trepartsförhandlingarna. Ombudsmannen ansåg att dessa utgör viktiga lagstiftningshandlingar och skulle de lämnas ut skulle allmänheten kunna följa trepartsförhandlingarna ordentligt och ha större möjligheter att påverka lagstiftningsprocessen i ett avgörande skede. Ombudsmannen föreslog därför att rådet skulle lämna ut de tre handlingarna. Rådet godtog förslaget.

Klaganden uttryckte sitt missnöje med beslutet, särskilt med avseende på ombudsmannens bedömning att rådet gjort rätt som inte lämnat ut vissa delar av handlingarna medan förhandlingarna pågick. Ombudsmannen avslutade undersökningen, bekräftade sin ståndpunkt och beskrev mer detaljerat de slutsatser hon hade nått.

Proposal of the European Ombudsman for a solution in case 360/2021/TE on the Council of the EU’s refusal to provide full public access to documents related to trilogue negotiations on motor vehicle emissions

Fredag | 18 juni 2021

The case concerns the Council of the EU’s refusal to grant full public access to documents concerning trilogue negotiations between the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on draft legislation for vehicle emissions. The Council granted access to only parts of the documents identified, arguing that disclosing the remaining parts could undermine the ongoing decision-making process.

The Ombudsman’s inquiry team examined unredacted copies of the documents in question and found that the redacted parts contain the Council’s negotiating strategy - its ’red lines’, points where it could be flexible and the Council’s fall-back options - in ongoing negotiations with Parliament. The inquiry team confirmed that these redacted parts have not been shared with Parliament.

The Ombudsman acknowledges that releasing details on the Council’s negotiating strategy, when no provisional agreement on the relevant parts of the draft legislative text has been reached, could seriously undermine its negotiating position. The Ombudsman therefore takes the view that there is a duly justified case to refuse access to the redacted text at this stage in the negotiations. However, once provisional compromises are found in trilogue meetings, the relevant parts of the documents could be disclosed.

In the course of the inquiry, the Council provided the Ombudsman with three additional documents, which it had shared with Parliament ahead of the first, second and third trilogue on this file. The Ombudsman’s inquiry team examined these additional documents and found that they contain the provisional compromises found between the co-legislators, as well as the evolving positions, proposals and comments of the three institutions in relation to those parts of the legislative text on which no agreement has yet been found. In line with recent case-law of the General Court, these are trilogue documents that should be made public upon request, so as to enable the public to participate in trilogue negotiations and to influence the legislative process at this crucial stage.

As the complainant’s access request covered all documents related to the ongoing trilogue negotiations on motor vehicle emissions, the Ombudsman proposes that the Council now identifies the three additional documents as falling within the scope of the complainant’s request and, in line with the General Court’s case-law, fully discloses them.

Beslut i ärende 311/2021/TE om vägran av Genomförandeorganet för innovation och nätverk att ge allmänheten tillgång till en kostnads-nyttoanalys av projektet för Brennertunneln

Onsdag | 02 juni 2021

Ärendet rörde en vägran från Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) att ge allmänheten tillgång till en kostnads-nyttoanalys av projektet för Brennertunneln. Inea ansåg att ett utlämnande av denna handling skulle skada affärsintressena för det bolag som genomför projektet.

Ombudsmannens utredningsgrupp granskade den begärda handlingen och fann att även om det är rimligt att anse att utlämnandet av viss information i kostnads-nyttoanalysen skulle kunna undergräva bolagets affärsintressen, innehåller handlingen även information som inte rimligen kan anses vara kommersiellt känslig. Ombudsmannen föreslog därför att Inea skulle se över sin ståndpunkt avseende klagandens begäran i syfte att ge allmänheten så stor tillgång som möjligt.

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea), som efterträdde och ersatte Inea den 1 april 2021, gick i sitt svar med på att ge allmänheten partiell tillgång till kostnads-nyttoanalysen i fråga. Ombudsman ansåg att maskeringarna var rimliga och avslutade ärendet eftersom hennes förslag till lösning hade godtagits.