Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 104 resultat

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to a letter concerning a report on an investigation into a fatal train accident in Spain (cases 710/2022/OAM and 716/2022/OAM)

Onsdag | 09 november 2022

The cases concerned how the European Commission dealt with two requests for public access to a letter sent by the Spanish authorities to the Commission concerning a report by the EU Agency for Railways in relation to a train accident in Spain in which 79 people died. The Commission initially refused access to the requested letter. The complainants asked the Commission to reconsider its position, but did not receive a final reply to their requests within the applicable deadlines.

The Ombudsman asked the Commission to reply without delay to the complainants’ requests. The Ombudsman inquiry team also inspected the letter in question. Based on the review of the letter, the Ombudsman was not convinced by the Commission’s arguments to refuse public access and asked to meet with the Commission to obtain more information.

The complainants informed the Ombudsman that, in the meantime, the letter had been disclosed by the Spanish authorities at national level. Since both complainants have now obtained access, no further inquiries into these cases are justified and the Ombudsman closes them.

Beslut om Genomförandeorganet för innovation och nätverks (Inea) vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till en handling avseende projektet för en bastunnel mellan Lyon och Turin (ärende 465/2021/VB)

Torsdag | 27 januari 2022

Ärendet gällde Genomförandeorganet för innovation och nätverks (Inea) vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till ett ändrat bidragsavtal avseende projektet för en bastunnel mellan Lyon och Turin. Inea hävdade att ett fullständigt utlämnande av handlingen skulle skada affärsintressena för de aktörer som deltog i projektet och kränka skyddet för privatlivet och den personliga integriteten.

Efter att ha kontrollerat den begärda handlingen ansåg ombudsmannen att det fanns ett övervägande allmänintresse av att lämna ut information om förseningar i slutförandet av projektet. Ombudsmannen föreslog därför att Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea), som efterträdde och ersatte Inea den 1 april 2021, skulle se över sin ståndpunkt vad gäller klagandens begäran för att ge allmänheten största möjliga tillgång.

I sitt svar gick Cinea med på att bevilja större tillgång till handlingen, men hävdade samtidigt att ytterligare offentliggörande skulle skada den allmänna säkerheten. Cinea konstaterade dessutom att undantaget som rör allmän säkerhet i EU:s lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar är absolut och kan inte åsidosättas på grund av ett allmänintresse.

Ombudsmannen konstaterade att Cinea inte tidigare hade åberopat undantaget för allmän säkerhet och ansåg att dess motivering var bristfällig i detta avseende. Hon föreslog därför att Cinea skulle ge den klagande en lämplig motivering som stöder tillämpningen av undantaget för allmän säkerhet.

Cinea svarade att man skulle tillhandahålla ytterligare information till den klagande. Ombudsmannen anser att denna ytterligare information är tillräcklig för att kunna fastställa varför Cinea åberopar undantaget för allmän säkerhet. Mot bakgrund av denna ytterligare information anser ombudsmannen också att det är rimligt att Cinea i detta fall åberopar ett undantag som rör allmän säkerhet.

Eftersom Cinea åtog sig att följa ombudsmannens förslag avslutade hon ärendet och drog slutsatsen att inga ytterligare undersökningar var motiverade.