Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 97 resultat

Beslut om Genomförandeorganet för innovation och nätverks (Inea) vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till en handling avseende projektet för en bastunnel mellan Lyon och Turin (ärende 465/2021/VB)

Torsdag | 27 januari 2022

Ärendet gällde Genomförandeorganet för innovation och nätverks (Inea) vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till ett ändrat bidragsavtal avseende projektet för en bastunnel mellan Lyon och Turin. Inea hävdade att ett fullständigt utlämnande av handlingen skulle skada affärsintressena för de aktörer som deltog i projektet och kränka skyddet för privatlivet och den personliga integriteten.

Efter att ha kontrollerat den begärda handlingen ansåg ombudsmannen att det fanns ett övervägande allmänintresse av att lämna ut information om förseningar i slutförandet av projektet. Ombudsmannen föreslog därför att Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea), som efterträdde och ersatte Inea den 1 april 2021, skulle se över sin ståndpunkt vad gäller klagandens begäran för att ge allmänheten största möjliga tillgång.

I sitt svar gick Cinea med på att bevilja större tillgång till handlingen, men hävdade samtidigt att ytterligare offentliggörande skulle skada den allmänna säkerheten. Cinea konstaterade dessutom att undantaget som rör allmän säkerhet i EU:s lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar är absolut och kan inte åsidosättas på grund av ett allmänintresse.

Ombudsmannen konstaterade att Cinea inte tidigare hade åberopat undantaget för allmän säkerhet och ansåg att dess motivering var bristfällig i detta avseende. Hon föreslog därför att Cinea skulle ge den klagande en lämplig motivering som stöder tillämpningen av undantaget för allmän säkerhet.

Cinea svarade att man skulle tillhandahålla ytterligare information till den klagande. Ombudsmannen anser att denna ytterligare information är tillräcklig för att kunna fastställa varför Cinea åberopar undantaget för allmän säkerhet. Mot bakgrund av denna ytterligare information anser ombudsmannen också att det är rimligt att Cinea i detta fall åberopar ett undantag som rör allmän säkerhet.

Eftersom Cinea åtog sig att följa ombudsmannens förslag avslutade hon ärendet och drog slutsatsen att inga ytterligare undersökningar var motiverade.

Beslut om Europeiska unionens råds vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar rörande trepartsförhandlingar om utsläpp från motorfordon (ärende 360/2021/TE)

Måndag | 11 oktober 2021

Ärendet avsåg Europeiska unionens råds vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar rörande trepartsförhandlingar mellan rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om utsläpp från motorfordon. Rådet beviljade tillgång endast till den del av handlingarna som enligt rådets uppfattning omfattades av begäran, med motiveringen att om återstående delar skulle lämnas ut skulle det kunna underminera den pågående beslutsprocessen.

Ombudsmannens utredares inspektion av handlingarna visade att de delar som inte lämnats ut innehöll rådets strategi för förhandlingarna med Europaparlamentet. Dessa delar hade inte delats med Europaparlamentet vid den tidpunkt då rådet nekade den klagande tillgång.

Ombudsmannen höll med om att det skulle ha kunnat få en allvarlig negativ påverkan på rådets förhandlingsposition om dessa delar hade lämnats ut under pågående förhandling. Mot den bakgrunden var det berättigat att inte lämna ut vissa delar. Dock ansåg hon att när kompromisser nåtts i dessa frågor under trepartsförhandlingarna skulle de relevanta delarna av handlingarna ha lämnats ut.

Under undersökningens gång identifierade rådet ytterligare tre handlingar som hade delats med Europaparlamentet innan trepartsförhandlingarna. Ombudsmannen ansåg att dessa utgör viktiga lagstiftningshandlingar och skulle de lämnas ut skulle allmänheten kunna följa trepartsförhandlingarna ordentligt och ha större möjligheter att påverka lagstiftningsprocessen i ett avgörande skede. Ombudsmannen föreslog därför att rådet skulle lämna ut de tre handlingarna. Rådet godtog förslaget.

Klaganden uttryckte sitt missnöje med beslutet, särskilt med avseende på ombudsmannens bedömning att rådet gjort rätt som inte lämnat ut vissa delar av handlingarna medan förhandlingarna pågick. Ombudsmannen avslutade undersökningen, bekräftade sin ståndpunkt och beskrev mer detaljerat de slutsatser hon hade nått.