Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 445 resultat

Beslut om hur Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar i samband med ett förslag om att begränsa bly i ammunition (ärende 2124/2021/MIG)

Måndag | 14 november 2022

Ärendet gällde en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) om bly i ammunition. Det tog över sju månader för Efsa att hantera begäran och myndigheten förlängde tidsfristen vid flera tillfällen, vilket hindrade klaganden från att använda handlingarna för att ta fram ett bidrag till ett offentligt samråd som anordnades av en annan EU-byrå.

Ombudsmannen inledde en undersökning och fann att Efsas sätt att hantera klagandens begäran om tillgång till handlingar utgjorde ett administrativt missförhållande, särskilt gällande dess underlåtenhet att iaktta de tidsfrister som anges i EU:s lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar. Hon rekommenderade Efsa att upphöra med sin praxis att förlänga föreskrivna tidsfrister efter 30 arbetsdagar i samband med förslaget till en ”rättvis lösning”. Hon rekommenderade också Efsa att i ett tidigt skede förse sökande med en förteckning över de handlingar som myndigheten identifierar när en begäran om tillgång till handlingar formuleras i breda termer.

Efsa reagerade positivt på ombudsmannens rekommendationer och åtog sig att ändra sina regler och sin praxis för att se till att begäranden om allmänhetens tillgång till handlingar hanteras skyndsamt. Ombudsmannen välkomnade Efsas positiva gensvar och de åtgärder som myndigheten redan hade vidtagit och avser att vidta för att genomföra rekommendationerna, och avslutade undersökningen.