Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 434 resultat

Decision on how the European Food Safety Authority (EFSA) dealt with a request for public access to documents related to a proposal to restrict lead in ammunition (case 2124/2021/MIG)

Måndag | 14 november 2022

The case concerned a request for public access to documents held by the European Food Safety Authority (EFSA) concerning lead in ammunition. EFSA took more than seven months to deal with the request, extending the deadline on various occasions, which prevented the complainant from using the documents in preparing a contribution to a public consultation organised by another EU agency.

The Ombudsman opened an inquiry and found maladministration in how EFSA had dealt with the complainant’s access request and, specifically, its failure to comply with the time limits set out in the EU legislation on public access to documents. She recommended that EFSA should cease its practice of extending the prescribed time limits beyond 30 working days when proposing a ‘fair solution’. She also recommended that EFSA should provide applicants at an early stage with a list of the documents it identifies where an access request is formulated in broad terms. 

EFSA replied positively to the Ombudsman’s recommendations, committing itself to changing its rules and practices to ensure that requests for public access to documents are processed swiftly. The Ombudsman closed the inquiry, welcoming EFSA’s positive response and the steps it has already taken and intends to take to implement her recommendations.

Beslut om hur Europeiska kommissionen hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar rörande förhandlingar om upphandling av covid-19-vacciner (ärende 2206/2021/MIG)

Måndag | 18 juli 2022

Ärendet gällde en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar med anknytning till kommissionens förhandlingar med läkemedelsföretag om upphandling av covid-19-vacciner. Efter en av ombudsmannens tidigare undersökningar började kommissionen att granska fler av de handlingar som omfattades av begäran och gav klaganden tillgång till delar av dessa granskade handlingar. Kommissionen försäkrade att behandlingen av begäran skulle återupptas inom rimlig tid.

Klaganden ansåg att kommissionen inte hade uppfyllt detta löfte. Ombudsmannen inledde en undersökning och bad kommissionen att förklara hur den hanterade klagandens begäran, med hänsyn till hennes tidigare undersökning. Under undersökningens gång fattade kommissionen ett beslut om de återstående handlingar som klaganden begärde tillgång till. Kommissionen gjorde också en ny bedömning av handlingar (förköpsavtal) som den tidigare endast delvis hade lämnat ut, och beviljade tillgång till fler delar av dessa, däribland via institutionens webbplats.

Mot denna bakgrund fann ombudsmannen att det inte fanns fog för några ytterligare undersökningar i detta skede och avslutade ärendet med en uppmaning till kommissionen om att fortsätta sina ansträngningar för att öka insynen i vaccinförhandlingarna.

Beslut om Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till textmeddelanden som utväxlats mellan kommissionens ordförande och vd:n för ett läkemedelsföretag och som rörde inköp av ett covid-19-vaccin (ärende 1316/2021/MIG)

Tisdag | 12 juli 2022

Ärendet gällde en begäran om allmänheten tillgång till textmeddelanden som utväxlats mellan kommissionens ordförande och vd:n för ett läkemedelsföretag och som rörde inköp av covid-19-vaccin. Klaganden hänvisade till en artikel i New York Times som hänvisade till sådana textmeddelanden. Kommissionen svarade att den inte förfogade över några sådana textmeddelanden.

Ombudsmannens undersökning visade att kommissionen hade bett ordförandens kansli att endast söka efter sådana handlingar som uppfyller kommissionens kriterier för registrering. Eftersom kommissionen inte registrerar textmeddelanden gav sökningen inga resultat. Kommissionen hade således inte försökt identifiera några textmeddelanden utöver vad som hade registrerats i dess registerhanteringssystem, och hade därför överhuvudtaget inte bedömt huruvida sådana textmeddelanden skulle lämnas ut.

Ombudsmannen anser att detta utgör ett administrativt missförhållande. Hon rekommenderar kommissionen att begära att kommissionsordförandens kansli på nytt söker efter relevanta textmeddelanden och att understryka att sökningen inte bör begränsas till handlingar som uppfyller kommissionens kriterier för registrering. Om några sådana textmeddelanden identifieras bör kommissionen bedöma om klaganden och allmänheten kan beviljas tillgång till dem i enlighet med EU-lagstiftningen.

Kommissionen har därefter inte informerat ombudsmannen om huruvida den genomfört sökningen efter oregistrerade textmeddelanden. Kommissionen har heller inte angett några skäl till att den inte skulle genomföra en sådan sökning.

Mot denna bakgrund bekräftade ombudsmannen att det föreligger ett administrativt missförhållande.