Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 180 resultat

Beslut om hur Europeiska kommissionen hanterade farhågor om sammansättningen av högnivåforumet om kapitalmarknadsunionen och påstådda intressekonflikter bland vissa av dess medlemmar (ärende 1777/2020/KR)

Onsdag | 27 oktober 2021

Denna klagomålsbaserade undersökning avsåg högnivåforumet om förslaget till en kapitalmarknadsunion i EU, en av kommissionens expertgrupper. I forumet deltog ledande befattningshavare i branschen samt internationella experter och forskare, och målet var att utveckla nya idéer om kommissionens politik. Resultatet blev en rapport med rekommendationer som offentliggjordes 2020.

Efter en omfattande inspektion av kommissionens handlingar och ett möte med kommissionen som en del av undersökningen kunde ombudsmannen identifiera två fall av administrativa missförhållanden:

1.Ett antal medlemmar i forumet med kopplingar till finansinstitut betraktades av kommissionen som oberoende och representanter för allmänheten. Med målet att reducera de intressekonflikter som kommissionen hade identifierat vidtogs generella åtgärder. Ombudsmannen gjorde en noggrann bedömning av åtgärderna och kunde konstatera att de var otillräckliga.

2.Baserat på den bristfälliga kategoriseringen av forumets medlemmar offentliggjorde kommissionen en uppdelning mellan oberoende forummedlemmar och forummedlemmar som representerade olika intressentorganisationers gemensamma intressen, vilken avvek väsentligt från verkligheten.

Ombudsmannen utfärdade en rekommendation.

Kommissionens svar på ombudsmannens rekommendation utgjorde ingen ny information och ändrar inte undersökningens slutsatser.

Ombudsmannen avslutar sin undersökning genom att bekräfta sina slutsatser och sin rekommendation.

 

Beslut i ärende 1564/2020/TE om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens vägran att ge allmänheten tillgång till tillsynsstyrelsens omröstningar och debatter om ett förslag till tekniska standarder för tillsyn

Tisdag | 18 maj 2021

Ärendet rörde Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) vägran att ge allmänheten tillgång till röstresultaten och resonemanget avseende tillsynsstyrelsens beslut om ett förslag till tekniska standarder för tillsyn av paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare.

Ombudsmannen utredde saken och kom fram till den preliminära bedömningen att det förslag till tekniska standarder som hade antagits av Eiopas tillsynsstyrelse samt alla handlingar avseende antagandet utgör viktiga delar i processen för Europeiska kommissionens antagande av den efterföljande delegerade akten. Ombudsmannen övertygades i detta sammanhang inte av de argument som Eiopa hade anfört för att vägra allmänheten tillgång och ansåg preliminärt att Eiopa skulle lämna ut den begärda informationen.

Eiopa godtog ombudsmannens preliminära bedömning. Eiopa åtog sig att lämna ut den begärda informationen och att se till att framtida protokoll från dess tillsynsstyrelse innehåller lämplig information om hur styrelseledamöterna röstat vid beslut om lagstiftningshandlingar. Ombudsmannen välkomnade Eiopas svar och de vidtagna åtgärderna och avslutade utredningen.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Tisdag | 04 maj 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.