Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 194 resultat

Beslut om Europeiska bankmyndighetens vägran att ge allmänheten tillgång till tillsynsstyrelsens omröstningsresultat och mötesprotokoll i fråga om nationella tillsynsmyndigheters påstådda överträdelse av unionsrätten (ärende 615/2021/TE)

Måndag | 07 februari 2022

Klagomålet gällde Europeiska bankmyndighetens (EBA) vägran att ge allmänheten tillgång till tillsynsstyrelsens omröstningsresultat angående två utkast till rekommendationer avseende överträdelse av unionsrätten. EBA kan utfärda rekommendationer om överträdelse av unionsrätten efter att ha utrett potentiella överträdelser av unionsrätten från nationella tillsynsmyndigheters sida. De aktuella utkasten till rekommendationer avseende överträdelse av unionsrätten var riktade till tillsynsmyndigheterna i Malta, Danmark och Estland och gällde påstådd penningtvätt via Maltas Pilatus Bank och Danmarks Danske Banks estniska filial.

Klaganden hävdade att det förelåg intressekonflikter eftersom han misstänkte att styrelseledamöter som samtidigt företrädde de nationella tillsynsmyndigheterna i Malta, Danmark och Estland hade deltagit i de relevanta omröstningarna.

Som svar på ombudsmannens preliminära bedömning av ärendet offentliggjorde EBA de två omröstningsresultaten i fråga. Ombudsmannen välkomnade detta steg och ansåg att EBA genom att lämna ut handlingarna löste denna aspekt av klagomålet. Ombudsmannen anser att ett offentliggörande av sådana omröstningsresultat bidrar till att säkerställa att EBA:s styrelseledamöter agerar oberoende och i EU:s intresse. Hon uppmanar EBA att göra detta i framtiden.

När det gäller frågan om intressekonflikter visade den granskning av handlingar som ombudsmannens undersökningsteam gjorde att de berörda styrelseledamöterna faktiskt hade röstat om huruvida EBA skulle utfärda en rekommendation om överträdelse av unionsrätten avseende sina respektive tillsynsmyndigheter. Även om EBA uppgav att de regler som gällde vid den tidpunkten inte föreskrev att någon ledamot av nämnden skulle uteslutas från omröstningar, ansåg ombudsmannen att kravet på att agera oberoende och i EU:s intresse innebar att ledamöterna inte borde ha röstat.

Eftersom EBA i januari 2020 antog en ny arbetsordning för styrelsen och en ny policy för intressekonflikter för personer som inte är anställda, vilket verkar kunna förhindra att intressekonflikter uppstår igen, anser ombudsmannen att inga ytterligare undersökningar är motiverade i detta skede. Hon avslutade därför undersökningen och välkomnade återigen de betydande framsteg som gjorts till följd av EBA:s styrande organs beredvillighet att anamma större transparens.

Beslut om hur Europeiska kommissionen hanterade farhågor om sammansättningen av högnivåforumet om kapitalmarknadsunionen och påstådda intressekonflikter bland vissa av dess medlemmar (ärende 1777/2020/KR)

Onsdag | 27 oktober 2021

Denna klagomålsbaserade undersökning avsåg högnivåforumet om förslaget till en kapitalmarknadsunion i EU, en av kommissionens expertgrupper. I forumet deltog ledande befattningshavare i branschen samt internationella experter och forskare, och målet var att utveckla nya idéer om kommissionens politik. Resultatet blev en rapport med rekommendationer som offentliggjordes 2020.

Efter en omfattande inspektion av kommissionens handlingar och ett möte med kommissionen som en del av undersökningen kunde ombudsmannen identifiera två fall av administrativa missförhållanden:

1.Ett antal medlemmar i forumet med kopplingar till finansinstitut betraktades av kommissionen som oberoende och representanter för allmänheten. Med målet att reducera de intressekonflikter som kommissionen hade identifierat vidtogs generella åtgärder. Ombudsmannen gjorde en noggrann bedömning av åtgärderna och kunde konstatera att de var otillräckliga.

2.Baserat på den bristfälliga kategoriseringen av forumets medlemmar offentliggjorde kommissionen en uppdelning mellan oberoende forummedlemmar och forummedlemmar som representerade olika intressentorganisationers gemensamma intressen, vilken avvek väsentligt från verkligheten.

Ombudsmannen utfärdade en rekommendation.

Kommissionens svar på ombudsmannens rekommendation utgjorde ingen ny information och ändrar inte undersökningens slutsatser.

Ombudsmannen avslutar sin undersökning genom att bekräfta sina slutsatser och sin rekommendation.