Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 323 resultat

Beslut om hur Europeiska kommissionen involverade berörda parter och hanterade intressekonflikter i översynen av de särskilda skyddsmålen för bedömning av miljöriskerna med bekämpningsmedel (ärende 1402/2020/TE)

Måndag | 08 november 2021

Ärendet avsåg Europeiska kommissionens pågående omprövning av kriterierna för att bedöma miljörisker med bekämpningsmedel, de ”särskilda skyddsmålen”. Klaganden, en miljöorganisation, ifrågasatte den föreslagna metoden och gjorde gällande att vissa experter som medverkade i utformningen av metoden omfattades av intressekonflikter.

Ombudsmannen inledde en undersökning av en aspekt av klagomålet, nämligen kommissionens val av en expert i ett seminarium för intressenter som ägde rum i början av perioden för omprövning i september 2019. Ombudsmannen kunde konstatera att kommissionen inte hade bett den berörda experten att skicka in en intresseförklaring före seminariet.

Ombudsmannen ansåg att kommissionen borde ha krävt att experten skickade in en intresseförklaring. Det grundar sig på att seminariet behandlade genomförande av EU-lagstiftning inom ett kontroversiellt område, expertens roll i detta och det faktum att experten framställdes som oberoende. En redovisning av intressen som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt är avgörande för att säkerställa allmänhetens förtroende för den politik som blir resultatet av sådana processer och politikens legitimitet i allmänhetens ögon.

I och med att kommissionen bett experten att skicka in en intresseförklaring under undersökningens gång anser ombudsmannen att det inte finns något skäl till fortsatta åtgärder. Ombudsmannen förväntar sig dock att kommissionen i framtiden kommer att kräva, bedöma och offentliggöra intresseförklaringar från de experter som bjuds in till liknande evenemang i egenskap av enskilda personer, och hon lämnar ett förslag om detta.

Ombudsmannen undersökte också klagandens klagomål på innehållet i intresseförklaringen, som gjorde gällande att den var ofullständig och att kommissionen inte hade granskat den för att identifiera eventuella intressekonflikter. Ombudsmannen ansåg att kommissionens bedömning var rimlig. Hon avslutade därför undersökningen.

 

Beslut om Europeiska unionens råds vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar rörande trepartsförhandlingar om utsläpp från motorfordon (ärende 360/2021/TE)

Måndag | 11 oktober 2021

Ärendet avsåg Europeiska unionens råds vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar rörande trepartsförhandlingar mellan rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om utsläpp från motorfordon. Rådet beviljade tillgång endast till den del av handlingarna som enligt rådets uppfattning omfattades av begäran, med motiveringen att om återstående delar skulle lämnas ut skulle det kunna underminera den pågående beslutsprocessen.

Ombudsmannens utredares inspektion av handlingarna visade att de delar som inte lämnats ut innehöll rådets strategi för förhandlingarna med Europaparlamentet. Dessa delar hade inte delats med Europaparlamentet vid den tidpunkt då rådet nekade den klagande tillgång.

Ombudsmannen höll med om att det skulle ha kunnat få en allvarlig negativ påverkan på rådets förhandlingsposition om dessa delar hade lämnats ut under pågående förhandling. Mot den bakgrunden var det berättigat att inte lämna ut vissa delar. Dock ansåg hon att när kompromisser nåtts i dessa frågor under trepartsförhandlingarna skulle de relevanta delarna av handlingarna ha lämnats ut.

Under undersökningens gång identifierade rådet ytterligare tre handlingar som hade delats med Europaparlamentet innan trepartsförhandlingarna. Ombudsmannen ansåg att dessa utgör viktiga lagstiftningshandlingar och skulle de lämnas ut skulle allmänheten kunna följa trepartsförhandlingarna ordentligt och ha större möjligheter att påverka lagstiftningsprocessen i ett avgörande skede. Ombudsmannen föreslog därför att rådet skulle lämna ut de tre handlingarna. Rådet godtog förslaget.

Klaganden uttryckte sitt missnöje med beslutet, särskilt med avseende på ombudsmannens bedömning att rådet gjort rätt som inte lämnat ut vissa delar av handlingarna medan förhandlingarna pågick. Ombudsmannen avslutade undersökningen, bekräftade sin ståndpunkt och beskrev mer detaljerat de slutsatser hon hade nått.