Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 98 resultat

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Onsdag | 27 juli 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Beslut om Europeiska kommissionens roll när det gällde att bedöma hållbarheten hos gasprojekt som tagits upp i förteckningen över energigemenskapens ”projekt av regional betydelse” (327/2021/KR)

Fredag | 15 juli 2022

Klaganden, en organisation i det civila samhället, uttryckte oro över hållbarhetsbedömningen av gasprojekt i energigemenskapen, en internationell organisation för samarbete på energiområdet mellan EU och länderna på västra Balkan och i Svartahavsregionen. Sådana projekt kan gagnas av förenklade tillståndsförfaranden och måste uppfylla de kriterier som fastställs i EU:s förordning om transeuropeiska energinät (TEN-E), som också tillämpas av energigemenskapen.

Energigemenskapen är inte ett EU-organ och ingår därmed inte i ombudsmannens behörighetsområde. Eftersom Europeiska kommissionen företräder EU i energigemenskapen ombads dock kommissionen av ombudsmannen att förklara hur den säkerställer att gasprojektens hållbarhet bedöms ordentligt och att beskriva sin roll i denna process.

I samband med denna undersökning gav kommissionen också en uppdatering om sina insatser för att förbättra hållbarhetsbedömningen av EU:s ”gasprojekt av gemensamt intresse”, som varit föremål för en tidigare undersökning från ombudsmannen.

Ombudsmannen fann att kommissionens förklaringar var tillfredsställande och avslutade ärendet med att konstatera att det inte förelåg något administrativt missförhållande.

Beslut om Europeiska kommissionens vägran att bevilja allmänheten tillgång till handlingar om efterlevnad av hållbarhetskriterierna för biodrivmedel enligt direktivet om förnybar energi (ärende 1527/2020/DL)

Måndag | 14 mars 2022

Klaganden begärde att få tillgång till en förteckning över alla ursprungsländer för använd matolja för åren 2016–2019 tillsammans med de volymer av råvaror för använd matolja som samlats in för varje land för varje år, enligt vad som rapporterats i de frivilliga certifieringssystemen för biodrivmedels hållbarhet till Europeiska kommissionen i enlighet med direktivet om förnybar energi. Kommissionen uppgav att den inte har någon handling som motsvarar denna begäran.

Ombudsmannen konstaterade att kommissionen hade detaljerad information, fördelad över ett antal handlingar, om ursprungsländerna och de volymer av använd matolja som samlats in. Ombudsmannen föreslog att kommissionen skulle se över dessa handlingar i syfte att lämna ut dem.

Kommissionen godtog inte ombudsmannens förslag till lösning. Ombudsmannen drog slutsatsen att kommissionens underlåtenhet att samarbeta med klaganden och att ta hänsyn till dennes förtydliganden avseende de handlingar som begäran om tillgång omfattade utgjorde ett administrativt missförhållande. Hon rekommenderade därför att kommissionen skulle se över de handlingar som den innehar och som innehåller information om ursprungsländerna och relevanta produktions- och importvolymer av använd matolja under den period som klaganden angett, i syfte att lämna ut dem.

Kommissionen avvisade ombudsmannens rekommendation. Ombudsmannen beklagar kommissionens ovilja att lösa detta ärende på ett medborgarvänligt och serviceinriktat sätt. Hon avslutar ärendet och bekräftar konstaterandet av ett administrativt missförhållande.