• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Den europeiska kodexen för god förvaltningssed

Den 6 september 2001 antog Europaparlamentet en resolution för godkännande av en kodex för god förvaltningssed som Europeiska unionens institutioner och organ samt dess förvaltning och tjänstemän skall följa i sina relationer med allmänheten.

Kodexen tar hänsyn till förvaltningsrättsliga principer i EG-domstolens rättspraxis och har även hämtat inspiration från nationella lagar.

Uttalande

Uttalande antaget vid sjätte seminariet för nationella ombudsmän i EU:s medlemsstater och kandidatländer, den 14-16 oktober 2007 i Strasbourg

Europeiska ombudsmannanätverket har utarbetat detta uttalande i syfte att göra EU-dimensionen i ombudsmännens arbete mer känd och att klargöra hur ombudsmännen kan bistå personer, vilkas klagomål rör tillämpning av gemenskapsrätt.

Nationella och regionala ombudsmän gör viktiga insatser för att se till att medborgare och boende i EU får kännedom om och kan åtnjuta sina rättigheter. Tillsammans med Europeiska ombudsmannen utgör de Europeiska ombudsmannanätverket.

Europeiska ombudsmannanätverket sammanför på frivillig grund de nationella och regionala ombudsmännen och liknande organ i EU:s medlemsstater, de nationella ombudsmännen i kandidatländerna och i Island och Norge samt Europeiska ombudsmannen och Europaparlamentets utskott för framställningar. I Tyskland spelar utskott för framställningar på nationell och regional nivå en roll som liknar ombudsmännens. De deltar också i nätverket.