• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Förvaltningsrätt

Modellregler för EU:s administrativa förfaranden

Den 1 september 2014 offentliggjorde nätverket för forskning om EU:s förvaltningsrätt (ReNEUAL) en uppsättning modellregler för administrativa förfaranden inom EU. Reglerna beskrivs på ReNEUALs webbplats: www.reneual.eu.

Europeiska ombudsmannen har under flera år bidragit till ReNEUALs projekt. Efter ett möte 2010 med ReNEUALs styrkommitté anordnade ombudsmannen i mars 2012 en konferens där medlemmar i ReNEUAL beskrev sitt förslag om att utarbeta regler som både fungerar som lagstiftningsförslag och som sammanställning av de principer som den befintliga lagstiftningen utgörs av. Under projektets gång har ombudsmannens personal löpande tillhandahållit information och kommenterat utkast. Under 2013 deltog man dessutom aktivt vid två konferenser.

ReNEUAL presenterade resultatet av sitt arbete vid en andra gemensam konferens med ombudsmannen i maj 2014. Därefter slutförde ReNEUAL-teamet texten om modellreglerna med beaktande av de diskussioner som hållits under konferensen.

I sitt avslutningsanförande vid konferensen i maj 2014 sa ombudsmannen så här:

Nätverket för forskning om EU:s förvaltningsrätt har sedan det grundades för fem åren sedan lagt ned mycket arbete på att göra den administrativa ramen inom vilken EU:s institutioner utför sitt arbete mer synlig och begriplig – ett arbete som har varit mycket framgångsrikt. Jag är övertygad om att detta arbete påtagligt och långsiktigt kommer att hjälpa EU:s institutioner i deras strävan att agera på ett rättvist, öppet och effektivt sätt och göra såväl berörda intressenter som medborgare i allmänhet mer delaktiga.

ReNEUALs modellregler kommer att vara en källa till inspiration för ombudsmannen när hon utför sitt uppdrag att främja demokrati genom att samarbeta med Europeiska unionens institutioner för att skapa en mer effektiv, ansvarstagande, öppen och etisk förvaltning.