Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Informačný leták pre podniky a organizácie

Pomoc pri riešení problémov s administratívou EÚ

Podniky, mimovládne organizácie, združenia, univerzity, výskumné centrá, samosprávy, záujmové združenia a ďalšie organizácie môžu u Európskeho ombudsmana podať sťažnosť týkajúcu sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ.

Čo môže byť predmetom Vašej sťažnostie?

Nesprávny úradný postup znamená zlú alebo nedostatočnú administratívu. K tomuto môže dôjsť napríklad v rámci projektov alebo programov financovaných EÚ. Podniky a iné organizácie sú často v priamom kontakte s inštitúciami EÚ v súvislosti s verejnými súťažami a zákazkami, účasťou na konzultačných postupoch, lobistických aktivitách, alebo keď sa pokúšajú získať prístup k dôležitým dokumentom a informáciám týkajúcim sa ich oblasti činnosti. Ombudsman sa zaoberá napríklad týmito záležitosťami:

  • Oneskorené platby
  • Zmluvné spory
  • Problémy vo verejnom obstarávaní
  • Nedostatok transparentnosti/ zamietnutie prístupu k dokumentom
  • Zbytočné prieťahy
  • Porušenia základných práv

Prečo sa sťažovať?

Cieľom ombudsmana je dosiahnuť priateľské riešenie, ktoré uspokojí príslušného sťažovateľa aj inštitúciu. Jeho služby sú bezplatné, rýchle a pohotové. Ombudsman v mnohých prípadoch poskytuje užitočný alternatívny prostriedok k súdom.

Čo nemôže byť predmetom Vašej sťažnosti?

Mandát Európskeho ombudsmana je obmedzený na inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ. Ombudsman nemôže vyšetrovať sťažnosti proti:

  • štátnym, regionálnym alebo miestnym orgánom v členských štátoch, a to ani v prípade sťažností týkajúcich sa záležitostí EÚ;
  • vnútroštátnym súdom alebo ombudsmanom;
  • podnikom alebo súkromným osobám.

Ak však ombudsmana oslovíte v otázkach, ktoré sa týkajú uvedených oblastí, vynaloží maximálne úsilie, aby vám poradil, na koho sa treba obrátiť.

Kde môžete získať viac informácií?

V prípade záujmu o ďalšie informácie, podanie sťažnosti alebo o kontaktovanie úradu ombudsmana navštívte jeho webovú stránku (http://www.ombudsman.europa.eu). Sťažnosť môžete podať v jednom z úradných jazykov EÚ.

Príklady prípadov, ktoré riešil Európsky ombudsman

Mimovládna organizácia dostane 70 000 EUR od Komisie Ombudsman pomohol urovnať spor medzi Európskou komisiou a mimovládnou organizáciou (MVO) v súvislosti s projektom EÚ, ktorý bol spustený v rámci „Európskeho dialógu o migrácii“. Po audite Komisia vydala príkaz na vymáhanie vyše 130 000 EUR, pretože táto MVO nedodala včas podporné dokumenty týkajúce sa nákladov na zamestnancov. Komisia nakoniec prijala návrh ombudsmana na priateľské riešenie a vráti              MVO 70 000 EUR.

Sťažnosti na oneskorené platby

Ombudsman dostáva mnoho sťažností od podnikov, výskumných centier, mimovládnych organizácií, univerzít a iných združení podieľajúcich sa na projektoch a zákazkách financovaných EÚ na oneskorené platby zo strany Komisie. Po vyšetrovaní z vlastného podnetu v roku 2010 a verejnej konzultácii o tejto otázke ombudsman dospel k záveru, že v posledných rokoch došlo k výraznému zníženiu počtu oneskorených platieb, ako aj celkovej výšky súm takýchto platieb. Situáciu však bude aj naďalej sledovať.

Väčšia transparentnosť v agentúre pre lieky

Európska agentúra pre lieky (EMA) schvaľuje a monitoruje lieky uvádzané na trh v EÚ s cieľom chrániť verejné zdravie. Agentúra dostáva od príslušných orgánov v členských štátoch a od farmaceutických firiem informácie o podozrivých nežiaducich účinkoch liekov. V niektorých prípadoch ombudsman odporučil zverejnenie správ o nežiaducich účinkoch, klinických štúdií a správ zo skúšok. Agentúra EMA nakoniec prijala pravidlá o väčšej transparentnosti spolu s pravidlami na oveľa širší prístup k jej dokumentom.

Sťažnosť týkajúca sa antitrustového konania

Výrobca mikročipov Intel podal sťažnosť ombudsmanovi s tvrdením, že Komisia nepripravila zápisnicu z dôležitého stretnutia, ktoré sa priamo týkalo vyšetrovania spoločnosti Intel zo strany Komisie v súvislosti s antitrustovým konaním. Ombudsman kritizoval Komisiu za to, že nepripravila riadnu zápisnicu zo stretnutia a za to, že nezahrnula program stretnutia do vyšetrovacieho spisu. Komisia na základe toho zlepšila svoje vyšetrovacie postupy.

Úrad OLAF poskytuje prístup k dokumentom

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) začal vyšetrovanie v súvislosti s údajne falošnými španielskymi certifikátmi na dovoz banánov. Na základe žiadosti úradu OLAF belgické colné orgány začali vyšetrovanie, ktoré sa týkalo dvoch belgických spoločností. Spoločnosti sa obrátili na ombudsmana potom, ako úrad OLAF zamietol prístup k dokumentom súvisiacim s jeho vyšetrovaním údajného falšovania. Úrad OLAF nakoniec prijal návrh ombudsmana na priateľské riešenie a poskytol príslušné dokumenty.

Vyriešený spor medzi Komisiou a kultúrnym združením

Ombudsman pomohol Komisii urovnať platobný spor s nemeckým kultúrnym združením. Komisia pôvodne odmietla uhradiť nevyplatenú sumu vo výške 6 000 EUR za výstavu o 28 európskych regiónoch s tvrdením, že nebola riadne informovaná o prerozdeleniach v rozpočte. Nakoniec prijala návrh ombudsmana na priateľské riešenie a súhlasila, že združeniu uhradí nevyplatenú sumu vo výške 6 000 EUR spolu s úrokmi vo výške viac než 1 500 EUR.