Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Ενημερωτικό φυλλάδιο για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Σας βοηθάει να λύσετε προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη διοίκηση της ΕΕ

Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ενώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δήμοι, ομάδες συμφερόντων και άλλοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όταν θεωρούν ότι έρχονται αντιμέτωποι με περιπτώσεις κακοδιοίκησης κατά τη συνδιαλλαγή τους με τα θεσμικά, ή λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε να υποβάλετε αναφορά;

Ανεπαρκής ή πλημμελής λειτουργία της διοίκησης συνιστά κακοδιοίκηση. Για παράδειγμα, κρούσματα κακοδιοίκησης μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση έργων ή προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ. Επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί έρχονται συχνά σε άμεση επαφή με τα όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο διαγωνισμών και συμβάσεων, λόγω της συμμετοχής τους σε διαδικασίες διαβούλευσης, μέσω της δραστηριοποίησής τους ως ομάδων πίεσης, ή προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν τον τομέα δραστηριοτήτων τους. Παραδείγματα προβλημάτων με τα οποία έχει ασχοληθεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι:

  • Καθυστερήσεις πληρωμών
  • Συμβατικές διαφορές
  • Προβλήματα με δημόσιους διαγωνισμούς
  • Ελλειψη διαφάνειας/άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα
  • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση
  • Παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων

Γιατί να υποβάλετε αναφορά;

Ο Διαμεσολαβητής προσπαθεί να επιτύχει φιλικό διακανονισμό που να ικανοποιεί τόσο τον ενδιαφερόμενο όσο και το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο. Παρέχει δωρεάν, γρήγορες και ευέλικτες υπηρεσίες. H προσφυγή στο Διαμεσολαβητή συνιστά συχνά έναν αποτελεσματικό, εξωδικαστικό μηχανισμό, επίλυσης διαφορών.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορείτε να υποβάλετε αναφορά;

Η δικαιοδοσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή περιορίζεται στα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διερευνήσει αναφορές οι οποίες αφορούν:

  • εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές στα κράτη μέλη, ακόμη και αν οι αναφορές αυτές άπτονται θεμάτων της ΕΕ,
  • εθνικά δικαστήρια ή διαμεσολαβητές,
  • επιχειρήσεις ή ιδιώτες.

Ωστόσο, εάν απευθυνθείτε σε αυτόν για προβλήματα που αφορούν τομείς εκτός της αρμοδιότητάς του, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να σας καθοδηγήσει σχετικά με το πού πρέπει να αποταθείτε.

 Πώς να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή;

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Διαμεσολαβητή (http://www.ombudsman.europa.eu) για περισσότερες πληροφορίες, για να υποβάλετε αναφορά ή για να έλθετε σε επαφή με το Γραφείο του. Μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 

Παραδείγματα αναφορών που έχει χειριστεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΜΚΟ λαμβάνει 70 000 ευρώ από την Επιτροπή

Ο Διαμεσολαβητής βοήθησε να επιλυθεί μια διαφορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιας ΜΚΟ αναφορικά με ένα έργο της ΕΕ που εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού διαλόγου για τη μετανάστευση». Μετά από έλεγχο, η Επιτροπή εξέδωσε εντολή ανάκτησης ποσού άνω των 130 000 ευρώ, επειδή η ΜΚΟ δεν είχε υποβάλει εγκαίρως ορισμένα δικαιολογητικά που αφορούσαν δαπάνες προσωπικού. Τελικά, η Επιτροπή αποδέχθηκε την πρόταση φιλικού διακανονισμού του Διαμεσολαβητή και επέστρεψε στη ΜΚΟ το ποσό των 70 000 ευρώ.

Αναφορές για καθυστέρηση πληρωμής

Ο Διαμεσολαβητής έλαβε πολλές αναφορές από επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, πανεπιστήμια και άλλες ενώσεις που συμμετέχουν σε συμβάσεις και έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ, για καθυστέρηση πληρωμής εκ μέρους της Επιτροπής. Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας που διενήργησε το 2010 και δημόσιας διαβούλευσης για το εν λόγω θέμα, ο Διαμεσολαβητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο οι περιπτώσεις όσο και τα συνολικά ποσά των καθυστερημένων πληρωμών έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Εντούτοις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εγκρίνει και παρακολουθεί τα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και από τις φαρμακευτικές εταιρείες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε φάρμακα. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Διαμεσολαβητής συνέστησε την κοινοποίηση εκθέσεων σχετικά με τις πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, κλινικών μελετών και εκθέσεων δοκιμών. Ως αποτέλεσμα της παρέμβασης του Διαμεσολαβητή, ο EMA θέσπισε νέους κανόνες για την ενίσχυση της διαφάνειας, μεταξύ των οποίων και κανόνες που προβλέπουν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφά του.

Αναφορά σχετικά με αντιμονοπωλιακή διαδικασία

Η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel υπέβαλε αναφορά στον Διαμεσολαβητή, ισχυριζόμενη ότι η Επιτροπή δεν τήρησε πρακτικά μιας σημαντικής συνεδρίασης που αφορούσε την αντιμονοπωλιακή έρευνα που διενήργησε η Επιτροπή σχετικά με την Intel. Ο Διαμεσολαβητής απηύθυνε επικριτικές παρατηρήσεις στην Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν τήρησε τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, καθώς και για το γεγονός ότι δεν συμπεριέλαβε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στο φάκελο της έρευνάς της. Η Επιτροπή βελτίωσε στη συνέχεια τις διαδικασίες των ερευνών της.

Η OLAF παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διενήργησε έρευνα αναφορικά με εικαζόμενα πλαστά ισπανικά πιστοποιητικά για την εισαγωγή μπανανών. Με βάση αίτημα της OLAF, οι βελγικές τελωνειακές αρχές ξεκίνησαν έρευνα στην οποία εμπλέκονταν δύο βελγικές εταιρείες. Οι εταιρείες απευθύνθηκαν στον Διαμεσολαβητή όταν η OLAF αρνήθηκε να τους δώσει πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούσαν την έρευνά της για πλαστογράφηση. Τελικά, η OLAF αποδέχθηκε την πρόταση φιλικού διακανονισμού του Διαμεσολαβητή και δημοσιοποίησε τα έγγραφα.

Επίλυση διαφοράς μεταξύ της Επιτροπής και πολιτιστικού συλλόγου

Ο Διαμεσολαβητής βοήθησε την Επιτροπή να επιλύσει διαφορά της με έναν γερμανικό πολιτιστικό σύλλογο η οποία αφορούσε πληρωμή. Αρχικά, η Επιτροπή αρνήθηκε να καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό ύψους 6 000 ευρώ για τη διοργάνωση έκθεσης σε 28 ευρωπαϊκές περιφέρειες, ισχυριζόμενη ότι δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για ανακατανομές στον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Τελικά, η Επιτροπή αποδέχθηκε την πρόταση φιλικού διακανονισμού του Διαμεσολαβητή και συμφώνησε να καταβάλει στον πολιτιστικό σύλλογο το υπολειπόμενο ποσό των 6 000 ευρώ, καθώς και τόκους ύψους άνω των 1 500 ευρώ.