Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Information for virksomheder og organisationer

Vi hjælper dig med at løse problemer med EUforvaltningen

Virksomheder, ngo’er, sammenslutninger, universiteter, forskningscentre, kommuner, interessegrupper og andre organisationer kan klage til Den Europæiske Ombudsmand over fejl eller forsømmelser i EU’s institutioner, organer, kontorer og agenturer.

Hvad kan du klage over?

Fejl eller forsømmelser betyder dårlig forvaltning eller forvaltningssvigt. Der kan f.eks. forekomme fejl eller forsømmelser i forbindelse med EU-finansierede projekter eller programmer. Virksomheder og andre organisationer er ofte i direkte kontakt med EU-institutioner i forbindelse med udbud og kontrakter, deltagelse i høringsprocedurer, lobbyvirksomhed eller forsøg på at få aktindsigt i vigtige dokumenter eller adgang til oplysninger vedrørende deres aktivitetsområde. Eksempler på problemer, som Ombudsmanden har behandlet:

  • Forsinkede betalinger
  • Kontraktlige tvister
  • Problemer med udbud
  • Manglende gennemsigtighed/afslag på aktindsigt
  • Unødige forsinkelser
  • Krænkelser af grundlæggende rettigheder

Hvorfor klage?

Ombudsmanden sigter mod at opnå mindelige løsninger, der er tilfredsstillende for både klageren og den berørte institution. Han tilbyder gratis, hurtige og fleksible tjenester. I mange situationer giver Ombudsmanden en nyttig klageadgang, der er et alternativ til et sagsanlæg.

Hvad kan du ikke klage over?

Den Europæiske Ombudsmands kompetenceområde er begrænset til EU’s institutioner, organer, kontorer og agenturer. Ombudsmanden kan ikke undersøge klager over:

  • nationale, regionale eller lokale myndigheder i medlemsstaterne, heller ikke, hvis klagerne omhandler EU-anliggender;
  • nationale domstole eller nationale ombudsmænd;
  • virksomheder eller privatpersoner.

Hvis du alligevel går til ham med problemer inden for disse områder, vil han gøre sit bedste for at råde dig til, hvor du kan henvende dig.

Hvor kan du få flere oplysninger?

På Ombudsmandens websted (http://www.ombudsman.europa.eu) kan du få flere oplysninger, indgive en klage eller kontakte hans kontor. Du kan indgive en klage på hvilket som helst af de officielle EU-sprog.

 

Eksempler på sager behandlet af Den Europæiske Ombudsmand

Ngo modtager 70 000 EUR fra Kommissionen

Ombudsmanden hjalp med at løse en tvist mellem Europa-Kommissionen og en ngo i forbindelse med et EU-projekt, der var iværksat som en del af den »europæiske migrationsdialog«. Efter en revision tilbagesøgte Kommissionen over 130 000 EUR, da ngo’en ikke havde indsendt bilag for personaleudgifter rettidigt. Kommissionen godkendte efterfølgende et forslag til en mindelig løsning fra Ombudsmanden og tilbagebetalte 70 000 EUR til ngo’en.

Klager over forsinket betaling

Ombudsmanden har modtaget mange klager fra virksomheder, forskningscentre, ngo’er, universiteter og andre sammenslutninger, der har deltaget i EUfinansierede projekter og kontrakter, over forsinkede betalinger fra Kommissionen. Efter en undersøgelse på eget initiativ i 2010 og en offentlig høring om dette spørgsmål konkluderede Ombudsmanden, at både antallet af forsinkede betalinger og de samlede beløb, der var berørt af forsinkelser, var faldet betydeligt i de senere år. Han vil imidlertid fortsat holde øje med situationen.

Øget gennemsigtighed i Lægemiddelagenturet

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) godkender og overvåger lægemidler, der markedsføres i EU, med henblik på at beskytte folkesundheden. Det modtager oplysninger vedrørende formodede bivirkninger ved lægemidler fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og fra lægemiddelvirksomheder. I flere tilfælde anbefalede Ombudsmanden, at indberetninger af bivirkninger, kliniske undersøgelser og forsøgsrapporter blev offentliggjort. EMA indførte efterfølgende forbedrede regler om gennemsigtighed, herunder regler, der gav meget bredere adgang til dets dokumenter.

Klage vedrørende en antitrustprocedure

Mikrochipproducenten Intel indgav en klage til Ombudsmanden med påstand om, at Kommission ikke havde udarbejdet et referat af et vigtigt møde, som havde direkte relation til Kommissionens antitrustundersøgelse af Intel. Ombudsmanden kritiserede Kommissionen for ikke at have udarbejdet et behørigt referat af dette møde og ikke at have medtaget en dagsorden for mødet i sit sagsregister. Kommissionen forbedrede sine undersøgelsesprocedurer i overensstemmelse hermed.

OLAF giver aktindsigt i dokumenter

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, OLAF, indledte en undersøgelse vedrørende angiveligt falske spanske certifikater til import af bananer. På grundlag af en anmodning fra OLAF indledte de belgiske toldmyndigheder en undersøgelse af to belgiske virksomheder. Virksomhederne henvendte sig til Ombudsmanden, efter at OLAF havde givet afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende dets undersøgelse af den påståede forfalskning. OLAF accepterede efterfølgende Ombudsmandens forslag til en mindelig løsning og udleverede dokumenterne.

Tvist løst mellem Kommissionen og en kulturforening

Ombudsmanden hjalp Kommissionen med at løse en betalingstvist med en tysk kulturforening. Kommissionen nægtede i første omgang at betale det udestående beløb på 6 000 EUR for en udstilling om 28 europæiske regioner med det argument, at den ikke var blevet behørigt underrettet om omfordelinger på budgettet. Den accepterede efterfølgende Ombudsmandens forslag til en mindelig løsning og indvilgede i at betale foreningen det udestående beløb på 6 000 EUR samt mere end 1 500 EUR i rente.