Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Informační leták pro

Pomoc při řešení problémů s administrativou EU

Podniky, nevládní organizace, sdružení, univerzity, výzkumná centra, obce, zájmové skupiny a jiné organizace mají v případě nesprávného úředního postupu ze strany orgánů, institucí a jiných subjektů EU možnost stěžovat si u Evropského veřejného ochránce práv.

Co může být předmětem Vaší stížnosti?

Nesprávný úřední postup znamená špatnou nebo nedostatečnou správu. K takové situaci může dojít například v rámci projektů nebo programů financovaných Evropskou unií. Podniky a jiné organizace jsou také často v přímém kontaktu s orgány EU v souvislosti s výběrovými řízeními a zakázkami, při účasti v postupech konzultací, lobbistické činnosti nebo při snaze získat přístup k důležitým dokumentům či informacím, které se týkají oblasti jejich činnosti. Zde jsou příklady problémů, jimiž se veřejný ochránce práv zabýval:

  • Pozdní platby
  • Smluvní spory
  • Nesrovnalosti v zadávacím řízení
  • Nedostatečná transparentnost / zamítnutí přístupu k dokumentům
  • Zbytečné prodlevy 
  • Porušení základních práv

Proč si stěžovat?

Cílem veřejného ochránce práv je dosáhnout smírných řešení, která uspokojí jak stěžovatele, tak dotčený orgán. Vaše stížnost bude vyřízena bezplatně, rychle a pohotově. V mnoha situacích veřejný ochránce práv nabízí užitečný opravný prostředek, který je alternativou k soudnímu řešení.

Co nemůže být předmětem Vaší stížnosti?

 Mandát evropského veřejného ochránce práv je omezen na orgány, instituce a jiné subjekty EU. Veřejný ochránce práv nemůže šetřit stížnosti na:

  • vnitrostátní, regionální nebo místní úřady v členských státech, a to ani pokud se stížnosti týkají záležitostí EU;
  • vnitrostátní soudy nebo veřejné ochránce práv;
  • podniky či soukromé osoby.

Nicméně pokud se na veřejného ochránce práv obrátíte s problémy v některé z těchto záležitostí, vynaloží veškeré úsilí, aby Vám poradil, kam se obrátit.

Kde můžete získat více informací?

Navštivte prosím webové stránky veřejného ochránce práv (http://www.ombudsman.europa.eu), kde naleznete více informací, nebo se obraťte na jeho úřad. Stížnost můžete podat v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Příklady případů, kterými se Evropský veřejný ochránce práv zabýval

Nevládní organizace obdrží 70 000 EUR od Komise

Veřejný ochránce práv pomohl urovnat spor mezi Evropskou komisí a nevládní organizací ve věci projektu EU zahájeného v rámci „Evropského dialogu o migraci". Po provedení auditu Komise vydala inkasní příkaz na více než 130 000 EUR, protože daná nevládní organizace nepředložila ve stanovené lhůtě dokumenty dokládající náklady na zaměstnance. Komise nakonec přijala návrh veřejného ochránce práv na smírné řešení a vrátila nevládní organizaci částku 70 000 EUR.

Stížnosti na pozdní platby

Veřejný ochránce práv obdržel mnoho stížností podniků, výzkumných center, nevládních organizací, vysokých škol a dalších sdružení podílejících se na projektech a zakázkách financovaných Evropskou unií, které se týkaly pozdních plateb ze strany Komise. Poté, co v roce 2010 provedl šetření z vlastního podnětu a veřejnou konzultaci na toto téma, došel veřejný ochránce práv k závěru, že v posledních letech se značně snížil jak počet pozdních plateb, tak celková částka finančních prostředků dotčená prodlením. Veřejný ochránce práv však bude situaci nadále sledovat.

Zlepšená transparentnost v agentuře pro léčivé přípravky

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schvaluje a dohlíží na léčivé přípravky uváděné na trh EU s cílem chránit veřejné zdraví. Dostává od příslušných orgánů v členských státech a od farmaceutických společností informace týkající se podezření na nepříznivé reakce na léky. V několika případech veřejný ochránce práv doporučil zveřejnění zpráv o nepříznivých reakcích, klinických studií a zpráv o zkouškách. Agentura EMA posléze přijala zlepšená pravidla pro transparentnost včetně pravidel zajišťujících mnohem širší přístup k jejím dokumentům.

Stížnost na antimonopolní šetření

Výrobce mikročipů Intel podal k veřejnému ochránci práv stížnost, v níž tvrdil, že Komise nepořídila zápis z důležitého zasedání, které se přímo týkalo antimonopolního šetření společnosti Intel vedeného Komisí. Veřejný ochránce práv kritizoval Komisi za to, že nepořídila náležitý zápis z daného zasedání, a za to, že nezařadila program tohoto zasedání do svého vyšetřovacího spisu. Komise v souladu s tím zlepšila své postupy šetření.

Úřad OLAF poskytuje přístup k dokumentům

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil vyšetřování týkající se údajně falešných španělských licencí na dovoz banánů. Na základě žádosti úřadu OLAF belgické celní orgány zahájily vyšetřování zahrnující dvě belgické společnosti. Tyto společnosti se obrátily na veřejného ochránce práv poté, co úřad OLAF odmítl poskytnout přístup k dokumentům, které se týkaly jeho šetření údajného padělání licencí. Úřad OLAF nakonec přistoupil na návrh veřejného ochránce práv na smírné řešení a dokumenty zpřístupnil.

Vyřešený spor mezi Komisí a kulturním sdružením

Veřejný ochránce práv pomohl Komisi urovnat spor o platbu s německým kulturním sdružením. Komise zprvu odmítla vyplatit dlužnou částku 6 000 EUR za výstavu věnovanou 28 evropským regionům s tím, že nebyla řádně informována o přerozděleních v rozpočtu. Nakonec přijala návrh veřejného ochránce práv na smírné řešení a souhlasila s tím, že danému sdružení vyplatí zbývající částku 6 000 EUR, jakož i více než 1 500 EUR jako úrok.