Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Информационен лист за

Ние Ви помагаме да разрешавате проблеми с администра- цията на ЕС

Предприятия, неправителствени организации, асоциации, университети, научноизследователски центрове, общини, групи по интереси и други организации могат да подават жалби до Европейския омбудсман за лошо администриране в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.

За какво можете да подадете жалба?

Лошо администриране означава слабо или неуспешно административно управление. Това може да се случи например в рамките на проекти или програми, финансирани от ЕС. Предприятията и други организации са нерядко в пряк контакт с институции на ЕС в контекста на тръжни процедури и договори, участие в процедури на съгласуване, лобистки дейности или опити за получаване на достъп до важни документи или данни относно тяхната сфера на дейност. Примери за проблеми, които са разгледани от омбудсмана:

  • Закъснели плащания
  • Спорове по договори
  • Проблеми с покани за тръжни процедури 
  • Липса на прозрачност/отказ за достъп до документи
  • Излишни забавяния
  • Нарушения на основни права

Защо се подават жалби?

Омбудсманът има за цел да постигне доброволни уреждания, които задоволяват както жалбоподателя, така и засегнатата институция. Той предлага безплатни, бързи и гъвкави услуги. В много ситуации омбудсманът предлага решение, което е алтернатива на съдебната процедура.

За какво не можете да подадете жалба?

Правомощията на Европейския омбудсман са ограничени до институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Омбудсманът не може да извършва проверки на жалби срещу:

  • национални, регионални или местни органи в държавите-членки, дори когато жалбите са свързани с въпроси на ЕС;
  • национални съдилища или омбудсмани;
  • предприятия или физически лица.

Ако обаче се отнесете към него с проблеми в тези области, той ще направи всичко възможно, за да ви даде съвет към кого да се обърнете.

Европейският омбудсман Информационен лист за предприятия и организации BG Къде можете да получите допълнителна информация? Моля, посетете уебсайта на омбудсмана (http://www.ombudsman.europa.eu) за допълнителна информация, за подаване на жалба или за връзка с неговата служба. Жалба можете да подадете на всеки един от официалните езици на ЕС.

Примери за случаи, разгледани от Европейския омбудсман

Неправителствена организация получава 70 000 EUR от Комисията

Омбудсманът помогна за уреждането на спор между Европейската комисия и неправителствена организация относно проект на ЕС, стартирал като част от „Европейския диалог за миграцията“. След извършването на одит Комисията е издала заповед за събиране на вземания за повече от 130 000 EUR, тъй като неправителствената организация не е предала навреме удостоверителни документи за разходите на персонала. Накрая Комисията прие предложение на омбудсмана за доброволно уреждане и възстанови 70 000 EUR на неправителствената организация.

Жалби за закъснели плащания

Омбудсманът получи много жалби от дружества, научноизследователски центрове, неправителствени организации, университети и други асоциации, участващи в проекти и договори, финансирани от ЕС, относно закъснели плащания на Комисията. След разследване по своя собствена инициатива през 2010 г. и публична консултация по този въпрос омбудсманът заключи, че както броят на закъснелите плащания, така и общите парични суми, засегнати от забавянията, са намалели значително през последните години. Той обаче ще продължи да следи ситуацията.

Подобрена прозрачност в Агенцията по лекарствата

Европейската агенция по лекарствата (EMA) одобрява и следи лекарствата, пуснати на пазара на ЕС, с оглед защита на общественото здраве. Тя получава информация относно съмнителни нежелани реакции на лекарствени продукти от компетентните органи в държавите- членки и от фармацевтичните дружества. В няколко случая омбудсманът препоръча разкриването на доклади за нежелани реакции, клинични изследвания и доклади за изпитвания. В резултат EMA прие подобрени правила за прозрачност, включително такива, които осигуряват много по-широк достъп до нейните документи.

Жалба относно антитръстова процедура

Производителят на микрочипове Intel подаде жалба до омбудсмана с твърдението, че Комисията не е изпълнила задължението си да води протокол на важна среща, пряко свързана с антитръстовото разследване на Intel от страна на Комисията. Омбудсманът отправи критика към Комисията, че не е изпълнила задължението си да изготви паметна бележка от тази среща и че не е включила дневния ред на срещата в досието за своето разследване. Комисията съответно подобри своите процедури по разследване.

OLAF предоставя достъп до документи

Европейската служба за борба с измамите OLAF предприе проверка относно твърдение за фалшиви испански сертификати за внос на банани. Въз основа на искането, предявено от OLAF, белгийските данъчни власти започнаха разследване, включващо две белгийски дружества. Дружествата се обърнаха към омбудсмана, след като OLAF им е отказала достъп до документи, свързани с нейното разследване на твърденията за фалшифициране. В резултат OLAF прие предложението на омбудсмана за доброволно уреждане и предостави документите.

Разрешен спор между Комисията и културна асоциация

Омбудсманът помогна на Комисията да уреди спор за плащане с германска културна асоциация. Комисията първоначално е отказала да плати дължимата сума от 6 000 EUR за изложба на 28 европейски региони с твърдението, че не е била надлежно уведомена за преразпределения в бюджета. В крайна сметка тя прие предложението на омбудсмана за доброволно уреждане и се съгласи да изплати на асоциацията дължимата сума от 6 000 EUR, както и над 1 500 EUR лихви.