Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska ombudsmannens roll

Europeiska ombudsmannen är en oberoende och opartisk instans som håller EU:s institutioner och organ ansvariga för deras handlingar samt främjar god förvaltning. Ombudsmannen hjälper människor, företag och organisationer som stöter på problem med EU:s administration genom att utreda klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ, men även genom att proaktivt titta närmare på mer omfattande systemproblem.

Vår strategi

Under 2020 utarbetade Europeiska ombudsmannens kontor en ny strategi – ”Mot 2024” – som vägledning för Europeiska ombudsmannens nuvarande mandat. Den bygger på den framgångsrika strategin ”Mot 2019” som syftade till att öka ombudsmannens inflytande, synlighet och relevans.

I strategin beskrivs ombudsmannens uppdrag att samarbeta med EU:s institutioner för att skapa en mer öppen, etisk och effektiv förvaltning.

I strategin framhålls de föränderliga förhållanden under vilka ombudsmannen verkar, särskilt på grund av covid-19-pandemin, och hur detta har format allmänhetens förståelse av vad som utgör god förvaltning.

I strategin uppmärksammas de viktigaste politiska frågorna som EU står inför – såsom hanteringen av klimatförändringar, migrationskrisen och rättsstatsproblem inom EU – och det framhålls hur viktigt det är att upprätthålla höga etiska normer inom EU:s institutioner så att medborgarna litar på de beslut och lagar som läggs fram under de kommande åren.

Strategin syftar till att uppnå fyra mål:

  • Varaktigt positivt inflytande på EU-förvaltningen: i prioriteringarna ingår att utveckla en mer systematisk och omfattande uppföljning av ombudsmannens arbete och att stärka samarbetet och dialogerna med EU:s institutioner.
  • Fortsatt konkret relevans för ombudsmannens arbete: i prioriteringarna ingår att fastställa systemtrenderna inom offentlig förvaltning, på EU-nivå och nationell nivå, och att bedöma deras konsekvenser för den europeiska demokratin.
  • Öka medborgarnas medvetenhet om ombudsmannens arbete: i prioriteringarna ingår att utveckla en deltagandebaserad strategi med berörda parter och informationsförmedlare, såsom det civila samhällets organisationer, medier, företag och andra organisationer.
  • Ytterligare öka effektiviteten i ombudsmannens arbete: i prioriteringarna ingår att strukturera kontoret, arbetsprocesserna och den utåtriktade verksamheten på ett flexibelt och anpassningsbart sätt.

Konkreta åtgärder för att uppnå målen kommer att planeras och utvärderas årligen.

Läs mer om vår strategi

Du kan också ta del av vår tidigare strategi: ”Mot 2019”