Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska kommissionen hanterar information rörande forskning och utveckling om verksamma ämnen i de bekämpningsmedel som den godkänner

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.