Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

How the Paymaster Office dealt with a request for unemployment benefits from a former staff member