Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Отказът на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да даде публичен достъп до кореспонденция с Европейската комисия относно подготовката на „решения за еквивалентност“ във връзка с Обединеното кралство