Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Начинът на провеждане на процедура за подбор за позиция „Правен служител“ от страна на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)