Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Отказът на Европейската служба за борба с измамите да предостави публичен достъп до покана за представяне на предложения за финансиранe от ЕС проект, който е обект на проверка