Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Dostop javnosti do dokumentov evropskega varuha človekovih pravic

Preglednost in odgovornost do javnosti sta ključni prednostni nalogi, ki ju evropski varuh človekovih pravic poskuša spodbujati v upravi EU, kar usmerja tudi delo njegovega urada.

V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (člen 15) imajo državljani in pravne osebe s prebivališčem v EU pravico dostopa do katerega koli dokumenta, ki ga hrani skoraj katera koli institucija EU. To je tudi temeljna pravica, priznana v Listini EU o temeljnih pravicah (člen 42). Ta pravica do dostopa se nanaša na pisne dokumente (fizične in elektronske) ter avdio/avdiovizualne posnetke, povezane s politikami, dejavnostmi ali odločitvami institucij EU.

V skladu s pravili EU o dostopu javnosti do dokumentov (Uredba 1049/2001) se pripadniki javnosti lahko obrnejo na institucije in od njih zahtevajo dostop do točno določenih dokumentov (če vedo, da obstajajo) ali institucijo zaprosijo, da ona ugotovi, za katere dokumente v zvezi z določeno zadevo gre, do katerih želijo dostopati. Institucije lahko dostop zavrnejo le v izjemnih okoliščinah, kadar bi razkritje dokumentov ogrozilo nekatere interese iz Uredbe (ES) 1049/2001.

Dostop do dokumentov evropskega varuha človekovih pravic

V skladu z Uredbo 1049/2001 morajo institucije vzpostaviti javni register dokumentov. V ta namen evropski varuh človekovih pravic objavlja osnovne poslovne dokumente na spletu pod zavihkom o posameznih zadevah ter tudi vse dokumente, sprejete v zvezi s svojo strategijo, politikami in upravljanjem. To poteka v skladu z njegovim načrtom glede Sklep o vodenju evidence in načrt vložitve dokumentov dokumentov.

Če želite zahtevati dostop do drugih dokumentov evropskega varuha človekovih pravic, lahko vložite prošnjo za dostop do dokumentov v katerem koli uradnem jeziku EU:

 • po pošti na naslov:
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex;
 • z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, ki je na voljo na njegovem spletišču;
 • ali po telefaksu: +33 388179062.

Kdaj lahko pričakujem odgovor na mojo zahtevo?

 • Prošnje za dostop do dokumentov je treba obravnavati takoj. Potrdili bomo prejem prošnje in v 15 delovnih dneh po njeni registraciji odobrili ali zavrnili dostop do dokumenta ter pojasnili razloge za svojo odločitev.
 • Če se prošnja nanaša na veliko število dokumentov ali je bolj zapletena, bomo morda morali podaljšati rok za obravnavo prošnje za dodatnih 15 delovnih dni. V tem primeru vas bomo o tem obvestili.

Kaj pa, če nisem zadovoljen z izidom?

Če niste zadovoljni z odločitvijo o vaši zahtevi, lahko zahtevate, da našo odločitev pregledamo (t. i. „potrdilno prošnjo“). Generalni sekretar bo prošnjo ponovno ocenil in vam odgovoril v 15 delovnih dneh po registraciji vaše prošnje. V izjemnih primerih lahko rok podaljšamo za nadaljnjih 15 delovnih dni. V tem primeru vas bomo o tem obvestili.

Če dostop zavrnemo in želite to odločitev izpodbijati, vas obveščamo, da lahko vložite tožbo pri Splošnem sodišču pod pogoji, določenimi v Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 263).

 

Letno poročilo o izvajanju Uredbe 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov