Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Publiska piekļuve Eiropas Ombuda dokumentiem

Pārredzamība un pārskatatbildība sabiedrības priekšā ir galvenās prioritātes, ko Eiropas Ombuds cenšas veicināt ES pārvaldē, bet kuras arī virza Eiropas Ombuda biroja darbu.

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (15. pants) pilsoņiem un juridiskām personām, kuras dzīvo ES, ir tiesības piekļūt jebkuram dokumentam, kas ir gandrīz visu ES iestāžu rīcībā. Tās ir arī pamattiesības, kas atzītas ES Pamattiesību hartā (42. pants). Piekļuves tiesības attiecas uz rakstiskiem dokumentiem (fiziskiem un elektroniskiem) un audio/audiovizuāliem ierakstiem, kas saistīti ar ES iestāžu politiku, darbībām vai lēmumiem.

Saskaņā ar ES noteikumiem par publisku piekļuvi dokumentiem (Regula Nr. 1049/2001) sabiedrības locekļi var sazināties ar iestādēm, lai pieprasītu piekļuvi konkrētiem dokumentiem (ja viņi zina par to esamību) vai lūgtu iestādei identificēt dokumentus par konkrētu jautājumu, kuram viņi vēlas piekļūt. Iestādes var atteikt piekļuvi tikai izņēmuma gadījumos, ja dokumentu izpaušana kaitētu noteiktām Regulā Nr. 1049/2001 noteiktajām interesēm.

Piekļuve Eiropas Ombuda rīcībā esošajiem dokumentiem

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 iestādēm ir jāizveido dokumentu publisks reģistrs. Šajā nolūkā Ombuds publicē galvenos uzņēmējdarbības dokumentus tīmekļa vietnes tiešsaistes lietu sadaļā, kā arī visus dokumentus, kas pieņemti saistībā ar stratēģiju, politiku un pārvaldību. Tas tiek darīts, pamatojoties uz Ombuda Lēmums par dokumentu pārvaldību un dokumentu iesniegšanas plāns.

Ja vēlaties pieprasīt piekļuvi citiem Eiropas Ombuda rīcībā esošiem dokumentiem, jūs varat iesniegt pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem jebkurā no ES oficiālajām valodām:

 • pa pastu:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex
 • izmantojot kontaktu veidlapu, kas pieejama mūsu tīmekļa vietnē.
 • vai pa faksu: +33 388179062,

Kad es varu sagaidīt atbildi uz savu pieprasījumu?

 • Pieteikumi par piekļuvi dokumentiem ir jāizskata nekavējoties. Mēs apstiprināsim, ka esam saņēmuši pieprasījumu, un 15 darba dienu laikā pēc reģistrēšanas mēs vai nu piešķirsim, vai atteiksim piekļuvi dokumentam un paskaidrosim mūsu lēmuma iemeslus.
 • Ja pieprasījums attiecas uz ļoti lielu dokumentu skaitu vai ir sarežģītāks, mums var nākties pagarināt pieteikuma izskatīšanas termiņu vēl par 15 darba dienām. Šajā gadījumā mēs jūs informēsim.

Ja mani neapmierina iznākums?

Ja jūs neapmierina lēmums par jūsu pieprasījumu, varat lūgt, lai mēs pārskatām mūsu lēmumu (tā dēvēto “apstiprinošo pieteikumu”). Ģenerālsekretārs veiks jaunu novērtējumu un atbildēs uz to 15 darba dienu laikā pēc pieprasījuma reģistrēšanas. Izņēmuma gadījumos mēs varam pagarināt termiņu vēl par 15 darba dienām. Šajā gadījumā mēs jūs informēsim.

Ja mēs atsakām piekļuvi un jūs vēlaties apstrīdēt šo lēmumu, lūdzam ņemt vērā, ka jūs varat celt prasību Vispārējā tiesā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (263. pants).

 

Gada ziņojums par to, kā tiek īstenota Regula Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi