Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Üldsuse juurdepääs Euroopa Ombudsmani dokumentidele

>

Läbipaistvus ja aruandekohustus üldsuse ees on peamised prioriteedid, mida Euroopa Ombudsman püüab ELi halduses edendada, kuid millest juhindub ka Euroopa Ombudsmani büroo tegevus.

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule (artikkel 15) on ELi kodanikel ja ELis asuvatel juriidilistel isikutel õigus tutvuda mis tahes dokumendiga, mis on peaaegu kõigi ELi institutsioonide valduses. See on ka üks põhiõigusi, mida tunnustatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artikkel 42). Juurdepääsuõigust kohaldatakse (füüsilistele ja elektroonilistele) kirjalikele dokumentidele ning audio-/audiovisuaalsalvestistele, mis on seotud ELi institutsioonide poliitika, tegevuse või otsustega.

Üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevate ELi eeskirjade kohaselt (määrus (EÜ) nr 1049/2001) võivad üldsuse esindajad võtta ühendust institutsioonidega, et taotleda juurdepääsu konkreetsetele dokumentidele (kui nad on nende olemasolust teadlikud) või paluda, et institutsioon tuvastaks konkreetset küsimust käsitlevad dokumendid, millele nad soovivad juurdepääsu. Institutsioonid võivad juurdepääsu andmisest keelduda üksnes erandlikel asjaoludel, kui dokumentide avalikustamine kahjustaks teatavaid määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud huve.

Juurdepääs Euroopa Ombudsmani valduses olevatele dokumentidele

Määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt peavad institutsioonid looma avaliku dokumendiregistri. Sel eesmärgil avaldab ombudsman peamised tegevusdokumendid meie veebilehe juhtumite jaotises, samuti avaldatakse kõik strateegia, poliitika ja juhtimisega seotud dokumendid. Seda tehakse ombudsmani Dokumentide haldamise otsus ja dokumendi esitamise plaan alusel.

Kui soovite taotleda juurdepääsu muudele Euroopa Ombudsmani valduses olevatele dokumentidele, võite esitada juurdepääsutaotluse ELi mis tahes ametlikus keeles:

 • postiga aadressile:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • meie veebilehel oleva kontaktvormi kaudu
 • või faksiga: +33 388179062.

Millal saan päringule vastuse?

 • Dokumentidele juurdepääsu taotlusi käsitletakse kohe. Kinnitame taotluse kättesaamist ja anname 15 tööpäeva jooksul pärast registreerimist dokumendile juurdepääsu või keeldume sellest ning põhjendame otsust.
 • Kui taotlus on seotud paljude dokumentidega või on keerukas, võib olla vaja pikendada taotluse menetlemise tähtaega veel 15 tööpäeva võrra. Sellisel juhul teatame sellest.

Mis juhtub, kui ma ei ole tulemusega rahul?

Kui te ei ole oma taotluse kohta tehtud otsusega rahul, võite paluda meil otsus uuesti läbi vaadata (kordustaotlus). Peasekretär hindab taotlust uuesti ja vastab teile 15 tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest. Erandjuhtudel võime tähtaega pikendada veel 15 tööpäeva võrra. Sellisel juhul teatame sellest.

Kui keeldume juurdepääsu andmast ja soovite selle otsuse vaidlustada, võite esitada hagi Üldkohtule vastavalt tingimustele, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 263).

Üldsuse juurdepääsu käsitleva määruse (EÜ) nr 1049/2001 rakendamise aastaaruanne