Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Aktindsigt i Den Europæiske Ombudsmands dokumenter

Gennemsigtighed og ansvarlighed over for offentligheden er hovedprioriteter, som Den Europæiske Ombudsmand forsøger at fremme i EU's administration, men som også er rettesnore for Den Europæiske Ombudsmands arbejde.

Ifølge traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 15) har borgere og juridiske personer, der er bosiddende i EU, ret til aktindsigt i ethvert dokument fra næsten alle EU-institutioner. Dette er også en grundlæggende rettighed, der er anerkendt i EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 42). Retten til aktindsigt gælder for skriftlige dokumenter (fysiske og elektroniske) og lydoptagelser/audiovisuelle optagelser vedrørende EU-institutionernes politikker, aktiviteter eller afgørelser.

I henhold til EU's regler om aktindsigt (forordning nr. 1049/2001) kan offentligheden kontakte institutionerne for at anmode om aktindsigt i specifikke dokumenter (hvis de er bekendt med deres eksistens) eller anmode om, at institutionen identificerer dokumenter vedrørende et specifikt emne, som de ønsker aktindsigt i. Institutionerne kan kun afslå aktindsigt under særlige omstændigheder, hvis offentliggørelse af dokumenterne ville være til skade for visse interesser, der er fastsat i forordning nr. 1049/2001.

Aktindsigt i Den Europæiske Ombudsmands dokumenter

I henhold til forordning nr. 1049/2001 bør institutionerne oprette et offentligt register over dokumenter. Til dette formål offentliggør Ombudsmanden centrale dokumenter på sit websted i afsnittet vedrørende onlinesager såvel som alle dokumenter, der er vedtaget med hensyn til strategi, politik og forvaltning. Dette sker på grundlag af Ombudsmandens Beslutning om journalstyring og dokument arkiveringsplan.

Hvis du ønsker at anmode om aktindsigt i andre af Den Europæiske Ombudsmands dokumenter, kan du indgive en begæring om aktindsigt på ethvert officielt EU-sprog:

 • pr. brev til:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex
 • via kontaktformularen på vores websted
 • eller pr. fax: +33 388179062.

Hvornår kan jeg forvente svar på min anmodning?

 • Begæringer om aktindsigt behandles normalt med det samme. Vi kvitterer for modtagelsen af anmodningen og vil inden for 15 arbejdsdage fra registreringen enten indrømme eller afslå aktindsigt og begrunde vores afgørelse.
 • Hvis en anmodning vedrører et meget stort antal dokumenter eller er mere kompleks, kan vi blive nødsaget til at forlænge fristen for behandling af begæringen med yderligere 15 arbejdsdage. I så fald giver vi dig besked.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med resultatet?

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du anmode om, at vi tager den op til fornyet overvejelse (en såkaldt "genfremsat begæring"). Generalsekretæren vil foretage en ny vurdering og give dig sit svar inden for 15 arbejdsdage fra registreringen af din anmodning. I undtagelsestilfælde kan vi forlænge fristen med yderligere 15 arbejdsdage. I så fald giver vi dig besked.

Hvis vi giver afslag på aktindsigt, og du ønsker at påklage denne afgørelse, skal du være opmærksom på, at du kan indbringe sagen for Retten på de betingelser, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 263).

 

Årsberetning om gennemførelsen af forordning 1049/2001 om aktindsigt